Meziuniverzitní dohody

Předpokládané uzávěrky přihlášek

Upozornění: data se mohou měnit. Přesné informace vždy viz vyhlášení výběrového řízení na stránce aktuality.


Výběrové řízení probíhá dvakrát ročně pro pobyty v následujícím akademickém roce.


Aktuální termíny uzávěrek:

Německo:

 • 30. 09. 2022 (LS 2023)

 • V případě Německa se požadované dokumenty liší.


Předchozí termíny uzávěrek:

Austrálie, Brazílie, Izrael, Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Nový Zéland, Srbsko, USA:

 • 30. 04. 2022 (LS a u některých univerzit i pro celý ak. r. 2022/23)


Německo a Švýcarsko:


Německo - letní kurzy němčiny:

 • 06. 05. 2022 (12:00)


ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

Některé dohody mezi UK a zahraničními univerzitami zahrnují také výměnu studujících. Seznam všech meziuniverzitních dohod naleznete zde. Seznam těch, na nichž participuje i FHS a jež výměnu studujících nabízejí, pak níže na těchto stránkách. V rámci těchto meziuniverzitních dohod může studující vyjet na semestrální studijní pobyt či na měsíční jazykový kurz.


Výběrové řízení: ve všech těchto případech se vyhlašuje celouniverzitní výběrové řízení, kterého se mohou účastnit studující všech fakult UK participujících na dané dohodě. Tomu ovšem vždy předchází předvýběr na fakultě.


Výběrové řízení probíhá podle stanovených kritérií.


Podklady k přihláškám se odevzdávají prostřednictvím online přihlášky v rámci Webových aplikací UK skrze „Mobility – Meziuniverzitní dohody“. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do CAS.


Manuál na to, jak podat přihlášku v rámci meziuniverzitních dohod je k dispozici zde. Dokumenty vložené do webové aplikace musí být podepsané (hlavně doporučení od vyučujících a motivační dopisy)!


O výsledcích výběrového řízení budou studující informováni emailem.


Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studující vyhledají na internetových stránkách univerzit. Podrobnější informace k výběrovému řízení se nacházejí na webových stránkách meziuniverzitní spolupráce odboru zahraničních vztahů RUK.

Dokumenty k výběrovému řízení:

K výběrovému řízení studující nahrají do webové aplikace následující dokumenty níže v anglickém jazyce.

Bližší informace a doporučení k požadovaným dokumentům najdete v kritériích výběrového řízení.


 1. životopis (s aktuálními kontakty: email, mobil; 12 strany)

 2. motivační dopis / studijní záměr (12 strany)

 3. studijní plán (seznam předběžně vybraných kurzů)

  • Do výběrového řízení studující poskytuje studijní plán do předem připraveného formuláře.

  • Výběr (a uznatelnost) kurzů je třeba konzultovat s garantem/garantkou studijního programu popř. s tajemníkem/tajemnicí studijního programu (více v manuálu pro sestavení studijního plánu zde).

 4. Transcript of Records (aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ s uvedením studijního průměru za každé absolvované období vysokoškolského studia; za studium na FHS na požádání vystaví zahraniční oddělení)

 5. doporučující dopis pedagoga FHS UK

 6. doklad o jazykové způsobilosti

 7. příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity (pouze studující doktorského studijního programu)
 • Na Université de Montréal předloží studující uvedené dokumenty ve francouzštině (výpis studijních výsledků a doporučující dopis mohou být v ČJ nebo v AJ), do Latinské Ameriky v češtině nebo v angličtině.

 • V případě Německa a Švýcarska se požadované dokumenty mohou lišit.

 • Jazyková způsobilost: studující musejí být jazykově způsobilí podle specifických požadavků zvolené partnerské univerzity a podle aktuálních informací dostupných na jejich webových stránkách. Dosažení předepsaných bodů při zkoušce je nezbytné. Alternativní zkoušky jsou obvykle nepřijatelné. Nemá-li zatím studující požadovanou zkoušku, k přihlášce připojí své prohlášení, že se na ni po případném úspěchu ve výběrovém řízení přihlásí, a doloží jiným způsobem, že požadovanou úroveň splňuje.

 • Vízum: Informace o žádostech o víza je možné najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na webových stránkách každé z univerzit.

 • Možnosti a podmínky studentské mobility v rámci platných meziuniverzitních dohod lze také konzultovat s příslušnou referentkou odboru pro zahraniční styky rektorátu UK.


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je studující povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studujících při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je studující povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je studující povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK souhlas se zpracováním osobních údajů, formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Financování

Studujícím UK je na přijímající univerzitě odpouštěno školné. Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce ale nezakládají nárok na stipendium (jen výjimečně se jedná o stipendijní pobyt např. Německo a některé univerzity v USA); v ostatních případech je finanční zajištění plně na studujících. Velmi doporučujeme požádat si o příspěvek z Fondu mobility UK, který je vypisován dvakrát ročně: na jaře a na podzim, nebo podat žádost ve fakultní soutěži, kterou vypisuje zahraniční oddělení FHS.


Po návratu:

Po návratu do ČR studujících předkládají na zahraniční oddělení FHS:


 • výpis studijních výsledků / Transcript of Records ze zahr. univerzity

 • potvrzení o délce pobytu / Confirmation of Study Period

 • závěrečnou zprávu ze zahraničního studijního pobytuPoslední změna: 5. září 2022 16:13 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK