Erasmus+ zaměstnanecká mobilita

V rámci programu ERASMUS+ (103/131) je možné realizovat dva základní druhy pobytů: výukový pobyt / školení zaměstnanců.

Účast na konferenci či samostatný výzkum nebo tzv. přípravné návštěvy (domlouvání nových projektů a jiné spolupráce) je v obou případech považována za nezpůsobilou aktivitu v rámci programu Erasmus+.

Výukové pobyty

(Staff Teaching Assignments, STA) - akademičtí pracovníci

 • soustavná pedagogická činnost, tj. zejména zahraniční přednášky, vedení seminářů, spolupráce na studijních joint/double degree programech, konzultace apod.

 • délka pobytu: 2 po sobě jdoucí kalendářní dny, nepočítaje dny cesty. – 2 měsíce; preferovaná délka mobility je 2 - 5 dní, tj. kratší mobility;

  odučit je třeba minimálně 8 hodin za týden (či kratší mobilitu), u delších mobilit počet týdnů násoben x8

Školení zaměstnanců

(Staff Trainings, STT) - akademičtí i THP pracovníci

 • akademičtí i THP pracovníci

 • účast na individuálně sjednané či organizované aktivitě, zahrnující odbornou přípravu, jazykové a jiné vzdělávací kurzy, tzv. job shadowing („stínování“, tj. konzultace a školení na obdobném pracovišti v zahraničí), účast na tzv. staff weeks, apod.;

  některé univerzity a jiné instituce pořádají staff weeks, jejichž nabídka je průběžně zveřejňována zde, nabídky lze ale také vyhledávat individuálně.

  Podmínky přijetí si určuje každý organizátor sám - mohou se tedy lišit.

 • délka pobytu: 2 po sobě jdoucí kalendářní dny, nepočítaje dny cesty. – 2 měsíce; preferovaná délka mobility je 2 - 5 dní, tj. kratší mobility;

  u školení není minimální počet hodin stanoven

Kombinovaný výjezd

STA (výuka) a STT (školení)

 • minimální počet odučených hodin 4 za jeden týden.

 • v závěrečné zprávě musí být specifikováno, které dny probíhala výuka a které školení


Financování

Finanční podpora programu Erasmus+ se skládá z dvousložkového grantu.

1. grant na pobytové náklady:

příspěvek na krytí zákonných diet (stravného), ubytování, místní MHD či dalších nutných vedlejších výdajů.

Maximální výše pobytového grantu je určena násobkem počtu dní oprávněných aktivit dle Staff Mobility Agreementu a paušální částky pro danou cílovou zemi.


2. grant na cestovné:

příspěvek na krytí letenky, jízdenky 2. třídy či náhrad za schválené použití automobilu, případně návazné dopravy z/na letiště či nádraží v cestovních dnech.

Příspěvek je stanoven aktuálními sazbami na cestovné na základě kilometrové vzdálenosti vypočtené nástrojemDistance Calculator, přičemž výchozím bodem je adresa pracoviště (Praha). Daná sazba platí na obě cesty (tam / zpět).


Za den oprávněných aktivit (tj. den, kdy probíhá výuka či školení) lze při doložení takové skutečnosti považovat i dny pracovního volna.


Podrobné informace

Podrobné informace o programu a jeho pravidlech jsou k dispozici na stránkách Evropské kanceláře RUK.


S dotazy je možné se obracet na ZO FHS.


Poslední změna: 19. únor 2024 09:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK