Fakultní soutěž

Od roku 2011 zahraniční oddělení FHS pravidelně vyhlašuje soutěž na podporu studentů, kteří v rámci svého studia plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, který si na dané univerzitě/instituci zajišťují individuálně sami mimo výměnné programy (tzv. free-movers), a jenž nebude pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podání přihlášky ve Fakultní soutěži nevylučuje podání přihlášky ve Fondu mobility UK či POINTu, podat si žádost zároveň i v těchto soutěžích je naopak žádoucí.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Výjezdy v roce 2024

 • studijní/výzkumný pobyt musí tvořit součást studia na FHS; nelze financovat pobyt v zahraničí, který se studiem na FHS nesouvisí

 • náplní pobytu je studium (odpovídající definici uvedené v Opatření děkana č. 19/2020) či příprava diplomové/disertační práce

 • pobyt se musí uskutečnit na zahraniční univerzitě/instituci, která potvrdí přijetí studenta

 • podporu není možné přidělit na letní školy a jazykové kurzy

 • dostatečné jazykové znalosti

 • podporu je možné přidělit pouze na budoucí výjezdy

 • v případě magisterských a bakalářských studujících musí být studující v době výjezdu zapsán minimálně ve 2. ročníku magisterského studia / v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia

 • v době výjezdu nesmí student překročit standardní dobu studia o více než 1 rok

 • po celou dobu pobytu v zahraničí musí být studující zapsán ke studiu na FHS

 • při plánování výjezdu je třeba také rozvrhnout plnění studijních povinností na FHS tak, aby měl studující v době odjezdu do zahraničí řádně splněno vše, co v daném úseku studia má mít splněno.

  • Min. požadované splněné povinné studijní povinnosti na FHS v době výjezdu platné pro studující bakalářských a magisterských studijních programů.

   Tyto povinnosti je třeba mít splněny nejpozději před zahájením mobility.

  • Studující doktorských studijních programů: výjezd nezakládá nárok na posunutí studijních povinností předepsaných dle ISP na daný akademický rok.

Výše stipendia

Stipendium není určeno na financování celého pobytu, ale na pokrytí zvýšených výdajů spojených s pobytem v zahraničí.

 • Do evropských zemí lze přidělit stipendium maximálně ve výši částky přiznávané pro danou zemi v rámci programu Erasmus+ pro studijní pobyty.

 • Do mimoevropských zemí lze přidělit stipendium maximálně ve výši 23 000 Kč na měsíc pobytu.

 • Tyto maximální částky platí i pro kombinaci finačních zdrojů (získáte-li například příspěvek z FM UK).

 • Pokud získáte finanční příspěvek i z jiných zdrojů, nesmí navíc celková přidělená částka přesáhnout 100 % předpokládaných výdajů.

 • Je nutné se také informovat, zda lze jiné zdroje kombinovat s příspěvkem z PPSŘ, z něhož je fakultní soutěž financována.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Studující, kteří již v minulosti získali finanční podporu z Fakultní soutěže, mají při výběrovém řízení nejnižší prioritu.

Uzávěrka pro podání žádosti

Termín nejbližší uzávěrky pro kalendářní rok 2024 - hlavní kolo

 • 8. února 2024 (včetně)

Požadované dokumenty musí být doručeny nejpozději do termínu uvedené uzávěrky.

Vyplněné a podepsané dokumenty níže je třeba zaslat e-mailem ve formátu PDF na .

Seznam požadovaných dokumentů

 • žádost o příspěvek

 • akceptační dopis ze zahraniční univerzity/instituce (nebo jiný doklad o přijetí)

  Je vyžadován dokument s podpisem (stačí naskenovaný dokument). Akceptační dopis ve formě e-mailu není dostačující.

 • studijní / výzkumný záměr na dané zahraniční instituci (i s ohledem na studium na FHS) v ČJ

 • studijní plán – pouze v případě, že budete navštěvovat kurzy. Výběr (a uznatelnost) kurzů je třeba konzultovat s garantem/garantkou studijního programu popř. s tajemníkem/tajemnicí studijního programu (více v manuálu pro sestavení studijního plánu zde)

  Pro práci s formuláři ve formátu PDF je třeba mít nainstalován program Adobe Reader verze 9 a novější.

 • doporučení vedoucího bakalářské / magisterské práce / školitele – v ČJ (či v AJ, jedná-li se o zahraničního vyučujícího).

  Je vyžadován dokument s podpisem (stačí naskenovaný dokument).

 • souhlas garanta příslušného studijního programu s výjezdem (Bc. a Mgr.)

 • strukturovaný životopis v ČJ a v jazyce, ve kterém bude studium probíhat

 • doklad o jazykové způsobilosti (povinný v případě, že ho požaduje zahraniční instituce, jinak výhodou)

POVINNOSTI při výjezdu

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je studující povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studujících při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je studující povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout FHS UK platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí

Dokumenty

Studijně-výzkumný pobyt

 • převzetí Rozhodnutí děkana o přiznání stipendia

 • Confirmation of Study Period (potvrzení o délce pobytu):

  nechte si potvrdit až na úplném konci pobytu

  - BA a MA studující dokument zašlou na

  - PhD studující dokument nahrají do SIS (modul stáží)

Studium na univerzitě

 • převzetí Rozhodnutí děkana o přiznání stipendia

 • Confirmation of Study Period (potvrzení o délce pobytu):

  nechte si potvrdit až na úplném konci pobytu

  - BA a MA studující dokument zašlou na

  - PhD studující dokument nahrají do SIS (modul stáží)

 • Transcript of Records


Poslední změna: 1. prosinec 2023 12:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK