Fakultní soutěž

Z důvodu koronavirové epidemie a souvisejících opatření zatím není rozhodnuto, zda (a případně kdy) bude vyhlášena fakultní soutěž FHS. Děkujeme za pochopení.


Od roku 2011 zahraniční oddělení FHS pravidelně vyhlašuje soutěž na podporu studentů, kteří v rámci svého studia vyjíždějí do zahraničí jako tzv. free-movers, tj. pobyt na zahraniční univerzitě/instituci si zajišťují sami.


O finanční příspěvek mohou žádat také studenti, jejichž výjezd prostřednictvím některého z výměnných programů není pokryt stipendiem (tj. například studenti vyjíždějící v rámci meziuniverzitních dohod).


Termín nejbližší uzávěrky: 17. 12. (12:00).


Předchozí uzávěrky: 30. 9., 31.7., 16. 5. 2019, 19. 12. 2018


Základní podmínky

Přihláška

Stipendium

Dokumenty ke stažení

Povinnosti po návratu


Základní podmínky


 • Studijní/výzkumný pobyt musí tvořit součást studia na FHS; nelze financovat pobyt v zahraničí, který se studiem na FHS nesouvisí

 • Náplní pobytu je studium (odpovídající definici uvedené v Opatření děkana č. 13/2018) či příprava diplomové/disertační práce

 • Pobyt se musí uskutečnit na zahraniční univerzitě/instituci, která doloží přijetí studenta

 • Studenti bakalářského studijního programu mohou vycestovat až po úspěšném ukončení alespoň prvního ročníku studia na FHS

 • V době výjezdu nesmí student překročit standardní dobu studia o více než 1 rok (platí zejména pro Bc. a Mgr., u doktorandů se situace posuzuje individuálně)

 • Dostatečné jazykové znalosti

 • Podporu je možné přidělit pouze na budoucí výjezdy


Přihláška - požadované materiály


Vyplněné a podepsané dokumenty je třeba odeslat ve formátu PDF nejpozději v čas uzávěrky na email (případně je můžete odevzdat osobně přímo na zahraničním oddělení):


 • žádost o příspěvek

 • studijní plán – pouze v případě, že budete navštěvovat kurzy na zahraniční univerzitě. Magisterští studenti si studijní plán nechávají schválit (a podepsat) vedoucím katedry

 • akceptační dopis ze zahraniční univerzity/instituce (nebo jiný doklad o přijetí)

 • motivační dopis (tj. studijní/výzkumný záměr) v ČJ a v jazyce, ve kterém bude studium probíhat

 • doporučení vedoucí/-ho katedry / školitele/ky v českém jazyce (případně v AJ pokud se jedná o zahraničního vyučujícího)

 • strukturovaný životopis v ČJ a v jazyce, ve kterém bude studium probíhat

 • doklad o jazykové způsobilosti (povinný v případě, že ho požaduje zahraniční instituce, jinak výhodou)


Pozn.: Pokud už jste některé z uvedených dokumentů ke stejnému pobytu v zahraničí dodali na zahr. oddělení FHS dříve (týká se např. studentů vyjíždějících v rámci meziuniverzitních dohod), není třeba je odevzdávat znovu.


Stipendium


Stipendium není určeno na financování celého pobytu, ale na pokrytí zvýšených výdajů s pobytem v zahraničí spojených.


 • Do evropských zemí lze přidělit stipendium maximálně ve výši částky přiznávané pro danou zemi v rámci programu Erasmus+ pro studijní pobyty.

 • Do mimoevropských zemí FHS přiděluje nejvýše 25 000 Kč na měsíc pobytu.

 • Tyto maximální částky platí i pro kombinaci finačních zdrojů (získáte-li například příspěvek z FM UK).

 • Pokud získáte finanční příspěvek i z jiných zdrojů, nesmí navíc celková přidělená částka přesáhnout 100 % předpokládaných výdajů.

 • Je nutné se také informovat, zda lze tyto zdroje kombinovat s příspěvkem z IP FHS UK.


Dokumenty ke stažení


Pro práci s formuláři ve formátu PDF je třeba mít nainstalován program Adobe Reader verze 9 a novější.

Žádost o příspěvek - podepsaný dokument odevzdejte v daném termínu zahraničnímu oddělení.

Studijní plán - Mgr: ještě před odevzdáním požádejte o podpis vedoucího katedry, Bc.: kontaktujte alespoň 5 pracovních dní před uzávěrkou zahraniční oddělení, schválení studijního plánu zajistíme za Vás


Jak sestavit studijní plán? Nejdůležitější informace a užitečné rady naleznete zde.


Podmínky řádného užití stipendia


Povinnosti po návratu


Studium na univerzitě

Studijně-výzkumný pobyt

Změny ve studijním plánu: v průběhu pobytu v zahraničí

Transcript of Records (pokud zahraniční univerzita nevydává vlastní): po návratu

Zpráva o výsledcích: po návratu

Confirmation of Study Period: po návratu, (potvrzení o délce pobytu) - přinést originál na zahraniční oddělení FHS, potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu

Confirmation of Study/Research Period: po návratu, (potvrzení o délce pobytu) - přinést originál na zahraniční oddělení FHS, potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratuPoslední změna: 28. květen 2020 09:51 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - LibeňFB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter