Fakultní soutěž

Od roku 2011 zahraniční oddělení FHS pravidelně vyhlašuje soutěž na podporu studentů, kteří v rámci svého studia plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, který si na dané univerzitě/instituci zajišťují individuálně sami mimo výměnné programy (tzv. free-movers), a jenž nebude pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podání přihlášky ve Fakultní soutěži nevylučuje podání přihlášky ve Fondu mobility UK či POINTu, podat si žádost zároveň i v těchto soutěžích je naopak žádoucí.


Základní podmínky a výše stipendia

Výběrové řízení

Povinnosti po návratu


ZÁKLADNÍ PODMÍNKY


 • studijní/výzkumný pobyt musí tvořit součást studia na FHS; nelze financovat pobyt v zahraničí, který se studiem na FHS nesouvisí

 • náplní pobytu je studium (odpovídající definici uvedené v Opatření děkana č. 19/2020) či příprava diplomové/disertační práce

 • pobyt se musí uskutečnit na zahraniční univerzitě/instituci, která doloží přijetí studenta

 • v době výjezdu nesmí student překročit standardní dobu studia o více než 1 rok (u doktorandů se situace posuzuje individuálně)

 • dostatečné jazykové znalosti

 • podporu je možné přidělit pouze na budoucí výjezdy

 • podporu není možné přidělit na letní školy a jazykové kurzy


Důležité upozornění: Realizace zahraniční mobility během pandemie koronaviru je na Vašem racionálním zvážení všech případných rizik spojených jednak s cestou, jednak s následnými opatřeními, a to též z hlediska rizik pro rodinné příslušníky, blízké osoby atd. Současně je vždy třeba ověřit s přijímací institucí, zda a za jakých podmínek Vás v dané situaci přijmou. Doporučujeme sledovat také COVID 19 rozcestník MZV ČR který zahrnuje aktuální varování, doporučení a podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí.


Výše stipendia

Stipendium není určeno na financování celého pobytu, ale na pokrytí zvýšených výdajů spojených s pobytem v zahraničí.


 • Do evropských zemí lze přidělit stipendium maximálně ve výši částky přiznávané pro danou zemi v rámci programu Erasmus+ pro studijní pobyty.

 • Do mimoevropských zemí lze přidělit stipendium maximálně ve výši 23 000 Kč na měsíc pobytu.

 • Tyto maximální částky platí i pro kombinaci finačních zdrojů (získáte-li například příspěvek z FM UK).

 • Pokud získáte finanční příspěvek i z jiných zdrojů, nesmí navíc celková přidělená částka přesáhnout 100 % předpokládaných výdajů.

 • Je nutné se také informovat, zda lze jiné zdroje kombinovat s příspěvkem z PPSŘ, z něhož je fakultní soutěž financována.VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Uzávěrka

Termín nejbližší uzávěrky pro kalendářní rok 2022

 • 15. června (12:00) doplňkové kolo

Předchozí uzávěrky: 28. 2. 2022 (hlavní kolo)


Seznam požadovaných dokumentů

Vyplněné a podepsané dokumenty je třeba odeslat ve formátu PDF nejpozději v čas uzávěrky na email .


 • žádost o příspěvek

 • akceptační dopis ze zahraniční univerzity/instituce (nebo jiný doklad o přijetí)

 • studijní / výzkumný záměr na dané zahraniční instituci v ČJ (i s ohledem na studium na FHS)

 • studijní plán – pouze v případě, že budete navštěvovat kurzy. Výběr (a uznatelnost) kurzů je třeba konzultovat s garantem/garantkou studijního programu popř. s tajemníkem/tajemnicí studijního programu (více v manuálu pro sestavení studijního plánu zde)

 • doporučení vedoucího bakalářské / magisterské práce / školitele – v ČJ (či v AJ, jedná-li se o zahraničního vyučujícího)

 • souhlas garanta příslušného studijního programu s výjezdem (Bc. a Mgr.)

 • strukturovaný životopis v ČJ a v jazyce, ve kterém bude studium probíhat

 • doklad o jazykové způsobilosti (povinný v případě, že ho požaduje zahraniční instituce, jinak výhodou)


Dokumenty ke stažení

Pro práci s formuláři ve formátu PDF je třeba mít nainstalován program Adobe Reader verze 9 a novější.

 • Žádost o příspěvek - podepsaný dokument odevzdejte v daném termínu zahraničnímu oddělení.

 • Studijní plán

  • Jak sestavit studijní plán? Nejdůležitější informace a užitečné rady naleznete zde.


POVINNOSTI PO NÁVRATU


Studium na univerzitě

Studijně-výzkumný pobyt

Změny ve studijním plánu: v průběhu pobytu v zahraničí

Zpráva o výsledcích: po návratu

Confirmation of Study Period: po návratu, (potvrzení o délce pobytu) - přinést originál na zahraniční oddělení FHS, potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu

Confirmation of Study/Research Period: po návratu, (potvrzení o délce pobytu) - přinést originál na zahraniční oddělení FHS, potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratuPoslední změna: 25. červenec 2022 12:00 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK