Podpora internacionalizace na UK (POINT)

Podpora internacionalizace UK

Cílem programu POINT je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.


Podporu lze získat na:

  • podporu mezinárodních aktivit uskutečňovaných fakultami či dalšími součástmi UK ve smyslu krátkodobých akcí (s výjimkou aktivit spadajících pod podporu strategických partnerství UK a podporu zabezpečení „zahraničních center“ a podporu „studentských ambasadorů“)

    • výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)

    • krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů

  • podporu organizace mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Akci je třeba realizovat fyzicky za přítomnosti studentů.

    Žádost je třeba s dostatečným předstihem před podáním projednat s vedoucím pracoviště a zahraničním oddělením FHS (formální stránka žádosti, rozpočet).


Podmínky udělení podpory, jakožto i podmínky podávání žádosti včetně kritérií výběru, jsou detailně specifikovány v Opatření rektora č. 10/2020 a v metodických pokynech.

Tyto pokyny mohou být v rámci kalendářního roku aktualizovány před každým kolem (jarním i podzimním). Věnujte jim prosím pozornost.

Souhrnné informace najdete na webové stránce POINT UK.

Podání žádosti

Žádosti o financování spolu s požadovanými přílohami se podávají prostřednictvím webové aplikace IS Věda (modul Interní soutěže).

Manuál pro žadatele

Manual for Applicants


Žádat lze o podporu aktivity, která bude realizovaná v aktuálním semestru případně semestru následujícím. V podzimním kole soutěže je možné žádat o podporu na akce, které se uskuteční během celého následujícího kalendářního roku.


Uzávěrky: žádosti lze podávat dvakrát ročně


  • jarní kolo: od 1. dubna do 30. dubna

  • podzimní kolo: od 1. listopadu do 30. listopadu

Poslední změna: 3. listopad 2022 14:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK