Podpora internacionalizace na UK (POINT)

Podpora internacionalizace UK

Pro fakulty či další součásti UK přináší program POINT možnosti získání podpory za účelem:

  • organizace mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)).


Hlavním cílem podpory této aktivity je zavedení mezinárodních letních škol organizovaných pro zahraniční účastníky a vedených v cizích jazycích, prioritně v anglickém jazyce, jakožto nástroje pro rozvoj internacionalizace UK, zejména v oblasti získávání zahraničních studentů do pregraduálních studijních programů v angličtině.


Finanční podporu na realizaci letních škol lze požadovat na cestovné, ubytování, služby, materiál a osobní náklady a stipendia. Je možné žádat i na položku “další" (nutno přesně definovat).

Maximální výše přidělené podpory je 80 000 Kč.

Program POINT pracuje na principu „seed money“, tedy na jednorázové nebo opakované podpoře nutné k ustavení letní školy či dané akce, nejvýše v délce prvních tří ročníků. Následně se předpokládá konání dalších minimálně tří ročníků ekonomicky soběstačných, bez finanční podpory ze strany Rektorátu UK.


Program Podpora internacionalizace UK se řídí Opatřením rektora č. 27/2023.


Souhrnné informace najdete na rektorátní webové stránce programu POINT.

Podání žádosti

Žádosti o financování spolu s požadovanými přílohami se podávají prostřednictvím webové aplikace IS Věda (modul - projekty a soutěže).

Manuál pro žadatele


Žádost je třeba před odevzdáním přes webovou aplikaci (min. 15 dní)

  • s dostatečným předstihem projednat s vedoucím pracoviště FHS a garantem studijního programu


Uzávěrky: žádosti lze podávat dvakrát ročně (jarní a podzimní kolo)

  • jarní kolo: od 1. dubna do 30. dubna (16:00)

  • podzimní kolo: od 1. listopadu do 30. listopadu (16:00)

Poslední změna: 28. březen 2024 13:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK