Fond mobility UK

Postup pro podání žádostí

Výběrové řízení


Cílem Fondu mobility UK je finanční podpora mimo jiné pro:

 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry na základě Priorit na daný kalendářní rok.

  Priority pro rok 2022:

  • studium na základě meziuniverzitní smlouvy

  • účast ve společných doktorských programech – se zřetelem k joint degree a cotutelle

  • studium formou free-movers, a to zejména v doktorském a magisterském studijním programu

 • vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (v délce alespoň 1 měsíc)


Priority FM UK jsou vyhlašovány každoročně. Plné znění Priorit pro rok 2022 je k dispozici zde.


Podrobné informace k Fondu mobility UK včetně souhrnných metodických pokynů naleznete na rektorátní webové stránce FM UK.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Soutěžní návrhy se podávají elektronicky dvakrát ročně, na jaře a na podzim, přes aplikaci IS věda.


Aktuálně: Na základě událostí v posledních dnech, kdy ze strany UK došlo k pozastavení smluv a spolupráce s ruskými partnery, bychom Vás chtěli informovat, že žádosti o finanční podporu z Fondu mobility na pobyt v dotčených oblastech (Rusko, Bělorusko, Ukrajina), nebudou ze strany Rady FM podporovány.


Uzávěrka pro rok 2022

V jarním kole bylo možné se hlásit od 1. 2. 2022 do 17. 3. 2022 (fakultní uzávěrka).

V podzimním kole je možné podat přihlášku od 19. 9. 2022 do 17. 10. 2022 (fakultní uzávěrka).


Pokyny

 • Žádosti lze podat pouze na naplánované, nikoli již uskutečněné pobyty.

 • FM UK na základě svých priorit upřednostňuje studenty magisterských a doktorských studijních programů.

 • Finanční podpora se přiznává pouze studentům prezenční formy studia.

 • Žádat lze o příspěvek v maximální výši 50% předpokládaných výdajů.

Podrobné pokyny k přípravě žádosti naleznete na rektorátní webové stránce FM UK.


 • Formulář žádosti se zakládá pouze elektronicky prostřednictvím aplikace IS věda, požadované dokumenty student nahrává do aplikace nejpozději k datu uzávěrky (seznam příloh pro jednotlivé kategorie pobytu je uveden v aplikaci).

  • Manuál pro podání žádosti je k dispozici přímo v aplikaci na nástěnce a zde.

   • V rámci zakládání přihlášky do aplikace IS věda je požadován souhlas GDPR žadatele a garanta.

    Podrobné informace jsou k dispozici v Manuálu žadatele v části 2.4 Údaje žadatele a Obecná pravidla pro vkládání osob jiných než sama sebe (GDPR).

    Pro hladký průběh podání žádosti na to upozorňujeme a doporučujeme si všechny požadované dokumenty projít a připravit s dostatečným časovým předstihem.


Podání přihlášky ve Fondu mobility nevylučuje podání přihlášky ve fakultní soutěži.


Upozornění: V případě, že žádáte o finance na podporu studijního pobytu (studium kurzů na univerzitě) a budete-li vybráni, nezapomeňte výběr (a uznatelnost) kurzů konzultovat s garantem/garantkou studijního programu popř. s tajemníkem/tajemnicí studijního programu a následně si sestavit studijní plán do předem připraveného formuláře dle manuálu. Dokument odevzdejte na ZO FHS UK.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení do Fondu mobility UK je dvoukolové. V prvním kole jsou žádosti posuzovány na fakultě. Žádosti nominované fakultou jsou následně postoupeny do druhého kola na RUK Radě Fondu mobility, jež provádí konečný výběr.Poslední změna: 3. listopad 2022 14:47 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK