Meziuniverzitní dohody

Předpokládané uzávěrky přihlášek na zahr. oddělení FHS

Upozornění: data se mohou měnit. Přesné informace vždy viz vyhlášení výběrového řízení na stránce aktuality.


Výběrové řízení probíhá dvakrát ročně pro pobyty v následujícím akademickém roce a to vždy na jaře (pro výjezdy v LS) a na podzim (pro výjezdy v ZS).


Termíny uzávěrek (POZOR: uzávěrky na FHS jsou vždy dříve než rektorátní termíny):


Německo

 • 6. 10. 2021 (LS 2021/2022)

 • V případě Německa se požadované dokumenty liší.

 • Stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel (Univerzita Hamburk)

  - 5. 11. 2021 (LS 2021/2022)

Austrálie, Brazílie, Izrael, Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Nový Zéland, Rusko, Srbsko, USA:

 • 31. 10. 2021 (ZS a celý ak. r. 2022/23)


ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

Některé dohody mezi UK a zahraničními univerzitami zahrnují také výměnu studentů. Seznam všech meziuniverzitních dohod naleznete zde. Seznam těch, na nichž participuje i FHS a jež výměnu studentů nabízejí, pak níže na těchto stránkách. V rámci těchto meziuniverzitních dohod může student vyjet na semestrální studijní pobyt či na měsíční jazykový kurz.


Výběrové řízení: ve všech těchto případech se vyhlašuje celouniverzitní výběrové řízení, kterého se mohou účastnit studenti všech fakult UK participujících na dané dohodě. Tomu ovšem vždy předchází předvýběr na fakultě.


Výběrové řízení probíhá podle stanovených kritérií.


Podklady k přihláškám se odevzdávají prostřednictvím online přihlášky v rámci Webových aplikací UK skrze „Mobility – Meziuniverzitní dohody“. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do CAS.


Manuál na to, jak podat přihlášku v rámci meziuniverzitních dohod je k dispozici zde. Dokumenty vložené do webové aplikace musí být podepsané (hlavně doporučení od vyučujících a motivační dopisy)!


O výsledcích výběrového řízení Vás budeme informovat emailem.


Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti vyhledají na internetových stránkách univerzit. Podrobnější informace k výběrovému řízení se nacházejí na webových stránkách meziuniverzitní spolupráce odboru zahraničních vztahů RUK.


Financování: studentům UK je na přijímající univerzitě odpouštěno školné. Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce ale nezakládají nárok na stipendium (jen výjimečně se jedná o stipendijní pobyt např. Německo a některé univerzity v USA); v ostatních případech je finanční zajištění plně na studentovi. Velmi doporučujeme požádat si o příspěvek z Fondu mobility UK, který je vypisován dvakrát ročně: na jaře (konec března) a na podzim (září / říjen), nebo podat žádost ve fakultní soutěži, kterou vypisuje zahraniční oddělení FHS.


Uzávěrky: přesné termíny uzávěrek pro přihlášky v rámci meziuniverzitních dohod či pro žádosti o finanční podporu vždy viz aktuality.

Před výjezdem – dokumenty k výběrovému řízení:

K výběrovému řízení studující nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce:


 1. životopis (s aktuálními kontakty: email, mobil; 12 strany)

 2. motivační dopis / studijní záměr (12 strany)

 3. studijní plán (seznam předběžně vybraných kurzů)

  • Do výběrového řízení student poskytuje studijní plán do předem připraveného formuláře.

  • Výběr (a uznatelnost) kurzů je třeba konzultovat s garantem/garantkou studijního programu popř. s tajemníkem/tajemnicí studijního programu (více v manuálu pro sestavení studijního plánu zde).

 4. Transcript of Records (výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ s uvedením studijního průměru za každé absolvované období vysokoškolského studia; za studium na FHS na požádání vystaví zahraniční oddělení)

 5. doporučující dopis pedagoga UK

 6. doklad o jazykové způsobilosti

 7. příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity (studenti doktorského studijního programu)


 • Na EHESS a Université de Montréal předloží studenti uvedené dokumenty ve francouzštině (výpis studijních výsledků a doporučující dopis mohou být v ČJ nebo v AJ), do Latinské Ameriky v češtině nebo v angličtině.

 • V případě Rakouska (měsíční stipendia pro doktorandy) se postup pro podávání přihlášky a požadované dokumenty liší.

 • V případě Německa a Švýcarska se požadované dokumenty můžou lišit.

 • Jazyková způsobilost: studenti musejí být jazykově způsobilí podle specifických požadavků zvolené partnerské univerzity a podle aktuálních informací dostupných na jejich webových stránkách. Dosažení předepsaných bodů při zkoušce je nezbytné. Alternativní zkoušky jsou obvykle nepřijatelné. Nemá-li zatím student požadovanou zkoušku, k přihlášce připojí své prohlášení, že se na ni po případném úspěchu ve výběrovém řízení přihlásí, a doloží jiným způsobem, že požadovanou úroveň splňuje.

 • Vízum: Informace o žádostech o víza je možné najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na webových stránkách každé z univerzit.

 • Možnosti a podmínky studentské mobility v rámci platných meziuniverzitních dohod lze také konzultovat s příslušnou referentkou odboru pro zahraniční styky rektorátu UK.


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK souhlas se zpracováním osobních údajů, formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu:

Po návratu do ČR studenti předkládají na zahraniční oddělení FHS:


 • výpis studijních výsledků / Transcript of Records ze zahr. univerzity

 • potvrzení o délce pobytu / Confirmation of Study Period

 • závěrečnou zprávu ze zahraničního studijního pobytu


Celosvětové hodnocení univerzit

*Academic Ranking of World Universities (ARWU) je žebříček, který vydává univerzita Jiaotong v Šanghaji. Žebříček je proto často označován jako "Šanghajský ranking".

Žebříček ARWU byl poprvé zveřejněn v roce 2003 – jako jeden z mála světových žebříčků přitom využívá kritéria, která se od prvního zveřejnění téměř nezměnila: absolventi instituce, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili; zaměstnanci instituce, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili; vysoce citovaní výzkumníci ve 21 širokých oborových kategoriích; články publikované v časopisech Nature a Science; publikace zanesené v Science Citation Index-Expanded a Social Science Citation Index; akademický výkon instituce převedený na počet jejích zaměstnanců.


** QS World University Rankings (QS) samostatně existuje od roku 2010. Jeho metodologie však sahá již do období let 2004–2009, kdy společnost Quacquarelli Symonds spolupracovala s časopisem Times Higher Education na žebříčku THE. QS používá pro zpracování žebříčku celkem šest stálých kritérií se stálými váhami: šetření mezi akademickou obcí, šetření mezi zaměstnavateli, citace na instituci, poměr studujících a akademických a vědeckých pracovnic/pracovníků, podíl studujících ze zahraničí, podíl akademických a vědeckých pracovnic/pracovníků ze zahraničí.


*** Times Higher Education World University Rankings (THE) je žebříček vysokých škol, za nímž stojí britský časopis Times Higher Education. THE se nezaměřuje pouze na jednu oblast činnosti vysokých škol a nevyužívá pro srovnávání institucí pouze jednoho zdroje: vedle vědecké, výzkumné a vývojové činnosti se zaměřuje také na vzdělávání, spolupráci s vnějším světem či mezinárodní rozměr instituce; vedle mezinárodní bibliografické databáze Web of Science se opírá o data z šetření mezi akademickou obcí.


Univerzita Karlova se v roce 2015 umístila na 201.–300. místě podle žebříčku ARWU, na 279. místě podle žebříčku QS a na 401.–500. místě podle žebříčku THE.


Poslední změna: 21. říjen 2021 12:39 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter