Fond mobility UK

Fond mobility UK (dále FM UK) umožňuje studentům prezenčního studia a akademickým pracovníkům čerpání finančního příspěvku na mobilitu v rámci celého světa.

Podporováné aktivity

V rámci studentské mobility FM UK podporuje zejména tyto aktivity:

 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry na základě Priorit FM UK na daný kalendářní rok (na základě meziuniverzitní smlouvy o přímé spolupráci; nebo formou „free movers“ pro studující v magisterském nebo v doktorském studijním programu; nebo v rámci společných doktorských programů a cotutelle)

 • krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí na základě Priorit FM UK na daný kalendářní rok

  Netýká se výjezdů na konference, semináře, kongresy apod.; pobyty jsou určeny především pro studující doktorských studijních programů za účelem výzkumné práce.

Priority FM UK jsou vyhlašovány každoročně. Plné znění Priorit pro rok 2024 je k dispozici zde.

Metodické pokyny

Při podání žádosti a realizace mobility je potřeba se řídit podrobnými metodickými pokyny a dalšími důležitými dokumenty FM UK, které naleznete na rektorátní webové stránce FM UK.

 • O finanční podporu z Fondu mobility UK mohou žádat studující prezenční formy studia (bakalářská, magisterská, doktorská forma).

  Při posuzování žádostí o finanční příspěvek bude přihlíženo i k dosavadní délce doby studia. Žadateli se doporučuje studovat ve standardní době studia.

 • Finanční podpora je přidělována pouze na budoucí mobilitu, nikoli již na uskutečněné pobyty.

 • Podporu lze poskytnout ve výši maximálně jedné poloviny celkových předpokládaných nákladů.

 • Při podání žádosti a realizace mobility je potřeba se řídit podrobnými metodickými pokyny a dalšími důležitými dokumenty FM UK, které naleznete na rektorátní webové stránce FM UK.

Podání žádosti

Žádosti do FM UK lze podávat dvakrát ročně, v jarním a podzimním kole.

Žádost spolu s požadovanými přílohami se podává elektronicky prostřednictvím aplikace IS Věda (modul PAS projekty a soutěže) nejpozději k termínu uzávěrky (níže). Seznam požadovaných příloh pro jednotlivé kategorie pobytu je uveden v aplikaci.


 • V rámci zakládání žádosti je požadován souhlas GDPR žadatele a garanta. Podrobné informace jsou k dispozici v Manuálu žadatele v části 2.4 Údaje žadatele a Obecná pravidla pro vkládání osob jiných než sama sebe (GDPR). Pro hladký průběh podání doporučujeme žádost připravit s dostatečným časovým předstihem.

 • Podrobný Manuál žadatele k vytvoření žádosti FM UK v prostředí aplikace IS Věda UK najdete přímo v aplikaci na nástěnce a zde.


Upozornění: V případě, že žádáte o finance na podporu studijního pobytu (studium kurzů na univerzitě), a budete-li vybráni, nezapomeňte výběr (a uznatelnost) kurzů konzultovat s garantem/garantkou studijního programu (popř. prostřednictvím tajemníka/tajemnice studijního programu) a následně si sestavit studijní plán do předem připraveného formuláře dle manuálu odevzdejte na ZO FHS UK.


Podání přihlášky ve Fondu mobility nevylučuje podání přihlášky ve Fakultní soutěži.

Uzávěrka pro rok 2024

V jarním kole je možné se hlásit od 1. 2. do 18. 3. (15:00) - fakultní uzávěrka.

Podzimní kolo: 16. září - cca pol. října (přesný termín fakultní uzávěrky bude zveřejněn v aktualitách.

Výběrové řízení

Výběrové řízení do Fondu mobility UK je dvoukolové. V prvním kole jsou žádosti posuzovány na fakultě. Žádosti nominované fakultou jsou následně postoupeny do druhého kola na RUK Radě Fondu mobility, jež provádí konečný výběr.

Administrativní postup pro vybrané

Přidělená finanční podpora je vyplacená formou stipendia na základě Rozhodnutí o přiznání stipendia.


Po skončení pobytu je potřeba vypracovat závěrečnou zprávu a odevzdat další dokumenty dle kategorie pobytu včetně Potvrzení o pobytu (Confirmation of Study Period) podepsaného přijímající stranou. Materiály je třeba dodat do 30 dnů od skončení pobytu.

V případě pobytů, které započaly v jednom kalendářním roce a jsou ukončeny v dalším kalendářním roce je potřeba dodat průběžnou zprávu do 15. prosince daného kalendářního roku.


Formuláře zpráv jsou k dispozici v aplikaci IS Věda v sekci „Pravidla“.

Zpráva (závěrečná/průběžná) se vkládá do elektronické verze podpořeného projektu (žádosti) na záložku s názvem „Závěrečná zpráva“.


Poslední změna: 8. duben 2024 17:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK