• Zaměstnanci
  • Možnosti financování mobilit a projektů spolupráce

Možnosti financování mobilit a projektů spolupráce

Na výjezd či spolupráci ve vzdělávání lze získat financování jak z mezinárodních programů

tak z programů na podporu mobility a mezinárodní spolupráce na úrovni univerzity nebo fakulty.


mezinárodní programy

Erasmus+, CEEPUS, AKTION, DAAD, Fulbright, Fondy EHP apod.


interní programy UK / FHS


Fond mobility UK, Fond na podporu strategických partnerství, Podpora internacionalizace na UK / FHS apod.


S podporou z některého z mobilitních programů máte možnost realizovat školení, výukový nebo výzkumný pobyt ať už na partnerských univerzitách nebo nebo individuálně mimo smluvní spolupráci.

Některé programy podporují také hostování akademiků.


Žádosti o financování je třeba podávat k datu uzávěrky pro daný program a také je projednat a nechat schválit vedoucím pracoviště


Doporučujeme sledovat Aktuality a žádosti vyřizovat s dostatečným časovým předstihem před danou uzávěrkou pro podání žádosti.


Přehled základních programů

najdete v rozcestníku níže

Program

Země / Přijímající instituce

Účel pobytu / typ spolupráce

Rámcové termíny uzávěrek

Administrace

Erasmus+

individuální mobilita

Evropa

partnerské univerzity

výuka / kombinace

4x ročně

únor / květen/

srpen / listopad

ZO FHS,

Evropská kancelář OZV RUK

Erasmus+

individuální mobilita

Evropa, možno i instituce mimo smluvní spolupráci

školení

4x ročně

únor / květen/

srpen / listopad

ZO FHS,

Evropská kancelář OZV RUK

Erasmus+ BIP

Evropa

realizace kombinovaných intenzivních výukových programů

2x ročně

(1. polovina prosince / tba)

ZO FHS,

Evropská kancelář OZV RUK

Erasmus+

projektová spolupráce

Evropa

společný projekt realizzovaný několika institucemi

březen

Odd. rozvoje FHS,

Evropská kancelář OZV RUK

4EU+


Evropa

partnerské univerzity:

Heidelberg Universität

Sorbonne Université

Uniwersytet Warszawski

Università degli Studi di Milano

Københavns Universitet

Université de Genève

minigranty 4EU+


společné vzdělávací projekty


virtuální mobilita - sdílené kurzy (Fond Povim)

zpravidla zač. ledna


tba


2 x ročně

(1.polovina července/prosince)

Odd. rozvoje FHS,

Evropské centrum UK

Strategická partnerství UK


Evropa + svět

partnerské univerzity


akademické pobyty, výuka, pořádání konferencí, workshopů, mimosemestrálních kurzů, vytvoření společné publikace;

příprava společného

vědeckého projektu, studijního programu

leden

ZO FHS,

Centrum strategických partnerství OZV RUK

Meziuniverzitní smlouvy

přímá spolupráce

Evropa + svět

partnerské univerzity

výzkumné pobyty

zvané přednášky


listopad/prosinec

ZO FHS, OZV RUK

Meziuniverzitní smlouvy

měsíční stipendijní pobyty

Německo

(Universität Hamburg / Köln)

měsíční výzkumné pobyty

listopad/prosinec

ZO FHS, OZV RUK

Fond mobility UK


vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (min. délka pobytu 3 týdny);

dlouhodobější pobyty zahr. vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK

2x ročně

cca polovina března (jarní kolo)

cca polovina října (podzimní kolo)

ZO FHS, OZV RUK

Podpora internacionalizace na UK

POINT UKvýjezd na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.);

krátkodobý výjezd za účelem přípravy mezinárodních projektů;

podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami

2x ročně

duben / listopad

ZO FHS, OZV RUK

Internacionalizace na FHS

krátkodové výjezdy za účelem rozvoje mezinárodní spolupráce (stávající nebo nové) s vazbou na vzdělávací činnost;

pobyty hostujících přednášejících na FHS UK,

které nelze podpořit z jiných zdrojů

průběžně

ZO a oddělení rozvoje FHS

CEEPUS

individuální mobilita /

vytvoření sítě univerzit

střední, východní a jihovýchodná Evropa; partnerské univerzity / mimo smluvní spolupráci

výuka v rámci sítě partner. univerzit;

freemover mimo smluv. spoluprácizaložení sítě partnerských univerzit

červen / říjen

listopadleden

ZO FHS (v rámci sítě)

DZS CEEPUS (freemover)

Mezinárodní smlouvy

Albánie, Bulharsko,Egypt,

Estonsko, Gruzie,

Litva, Lotyšsko, Maďarsko,Mongolsko, Polsko, Rumunsko,Řecko

Sev. Makedonie,

Slovensko

dle dané země

DZS AIA

Německo

DAAD

výzkumné pobyty; bilaterální výměna vědců

listopad; zač. května

DAAD

Rakousko

AKTION

individuální mobilita / projektová spolupráce

výzkumné a přednáškové pobyty, dokončení habilitace;


letní kolegia, společné vědecké semináře a workshopy, vědecké exkurze pro studenty

březen / duben /

říjen / listopad


duben / září

DZS MŠMTFHS, RUK, DZS MŠMT

USA

Fulbright


Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a přednášející; Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející - výzkumné a přednáškové pobyty


hostování amerických akademiků

1. listopad předchozího ak. roku
září

Fulbrightova komise


Rámcový harmonogram termínů pro podávání žádostí (výběr)

Konkrétní termíny jsou zveřejňovány v Aktualitách nebo na webové stránkce příslušného programu.


leden

Strategická partnerství UK, 4EU+ minigranty

únor

Erasmus (výuka, školení)

březen

Fond mobility UK; Erasmus (KA2 - Projekty spolupráce); Aktion

duben

Point UK; Aktion (workshopy, exkurze pro studenty)

květen

Erasmus (výuka, školení)

červen

CEEPUS

červenec

Fond Povim (virtuální mobilita)

srpen

Erasmus (výuka, školení)

září

Aktion (workshopy, exkurze pro studenty); Fulbright

říjen

Fond mobility UK; CEEPUS; Aktion

listopad

Erasmus (výuka, školení); Point UK; Meziuniverzitní smlouvy; Fulbright; Mezinárodní smlouvy (DAAD); CEEPUS (freemover)

prosinec

Mezinárodní smlouvy; Fond Povim (virtuální mobilita); Erasmus (BIP)
Poslední změna: 20. leden 2023 17:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK