Erasmus+ zaměstnanecká mobilita

Oprávněné aktivity

V rámci programu ERASMUS+ (103/131) je možné realizovat dva základní druhy pobytů:


Výukové pobyty (Staff Teaching Assignments, STA)

  • soustavná pedagogická činnost, tj. zejména zahraniční přednášky, vedení seminářů, spolupráce na studijních joint/double degree programech, konzultace apod.

  • délka pobytu: 2 dny – 2 měsíce; preferovaná délka mobility je 5 dní; odučit je třeba minimálně 8 hodin za týden (či kratší mobilitu), u delších mobilit počet týdnů násoben osmi


Školení zaměstnanců (Staff Trainings, STT)

  • akademičtí i THP pracovníci

  • široká škála aktivit zahrnující odbornou přípravu, jazykové a jiné vzdělávací kurzy, účast na tzv. staff weeks, job shadowing apod.; některé univerzity a jiné instituce pořádají staff weeks, jejichž nabídka je průběžně zveřejňována zde, nabídky lze ale také vyhledávat individuálně.

    Podmínky přijetí si určuje každý organizátor sám - mohou se tedy lišit.

  • délka pobytu: 2 dny – 2 měsíce; u školení není minimální počet hodin stanoven


Kombinovaný výjezd na STA (výuka) a STT (školení)

  • minimální počet odučených hodin 4 za jeden týden.

  • v závěrečné zprávě musí být specifikováno, které dny probíhala výuka a které školení


Za den oprávněných aktivit (tj. den, kdy probíhá výuka či školení) lze při doložení takové skutečnosti považovat i dny pracovního volna.


Účast na konferenci je v obou případech považována za nezpůsobilou aktivitu v rámci programu Erasmus+.

Financování

Finanční podpora programu Erasmus+ se skládá z dvousložkového grantu.


1. pobytový grant - příspěvek na krytí zákonných diet (stravného), ubytování, místní MHD či dalších nutných vedlejších výdajů. Maximální částky pro výpočet pobytového příspěvku jsou k dispozici zde (čerpání do 31.10.2023).


2. cestovní grant - příspěvek na krytí letenky, jízdenky 2. třídy, případně návazné dopravy z/na letiště či nádraží v cestovních dnech.

Jízdné se počítá podle vzdálenosti zahr. univerzity od Prahy. Výpočet vzdálenosti lze provést pomocí Distance Calculator a následně prostřednictvím tabulky níže, daná sazba platí na obě cesty (tam / zpět).

délka cesty

sazba

100 až 499 km

180 EUR

500 až 1 999 km

275 EUR

2 000 až 2 999 km

360 EUR

3 000 až 3 999 km

530 EUR

4 000 až 7 999 km

820 EUR

8 000 km a více

1 500 EUR

  • Cena letenky/jízdenky nesmí danou sazbu překročit.

Podrobné informace

Podrobné informace o programu a jeho pravidlech jsou k dispozici na stránkách Evropské kanceláře RUK.

S dotazy je možné se obracet na ZO FHS.


Poslední změna: 1. únor 2023 13:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK