SYLFF

Stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studujících s vůdčím potenciálem, kteří studují v humanitních a společenskovědních oborech. Jeho cílem je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech.


SYLFF poskytuje finanční podporu na zpracování dizertační práce pro studující doktorských programů sociálněvědního či humanitního zaměření a to po dobu max. 2 let. Důležitým kritériem pro podporu konkrétního výzkumu je jeho přínos pro společnost. Podpořeným uchazečům SYLFF otevírá množství příležitostí pro čerpání finančních prostředků i na podporu jejich navazujících aktivit


Stipendium je udělováno na rok, na základě plnění studijního plánu může být o jeden rok prodlouženo. Výše stipendia je 12 500 USD/rok. Na UK se udělují celkem 2 nová stipendia ročně.

Základní kritéria výběru uchazečů

 • v době podání přihlášky musí být studující nejvýše ve 3. ročníku denní formy doktorského studia

 • studující musí být po celou dobu pobírání stipendia zapsán ke studiu na UK 

V rámci výběru uchazečů pak budou hodnoceny především následující kvality:

 • přínos výzkumu pro společnost 

 • vůdčí schopnosti (vůdčí potenciál)

 • dosavadní akademické aktivity 

 • smysluplnost zahraničního výjezdu 

Podmínky udělení stipendia na UK

 • stipendium není určeno studujícím, kteří studují mimo standardní (řádnou) dobu studia

 • během doby pobírání stipendia je třeba:

  • dokončit dizertační práci nebo zpracovat její podstatnou část

  • realizovat část výzkumu v zahraničí (zahraniční pobyt)

 • pokud studující pobírá či plánuje žádat o jiné stipendium/grant současně se stipendiem SYLFF, je nutné tuto skutečnost uvést spolu s jeho výší a účelem v přihlášce - krytí týž výdajů prostřednictvím více stipendií není umožněno

 • podpořený student je povinen ve své práci uvést, že dizertační práce vznikla za podpory SYLFF stipendia

Výběrové řízení

Požadované dokumenty

K výběrovému řízení studující předloží následující dokumenty (v AJ):

Dokumenty je třeba zaslat jako 1 soubor v pdf formátu s označením v následujícím tvaru (např.: Novák_FHS_2024). 

Uzávěrka

Dokumenty je třeba zaslat v požadovaném formátu e-mailem na Zahraniční oddělení FHS UK na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz do 30. dubna 2024

Požadované dokumenty musí být doručeny nejpozději do termínu uvedené uzávěrky.

Podrobné informace k programu, postupu nominace a výběru uchazečů najdete na rektorátní webové stránce programu SYLFF.


Poslední změna: 14. únor 2024 15:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK