Meziuniverzitní dohody

Předpokládané uzávěrky přihlášek na zahr. oddělení FHS

Upozornění: data se mohou měnit. Přesné informace vždy viz vyhlášení výběrového řízení na stránce aktuality.


Výběrové řízení probíhá dvakrát ročně, a to vždy na jaře a na podzim pro pobyty v následujícím akademickém roce.


Termíny předpokládaných uzávěrek pro akademický rok 2021/2022 (POZOR: uzávěrky na FHS jsou vždy dříve než rektorátní termíny):


Německo, Švýcarsko:

 • pro 2021/2022: 25. 4. 2021

Austrálie, Brazílie, Francie, Izrael, Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Rusko, Srbsko, USA

 • pro LS 2021/2022: 10. 5. 2021

ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

Některé dohody mezi UK a zahraničními univerzitami zahrnují také výměnu studentů. Seznam všech meziuniverzitních dohod naleznete zde. Seznam těch, na nichž participuje i FHS a jež výměnu studentů nabízejí, pak níže na těchto stránkách. V rámci těchto meziuniverzitních dohod může student vyjet na semestrální studijní pobyt či na měsíční jazykový kurz.


Výběrové řízení: ve všech těchto případech se vyhlašuje celouniverzitní výběrové řízení, kterého se mohou účastnit studenti všech fakult UK participujících na dané dohodě. Tomu ovšem vždy předchází předvýběr na fakultě.


Výběrové řízení probíhá podle stanovených kritérií.


Od akademického roku 2020/2021 se podklady k přihláškám odevzdávají prostřednictvím online přihlášky v rámci Webových aplikací UK. Návod na to, jak podat online přihlášku je k dispozici zde. Dokumenty vložené do webové aplikace musí být podepsané (hlavně doporučení od vyučujících a motivační dopisy)!


O výsledcích výběrového řízení Vás budeme informovat emailem.


Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti vyhledají na internetových stránkách univerzit. Podrobnější informace k výběrovému řízení se nacházejí na webových stránkách UK.


Financování: studentům UK je na přijímající univerzitě odpouštěno školné. Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce ale nezakládají nárok na stipendium (jen výjimečně se jedná o stipendijní pobyt např. Německo a některé univerzity v USA); v ostatních případech je finanční zajištění plně na studentovi. Velmi doporučujeme požádat si o příspěvek z Fondu mobility UK, který je vypisován dvakrát ročně: na jaře (konec března) a na podzim (září / říjen), nebo podat žádost ve fakultní soutěži, kterou vypisuje zahraniční oddělení FHS.


Uzávěrky: přesné termíny uzávěrek pro přihlášky v rámci meziuniverzitních dohod či pro žádosti o finanční podporu vždy viz aktuality.

Před výjezdem – dokumenty k výběrovému řízení:

Požadované dokumenty se liší podle jednotlivých univerzit i v rámci jednotlivých výběrových řízení, ale obvykle zahrnují níže uvedené dokumenty. Přesné informace jsou vždy uvedeny u konkrétního výběrového řízení či na stránkách RUK.


 1. životopis (12 strany)

 2. studijní plán (seznam předběžně vybraných kurzů)

  • Do výběrového řízení student poskytuje předběžný seznam kurzů, které plánuje studovat na partnerské univerzitě (není nutný žádný speciální formulář, stačí seznam kurzů ve Wordu).

  • Bude-li student vybrán, je jeho povinností sestavit si studijní plán do předem připraveného formuláře dle manuálu. Dokument odevzdejte na ZO FHS UK.

 3. motivační dopis / studijní záměr (12 strany)

 4. Transcript of Records (výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ s uvedením studijního průměru za každé absolvované období vysokoškolského studia; za studium na FHS na požádání vystaví zahraniční oddělení)

 5. doporučující dopis (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 6. doklad o jazykové způsobilosti

 7. přihláška (pokud se požaduje)

 8. kopie pasu / OP (pokud se požaduje)

 9. příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity (studenti doktorského studijního programu)

 10. souhlas se zpracováním osobních údajů


 • Jazyková způsobilost: studenti musejí být jazykově způsobilí podle specifických požadavků zvolené partnerské univerzity a podle aktuálních informací dostupných na jejich webových stránkách. Dosažení předepsaných bodů při zkoušce je nezbytné. Alternativní zkoušky jsou obvykle nepřijatelné. Nemá-li zatím student požadovanou zkoušku, k přihlášce připojí své prohlášení, že se na ni po případném úspěchu ve výběrovém řízení přihlásí, a doloží jiným způsobem, že požadovanou úroveň splňuje.

 • Vízum: Informace o žádostech o víza je možné najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na webových stránkách každé z univerzit.

 • Možnosti a podmínky studentské mobility v rámci platných meziuniverzitních dohod lze také konzultovat s příslušnou referentkou odboru pro zahraniční styky rektorátu UK.


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK souhlas se zpracováním osobních údajů, formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu:

Po návratu do ČR studenti předkládají na zahraniční oddělení FHS:


 • výpis studijních výsledků / Transcript of Records ze zahr. univerzity

 • potvrzení o délce pobytu / Confirmation of Study Period

 • závěrečnou zprávu ze zahraničního studijního pobytu


AUSTRÁLIE

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v LS 2021/2022:


Obecné informace:

 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (pro výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

 • Jazyk: požadován IELTS/TOEFL

 • Ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem

 • Pojištění: povinné australské Overseas Students Health Cover

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách RUK a u teritoriální referentky pro Austrálii .


K výběrovému řízení na Griffith University, Macquarie University, University of Melbourne a University of Queensland předloží studenti následující dokumenty v anglickém jazyce:

 • Životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • Motivační dopis

 • Konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě

 • Doporučující dopis (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • Výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (za studium na FHS zajistí Zahraniční oddělení)

 • Studijní průměr za celé studium na VŠ

 • Doklad o jazykové způsobilosti

 • Kopii pasu

*Studenti doktorského studijního programu si na partnerské univerzitě předem ověří, zda a za jakých podmínek je příslušná katedra ochotna je k výměnnému pobytu přijmout, a příslib vedení akademického pracovníka přiloží k ostatním výše zmíněným dokumentům.

University of Queensland, BRISBANE

V roce 2015 se univerzita umístila na 77. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 46. místě podle žebříčku QS** a na 60. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 1 roční / 2 semestrální pobyt

University of MELBOURNE

V roce 2015 se univerzita umístila na 44. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 42. místě podle žebříčku QS** a na 33. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 2

Závěrečné zprávy: LS 12/13 SKE, ZS 13/14 EKS, ZS 15/16 OA

Macquarie University, SYDNEY

V roce 2015 se univerzita umístila na 201.-300.. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 229. místě podle žebříčku QS** a na 301.-350. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 1 roční / 2 semestrální pobyt

Závěrečné zprávy: 13/14 SKE, LS 16/17 SHV, LS 19/20 SKE

BRAZÍLIE

Obecné informace:

 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (pro výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u teritoriální referentky .


K výběrovému řízení na Universidade de SAO PAULO předloží studenti následující dokumenty v anglickém jazyce:

 • životopis v anglickém jazyce (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • motivační dopis (12 strany)

 • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě

 • doporučující dopis (od školitele, garantky*a SP, vedoucího dipl. práce)

 • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (může být v ČJ), celkový studijní průměr za celé studium na VŠ a doklad o jazykové způsobilosti (za studium na FHS zajistí Zahraniční oddělení FHS)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů


*Studenti doktorského studijního programu si na partnerské univerzitě předem ověří, zda a za jakých podmínek je příslušná katedra ochotna je k výměnnému pobytu přijmout, a příslib přijetí přiloží k ostatním dokumentům.

Universidade de SAO PAULO

Studium na univerzitě je možné pouze na Faculdade de filosofia, letras e ciencias humanas v oborech: historie, filosofie, sociální vědy, filologie a geografie.


V roce 2015 se univerzita umístila na 101.-150. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 143. místě podle žebříčku QS** a na 251.-300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Jazyk: výuka probíhá v portugalštině, kurzy v angličtině nabízí pouze katedra anglického jazyka a literatury (mimo univerzitu se však bez portugalštiny neobejdete). Zájemci se mohou zapsat na kurz Portuguese for Foreign Students za 115 BRL.

Finance: odhadované náklady na měsíc: 850 BRL (ubytování 600, strava 150, doprava 100)

Semestr:

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 1

Závěrečné zprávy: ZS 15/16 ISCOA

FRANCIE

Obecné informace:

 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách.

 • Podrobnější informace na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u teritoriální referentky .


K výběrovému řízení na EHESS předloží studenti následující dokumenty ve francouzštině (výpis studijních výsledků může být v ČJ a doporučující dopis v AJ):

 • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • motivační dopis (12 strany)

 • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě

 • doporučující dopis (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (může být v ČJ), celkový studijní průměr za celé studium na VŠ a doklad o jazykové způsobilosti (za studium na FHS zajistí Zahraniční oddělení FHS)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů


*Studenti doktorského studijního programu si na partnerské univerzitě předem ověří, zda a za jakých podmínek je příslušná katedra ochotna je k výměnnému pobytu přijmout, a příslib přijetí přiloží k ostatním dokumentům.

École des hautes études en sciences sociales, PARIS

V roce 2015 se univerzita umístila na 67. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 148. místě podle žebříčku QS** a na 178. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


EHESS nabízí kurzy pouze pro studenty navazujícího magisterského a doktorského studijního programu.


Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 1

IZRAEL

Obecné informace:

 • Přesné termíny úzávěrky výběrového řízení naleznete v aktualitách.

 • Podrobnější informace a požadované dokumenty naleznete na stránkách RUK , zde a u teritoriální referentky


K výběrovému řízení na Hebrew University of JERUSALEM předloží studenti následující dokumenty v anglickém jazyce:

 • životopis (musí obsahovat e-mail a telefon)

 • motivační dopis

 • slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů

 • doporučující dopis (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (za studium na FHS zajistí Zahraniční oddělení FHS)

 • doklad o jazykové způsobilosti

 • kopie pasu

 • 1 pasová fotografie

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů


*Studenti doktorského studijního programu si na partnerské univerzitě předem ověří, zda a za jakých podmínek je příslušná katedra ochotna je k výměnnému pobytu přijmout, a příslib přijetí přiloží k ostatním dokumentům.

The Hebrew University of JERUSALEM

V roce 2015 se univerzita umístila na 67. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 148. místě podle žebříčku QS** a na 178. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 1

Závěrečné zprávy: ZS 11/12 EKS, ZS 14/15 SHV

JAPONSKO

Obecné informace:

 • Přesné termíny úzávěrky výběrového řízení naleznete v aktualitách.

 • Podrobnější inormace naleznete na webových stránkách RUK a u teritoriální referentky .


K výběrovému řízení na Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) předloží studenti následující dokumenty v anglickém jazyce:

 • Životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • Motivační dopis

 • Konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě

 • Doporučující dopis (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • Výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (za studium na FHS zajistí Zahraniční oddělení)

 • Studijní průměr za celé studium na VŠ

 • Doklad o jazykové způsobilosti

 • Kopii pasu


*Studenti doktorského studijního programu si na partnerské univerzitě předem ověří, zda a za jakých podmínek je příslušná katedra ochotna je k výměnnému pobytu přijmout, a příslib vedení akademického pracovníka přiloží k ostatním výše zmíněným dokumentům.

TOKYO University of Foreign Studies

Webové stránky


Studenti se mohou hlásit do anglicky vyučovaného programu tzv. ISEPTUFS (International Student Exchange Program of TUFS). UK většinou dostane nabídku k obsazení jednoho místa do programu ISEPTUFS.


Jazyk: vyžadována zkouška IELTS/TOEFL

Ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem. v případě obsazenosti nutné najít ubytování v soukromí (60,000~70,000 Yen/měsíc)

Pojištění: povinné

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 1

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

University of PRETORIA


V roce 2015 se univerzita umístila na 501.-550. místě podle žebříčku QS** a na 501.-600. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Bez výběrového řízení. Zájemci donesou požadované dokumenty (na následující ZS) do data uzávěrky. Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Podrobnější informace a požadované dokumenty naleznete zde


KANADA

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v LS 2021/2022:


Obecné informace:

 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách.

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u teritoriální referentky .


K výběrovému řízení na McGill University a Simon Fraser University předloží studenti následující dokumenty v anglickém jazyce:

 • životopis v anglickém jazyce (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • motivační dopis (12 strany)

 • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě

 • doporučující dopis (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (může být v ČJ), celkový studijní průměr za celé studium na VŠ a doklad o jazykové způsobilosti (za studium na FHS zajistí Zahraniční oddělení FHS)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů


Na Université de Montréal studenti výše uvedené dokumenty předloží ve francouzštině (výpis studijních výsledků může být v ČJ a doporučující dopis v AJ).


*Studenti doktorského studijního programu si na partnerské univerzitě předem ověří, zda a za jakých podmínek je příslušná katedra ochotna je k výměnnému pobytu přijmout, a příslib přijetí přiloží k ostatním dokumentům.

Simon Fraser University

Webové stránky

Fact sheet zahraniční univerzity ke stažení zde

Akademický rok: ZS: konec srpna – prosinec, LS: leden - duben

Seznam předmětů, které mají omezení pro výměnné studenty nebo zvláštní požadavky, najdete zde

Potřebné informace včetně výběru kurzů, povinných plateb a potvrzení o jazykové úrovni najdete na Exchange and Study Abroad to SFU a Application Process

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 1

Université de MONTRÉAL

V roce 2015 se univerzita umístila na 101.–150. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 115. místě podle žebříčku QS** a na 113. místě podle žebříčku THE***


Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Jazyk: Výuka probíhá ve francouzštině. Univerzita požaduje doklad o dostatečné jazykové způsobilosti (potvrzení pracoviště jazyků, státní zkouška z jazykové školy, apod.).

Finance: odhadované výdaje na 1 měsíc činí 1045 CAD (ubytování 500, strava 275, doprava 60, telefon a internet 60, ostatní 150), dále je třeba uhradit zdravotní pojištění ve výši 330 CAD na semestr. Podrobnější informace (včetně přehledu přístupných a omezených kurzů) lze nalézt také zde.

Akademický rok: ZS: srpen–prosinec, LS: leden–duben

Studenti magisterského programu se musejí hlásit na kurzy na úrovni maîtrise (minimálně 6 kreditů).

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 2

McGill University, MONTRÉAL

Na partnerské univerzitě se studentské výměny účastní pouze následující fakulty: of Arts, Education, Law a Science.


V roce 2015 se univerzita umístila na 64. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 24. místě podle žebříčku QS** a na 38. místě podle žebříčku THE***.


Internetové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Jazyk: Výuka probíhá v angličtině. Pro kurzy na úrovni undergraduate není vyžadována zkouška TOEFL, pro graduate programy ano (minimálně 86 bodů v IBT testu a nejméně 20 v každé jednotlivé složce). Požadavky jednotlivých kateder na jazykovou způsobilost se však můžou lišit a je třeba, aby si je studenti předem zjistili.

Finance: na jeden semestr univerzita odhaduje výdaje na 6700 CAD (odhad našich výměnných studentů: 110 000–130 000 Kč). Zdravotní pojištění je nutné si zakoupit přes univerzitu (197 CAD). Bližší informace o finančních nákladech zde.

Akademický rok: ZS: září–prosinec, LS: leden–duben

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 4


Upozornění: Přijímací řízení pro GRADUATE programy je specifické pro jednotlivé obory a zájemcům se doporučuje, aby si předem důkladně prostudovali webové stránky příslušné fakulty/katedry. Podle sdělení McGill University je pro velký zájem zahraničních studentů šance na přijetí menší než na programy undergraduate (na které se můžou hlásit i studenti NMgr. či Ph.D. programu). Výměnní studenti programů undergraduate můžou po dohodě s přednášejícím navštěvovat jeden kurz na úrovni graduate.


*Studenti doktorského studijního programu se můžou hlásit na výzkumné pobyty po předložení výzkumného projektu podepsaného svým garantem na UK a garantem na zahraniční univerzitě.


Závěrečné zprávy: ZS 12/13 OA

Concordia University

Webové stránky


Jazyk: Výuka probíhá v angličtině. Jazykové požadavky:

Finance: Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Odhadované náklady na měsíc jsou cca 1300 CAD a je nutné si zakoupit univerzitní zdravotní pojištění. 

Akademický rok: podzimní semestr: září – prosinec, zimní semestr: leden – duben

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 4


Informace pro výměnné studenty: fact sheet

Seznam omezených kurzů: restricted courses

KOREA

Obecné informace:

 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách.

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u teritoriální referentky .


K výběrovému řízení na Seoul National University a The Korea Advanced Institute of Science and Technology předloží studenti následující dokumenty v anglickém jazyce:

 • životopis (musí obsahovat e-mail a telefon)

 • motivační dopis

 • slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů

 • doporučující dopis (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (za studium na FHS zajistí Zahraniční oddělení FHS)

 • doklad o jazykové způsobilosti

 • kopie pasu

 • 1 pasová fotografie

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů


*Studenti doktorského studijního programu si na partnerské univerzitě předem ověří, zda a za jakých podmínek je příslušná katedra ochotna je k výměnnému pobytu přijmout, a příslib přijetí přiloží k ostatním dokumentům.

Seoul National University

Webové stránky


V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (ubytování, cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Pobyt může být na jeden až dva semestry.

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 1

Korea Advanced Institute of Science and Technology

Webové stránky


V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (cestovné, ubytování, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Pobyt může být na jeden až dva semestry. 

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 1

MEXIKO

Obecné informace:

 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u teritoriální referentky .


K výběrovému řízení na Universidad Nacional Autónoma de México předloží studenti následující dokumenty:

 • životopis v anglickém jazyce (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • motivační dopis (12 strany)

 • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě

 • doporučující dopis (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (může být v ČJ), celkový studijní průměr za celé studium na VŠ a doklad o jazykové způsobilosti (za studium na FHS zajistí Zahraniční oddělení FHS)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů


*Studenti doktorského studijního programu si na partnerské univerzitě předem ověří, zda a za jakých podmínek je příslušná katedra ochotna je k výměnnému pobytu přijmout, a příslib přijetí přiloží k ostatním dokumentům.

Universidad Nacional Autónoma de México, CIUDAD DE MÉXICO

V roce 2015 se univerzita umístila na 201.–300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 160. místě podle žebříčku QS** a na 401.–500. místě podle žebříčku THE***


Internetové stránky


Jazyk: je nutné prokázat pokročilou znalost španělštiny odpovídající úrovni B2. Všechny kurzy jsou ve španělštině.

Finance: odhadované finanční náklady na měsíc: 350 USD ubytování, 300 USD strava, 200 USD učebnice a studijní materiál, 50 USD doprava.

Výměnní studenti si můžou vybrat 3–6 kurzů za semestr, a to i na více fakultách.

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 2

NĚMECKO

Stipendia Univerzity Hamburk a Nadace Hermanna a Else Schnabel

Universität HAMBURG 

Internetové stránky


Studijní program: Mgr., Ph.D.

Stipendium: 850 EUR na měsíc.

Uzávěrka přihlášek: únor/březen. Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

K uzávěrce je třeba na zahraniční oddělení doručit formulář žádosti a další požadované dokumenty


V roce 2015 se univerzita umístila na 151.–200. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU* a na 219. místě podle žebříčku QS**.


Závěrečné zprávy studentů: Hamburg 16/17 NFF Hamburg 17/18 ETIK


Semestrální stipendijní pobyt

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v ak. r. 2021/2022 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu:


Deadline: Veškeré dokumenty studující nahrají do online aplikace v termínu do 25. 4. 2021.


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářského a magisterského studia):

 • strukturovaný životopis v němčině

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán

 • doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (doktorského studia):

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu

  (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě)

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Obecné informace:

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a a u teritoriální referentky  .

 • Stipendium: výše se na jednotlivých univerzitách liší a vyplácí je přímo hostitelská univerzita.

Goethe Universität Frankfurt am Main

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., Phd.

Stipendium: 300 EUR/měsíc - celkem 1200 EUR na 4 měsíce

Semestr: LS nebo ZS 2021/2022

Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia

Universität des Saarlandes

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., Phd.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 1 semestrální stipendia pro studenty bakalářského nebo magisterského studia (pouze LS 2021/2022), 850 EUR/měsíc

 • 2 semestrální stipendia pro doktorandy, 1000 EUR/měsíc (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období leden – prosinec 2022)

Universität Leipzig

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., Phd.

Stipendium: 400 EUR/měsíc

Semestr: LS nebo ZS 2021/2022

Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia

Universität Heidelberg

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., Phd.

Stipendium: 700 EUR/měsíc (délka 5 měsíců včetně kurzu němčiny před začátkem semestru)

Semestr: LS nebo ZS 2021/2022

Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia


Podklady k žádosti o jazykový kurz:


Bližší informace a počet volných míst najdete zde.


Závěrečné zprávy studentů: Dresden 13/14 SHV Leipzig 17/18 ETIK Köln 17/18 D NFF

Měsíční jazykové kurzy němčiny

Obecné informace:

 • Uzávěrka přihlášek: únor/březen. Přesné termíny naleznete v aktualitách.

 • Bližší informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u teritoriální referentky .

 • Stipendium: studenti neplatí kurzovné; podrobnosti o dalších finančních příspěvcích viz jednotlivé univerzity níže (výdaje nad rámec těchto příspěvků si studenti hradí sami).


Upozornění:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na jazykový kurz se stanovením pořadí. Konečný výběr účastníků jazykových kurzů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě. Přihlášky vybraných studentů pak budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí.


Požadované materiály k přihlášce:

NOVÝ ZÉLAND

Obecné informace:

 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzity, na stránách RUK a u teritoriální referentky .

 • Jazyk: požaduje se jazykový certifikát

 • Ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem

 • Pojištění: povinné


K výběrovému řízení na Otago University předloží studenti následující dokumenty v anglickém jazyce:

 • Životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • Motivační dopis

 • Konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě

 • Doporučující dopis (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • Výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (za studium na FHS zajistí Zahraniční oddělení)

 • Studijní průměr za celé studium na VŠ

 • Doklad o jazykové způsobilosti

 • Kopii pasu


*Studenti doktorského studijního programu si na partnerské univerzitě předem ověří, zda a za jakých podmínek je příslušná katedra ochotna je k výměnnému pobytu přijmout, a příslib vedení akademického pracovníka přiloží k ostatním výše zmíněným dokumentům.


University of Otago, DUNEDIN

V roce 2015 se univerzita umístila na 201.–300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 173. místě podle žebříčku QS** a na 201.–250. místě podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Počet nabízených míst (pro celou UK): 1 roční/2 semestrální pobyty

Závěrečné zprávy: LS 2011/12 SKE, ZS 2013/14 SKE

RAKOUSKO

Obecné informace:

 • Uzávěrka přihlášek: podzim. Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.


Universität WIEN

Jedná se o měsíční pobyt pro doktorandy - je třeba si předem zajistit předběžný příslib přijetí od akademického pracovníka na vídeňské univerzitě.


V roce 2015 se univerzita umístila na 151.–200. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 153. místě podle žebříčku QS** a na 142. místě podle žebříčku THE***.


Webové stránky

Stipendium: 1 000 EUR.


Závěrečné zprávy studentů: 12/13 ISCOA, 14/15 D HISO, 15/16 D ISCOA


RUSKO

Obecné informace:

 • Uzávěrka přihlášek: obvykle únor (pro výjezd v ZS) a září (pro výjezd v LS)

 • Podrobnější infomace naleznete na stránkách univerzity, na stránkách RUK a u teritoriálního referenta


K výběrovému řízení na Lomonosov MOSCOW State University studenti předloží studenti následující dokumenty v anglickém či ruském jazyce:

 • Vyplněná přihláška

 • Studijní plán obsahující seznam požadovaných předmětů a plánované výsledky

 • Kopie cestovního dokladu

 • CV

 • Doporučující dopis

 • Motivační dopis

 • Potvrzení o jazykové zdanotnosti (RJ)

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (testy na TBC a HIV nejsou nutné)


*Studenti doktorského studijního programu si na partnerské univerzitě předem ověří, zda a za jakých podmínek je příslušná katedra ochotna je k výměnnému pobytu přijmout, a příslib přijetí přiloží k ostatním dokumentům.

Lomonosov MOSCOW State University

V roce 2015 se univerzita umístila na 86. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 108. místě podle žebříčku QS** a na 161. místě podle žebříčku THE***.


Internetové stránky


Počet míst: není stanoven.

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, neposkytuje stipendium, ubytování zajistí partnerská univerzita na náklady studenta. Orientační cena ubytování: 7000-8000 rublů/měsíc.

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 3

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v LS 2021/2022:


Obecné informace:

 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (pro výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách.

 • Podrobnější informace na stránkách univerzit, na stránách RUK a u teritoriální referentky


K výběrovému řízení do USA předloží studenti následující dokumenty v anglickém jazyce:

 • životopis v anglickém jazyce (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • motivační dopis (12 strany)

 • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě

 • doporučující dopis (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (může být v ČJ), celkový studijní průměr za celé studium na VŠ a doklad o jazykové způsobilosti (za studium na FHS zajistí Zahraniční oddělení FHS)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů


*Studenti doktorského studijního programu si na partnerské univerzitě předem ověří, zda a za jakých podmínek je příslušná katedra ochotna je k výměnnému pobytu přijmout, a příslib přijetí přiloží k ostatním dokumentům.

University of Oregon, EUGENE

Webové stránky

Information sheet

Akademický rok: skládá se z podzimního, zimního a jarního trimestru. Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné.

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 1 trimestrální na Winter nebo Spring term

Finance: Vybraný kandidát dodá potvrzení o finančním krytí pobytu ve výši 6 500 USD (aktuálnost částky si prosím ověřte na stránkách UO), což jsou i odhadované náklady na jeden trimestr.

Jazyk: Univerzita vyžaduje certifikát TOEFL nebo IELTS (pro kurzy undergraduate: TOEFL ibt 60 bodů nebo PBT 500; IELTS 6,0; pro kurzy graduate: TOEFL ibt 90 nebo PBT 575, IELTS 7,0).

Pojištění: Zdravotní pojištění pro pobyt je nutné zakoupit na UO (Student Health Plan, 578 USD), nebo požádat o výjimku a prokázat, že vlastní zakoupené pojištění splňuje jejich požadavky.

University of WASHINGTON

V roce 2015 se univerzita umístila na 15. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 65. místě podle žebříčku QS** a na 32. místě podle žebříčku THE***.

Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty

Akademický rok se skládá ze tří trimestrů, každý z nich trvá 10 týdnů.

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 10 trimestrálních na Winter a/nebo Spring quarter

Jazyk: univerzita vyžaduje TOEFL (83 bodů v ibt za reading, writing, listening i speaking pro kurzy undergraduate, 92 graduate) nebo IELTS 7.

Finance: student bude muset dodat potvrzení z banky o částce na účtu ve výši 5 085 USD (aktuálnost částky si ověří na stránkách UW), což jsou i odhadované náklady na jeden trimestr. Poplatek za on-line registraci pro graduate kurzy činí 75 USD.

Pojištění: nutno zakoupit na UW.


Pozor: Některé graduate programy požadují lepší studijní průměr než GPA 3.0 a vyšší počet bodů ve zkoušce TOEFL.

Pro výměnné studenty jsou omezené kurzy UNDERGRADUATE v oborech Communications, Psychology, Sociology a Studio Art a nejsou přístupné kurzy Finance, Accounting, IS300; I BUS300; OPMGT300; MKTG301; FIN350; MGMT300; MGMT320; BECON300 AND MGMT430. Dále nejsou k dispozici kurzy GRADUATE v oboru Art a professional programs.

SRBSKO

University of Belgrade


University of Belgrade

V roce 2015 se univerzita umístila na 401-500. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 801-1000. místě podle žebříčku QS** a na 601-800. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzity, na stránkách RUK a u terioriální referentky .


Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 2


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ):

 • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • motivační dopis

 • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě

 • doporučující dopis z katedry

 • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ

 • studijní průměr za celé studium na VŠ

 • doklad o jazykové způsobilosti

 • kopii pasu

Studenti doktorského studijního programu, kteří chtějí na partnerské univerzitě uskutečnit výzkumný pobyt, dodají k výběrovému řízení příslib vedení akademického pracovníka (tutora).


ŠVÝCARSKO

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2021/2022 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách ve Švýcarsku:


Deadline: Veškeré dokumenty studující nahrají do online aplikace v termínu do 25. 4. 2021.


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářského a magisterského studia):

 • strukturovaný životopis v němčině

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán

 • doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)


Požadované materiály k ádosti o stipendium pro studující s

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu

  (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě)

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Obecné informace:

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a

 • a u teritoriální referentky  .

Universität BASEL

V roce 2015 se univerzita umístila na 87. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 139. místě podle žebříčku QS a na 101. místě podle žebříčku THE***.


Studijní program: Bc., Mgr., Phd.

Stipendium: 1500 CHF/měsíc

Semestr: LS nebo ZS 2021/2022

Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského a magisterského studia a pro doktorandy

Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzity, na stránkách RUK a u terioriální referentky

Závěrečné zprávy studentů: ZS 2010 SKE

Celosvětové hodnocení univerzit

*Academic Ranking of World Universities (ARWU) je žebříček, který vydává univerzita Jiaotong v Šanghaji. Žebříček je proto často označován jako "Šanghajský ranking".

Žebříček ARWU byl poprvé zveřejněn v roce 2003 – jako jeden z mála světových žebříčků přitom využívá kritéria, která se od prvního zveřejnění téměř nezměnila: absolventi instituce, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili; zaměstnanci instituce, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili; vysoce citovaní výzkumníci ve 21 širokých oborových kategoriích; články publikované v časopisech Nature a Science; publikace zanesené v Science Citation Index-Expanded a Social Science Citation Index; akademický výkon instituce převedený na počet jejích zaměstnanců.


** QS World University Rankings (QS) samostatně existuje od roku 2010. Jeho metodologie však sahá již do období let 2004–2009, kdy společnost Quacquarelli Symonds spolupracovala s časopisem Times Higher Education na žebříčku THE. QS používá pro zpracování žebříčku celkem šest stálých kritérií se stálými váhami: šetření mezi akademickou obcí, šetření mezi zaměstnavateli, citace na instituci, poměr studujících a akademických a vědeckých pracovnic/pracovníků, podíl studujících ze zahraničí, podíl akademických a vědeckých pracovnic/pracovníků ze zahraničí.


*** Times Higher Education World University Rankings (THE) je žebříček vysokých škol, za nímž stojí britský časopis Times Higher Education. THE se nezaměřuje pouze na jednu oblast činnosti vysokých škol a nevyužívá pro srovnávání institucí pouze jednoho zdroje: vedle vědecké, výzkumné a vývojové činnosti se zaměřuje také na vzdělávání, spolupráci s vnějším světem či mezinárodní rozměr instituce; vedle mezinárodní bibliografické databáze Web of Science se opírá o data z šetření mezi akademickou obcí.


Univerzita Karlova se v roce 2015 umístila na 201.–300. místě podle žebříčku ARWU, na 279. místě podle žebříčku QS a na 401.–500. místě podle žebříčku THE.


Poslední změna: 12. duben 2021 14:30 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter