Meziuniverzitní dohody

V rámci meziuniverzitních dohod může studující vyjet na semestrální studijní pobyt, či v případě partnerských univerzit v Německu také na měsíční jazykový kurz nebo měsíční pobyt pro doktorandy.


Hlavní výběrové řízení probíhá v říjnu a je určeno pro výjezdy v zimním nebo letním semestru následujícího akademického roku. V případě volných míst může být vypsáno i doplňkové výběrové řízení, zpravidla v dubnu, pro výjezdy v letním semestru následujícího akademického roku.


V případě Německa a Švýcarska se harmonogram výběrových řízení liší, viz. aktuality.


Seznam meziuniverzitních dohod, na nichž participuje FHS naleznete v menu (vlevo). Seznam je řazen dle jednotlivých geografických oblastí. Nabízená místa na partnerských univerzitách platí pro celou Univerzitu Karlovu.

Možnosti a podmínky studentské mobility v rámci platných meziuniverzitních dohod lze konzultovat s příslušnou referentkou odboru pro zahraniční styky rektorátu UK (viz jednotlivé univerzity).


Termíny podávání přihlášek do výběrového řízení

Aktuální termíny uzávěrek:

Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2024

 • 14. 02. 2024 (HHU Düsseldorf)


Výběrové řízení

Výběrové řízení je dvoukolové. Nejprve probíhá výběr na fakultě, která následně vybrané uchazeče postoupí do celouniverzitního výběrového kola na RUK, ve kterém se posuzují zájemci ze všech fakult UK participujících na dané dohodě. Výběrové řízení probíhá podle stanovených kritérií. Studující bakalářského stupně studia se mohou hlásit až od druhého semestru studia. 


Studující vybraní v rektorátním celouniverzitním kole poté procházejí za asistence příslušného koordinátora OZV RUK přihlašovacím procesem na partnerské univerzitě, v rámci něhož musí nominovaní studenti splnit podmínky stanovené zahraniční institucí. Ta následně rozhodne o jejich přijetí / nepřijetí a vystavuje akceptační dopis.

Přesný harmonogram výjezdu v rámci meziuniverzitních dohod je k dispozici na rektorátních webových stránkách programu.


Podání přihlášky

Přihláška a k ní požadované dokumenty se odevzdává prostřednictvím webové aplikace UK skrze „Meziuniverzitní dohody“. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do CAS.


Manuál na to, jak podat přihlášku v rámci meziuniverzitních dohod je k dispozici zde. Dokumenty vložené do webové aplikace musí být podepsané (hlavně doporučení od vyučujících a motivační dopisy)!


O výsledcích výběrového řízení budou studující informováni zahraničním oddělením FHS emailem.

Požadované dokumenty

Podrobné informace a doporučení k požadovaným dokumentům najdete v kritériích výběrového řízení, které doporučujeme k důkladnému prostudování.

V rámci prvního (fakultního) kola výběrového řízení, bude zahraniční oddělení FHS zároveň oslovovat garanty/tky daného bakalářského nebo magisterského studijního programu ohledem souhlasu s plánovaným zahraničním výjezdem.


K výběrovému řízení studující nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce, není-li uvedeno jinak.


 1. životopis (s aktuálními kontakty: email, mobil)

 2. motivační dopis / studijní záměr (12 strany)

 3. konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (seznam předběžně vybraných kurzů)

  • Studijní plán předkládá studující v podobě standardizovaného formuláře.

  • Výběr (a uznatelnost) kurzů je třeba konzultovat s garantem/garantkou studijního programu popř. s tajemníkem/tajemnicí studijního programu (více v manuálu pro sestavení studijního plánu zde).

 4. doporučující dopis pedagoga FHS UK (pro VŘ lze česky, doporučujeme v angličtině)

 5. aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (za studium na FHS na požádání vystaví zahraniční oddělení)

 6. celkový studijní průměr za celé studium na VŠ

 7. doklad o jazykové způsobilosti

  • Studující je povinen doložit znalost anglického jazyka (případně jazyka, ve kterém bude probíhat výuka na partnerské univerzitě) a to alespoň na úrovni B2. Seznam akceptovatelných dokladů jazykové kompetence naleznete zde.

 8. příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity (pouze studující doktorského studijního programu, kteří se hlásí na výzkumný pobyt)


 • Studenti, kteří se budou hlásit na Université de Montréal, předloží uvedené dokumenty ve francouzštině (výpis studijních výsledků a doporučující dopis mohou být v ČJ nebo v AJ), a do Latinské Ameriky v češtině nebo v angličtině.

Financování

Studujícím UK je na přijímající univerzitě odpouštěno školné. Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce ale nezakládají nárok na stipendium (jen výjimečně se jedná o stipendijní pobyt např. Německo, Švýcarsko a některé univerzity v USA); v ostatních případech je finanční zajištění plně na studujících. Všem vybraným studujícím doporučujeme požádat si o příspěvek z Fondu mobility UK, který je vypisován dvakrát ročně: na jaře a na podzim. Případně si podat také žádost ve fakultní soutěži, kterou vypisuje zahraniční oddělení FHS.

Povinnosti při výjezdu

Před odjezdem

V souvislosti s Vaším zahraničním studijním pobytem bude také třeba vypracovat studijní plán do formuláře FHS, který je ke stažení zde. Pokyny k sestavení studijního plánu naleznete v manuálu.

Předměty zapsané ve studijním plánu nejprve zkonzultujte s garantem/tkou Vašeho studijního programu. Po schválení, zašlete vyplněný studijní plán na emailovou adresu , které zajistí podpis garanta/tky.


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je studující povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studujících při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je studující povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Informace o žádostech o víza je možné najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na webových stránkách každé z univerzit.


Po návratu

Po návratu do ČR studující předkládají:

na zahraniční oddělení FHS

 • výpis studijních výsledků / Transcript of Records ze zahr. univerzity

 • potvrzení o délce pobytu / Confirmation of Study Period


přes příslušné webové aplikace

 • závěrečnou zprávu ze zahraničního studijního pobytu

  • je třeba vyplnit a odevzdat dvě závěrečné zprávy, jednu pro Fond mobility (v případě přidělení příspěvku) a druhou pro Odbor zahraniční spolupráce (OZV RUK) zde.Poslední změna: 25. leden 2024 15:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK