Fakultní soutěž

Od roku 2011 zahraniční oddělení FHS pravidelně vyhlašuje soutěž na podporu studentů, kteří v rámci svého studia vyjíždějí do zahraničí jako tzv. free-movers, tj. pobyt na zahraniční univerzitě/instituci si zajišťují sami.

Fakultní soutěž - uzávěrka pro pobyty v roce 2021

Vyhlašujeme Fakultní soutěž o finanční podporu pro studenty, kteří na kalendářní rok 2021 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí jako tzv. free-movers, tj. pobyt na zahraniční univerzitě/instituci si zajišťují sami (a jenž nebude pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů).


O finanční příspěvek mohou žádat také studenti, jejichž výjezd prostřednictvím některého z výměnných programů není pokryt stipendiem (tj. například studenti vyjíždějící v rámci meziuniverzitních dohod).


Podání přihlášky ve Fakultní soutěži nevylučuje podání přihlášky ve Fondu Mobility či POINTu, podat si žádost zároveň i v těchto soutěžích je naopak žádoucí.


Termín nejbližší uzávěrky pro rok 2021:

 • 31. 1. do 12:00

Předchozí uzávěrky: 30. 9., 31.7., 16. 5. 2019, 30. 7., 30. 9.,


Důležité upozornění: Realizace zahraniční mobility během pandemie koronaviru je na Vašem racionálním zvážení všech případných rizik spojených jednak s cestou, jednak s následnými opatřeními, a to též z hlediska rizik pro rodinné příslušníky, blízké osoby atd. Současně je vždy třeba ověřit s přijímací institucí, zda a za jakých podmínek Vás v dané situaci přijmou. Aktuální seznam rizikových zemí a zemí, kam je zakázáno cestovat je uveden na webu Ministerstva zdravotnictví. Doporučujeme sledovat také Mapu cestovatele MZV ČR která zahrnuje aktuální varování, doporučení a podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí.


Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete níže.


Základní podmínky

Přihláška

Stipendium

Dokumenty ke stažení

Povinnosti po návratu

Základní podmínky

 • Studijní/výzkumný pobyt musí tvořit součást studia na FHS; nelze financovat pobyt v zahraničí, který se studiem na FHS nesouvisí

 • Náplní pobytu je studium (odpovídající definici uvedené v Opatření děkana č. 19/2020) či příprava diplomové/disertační práce

 • Pobyt se musí uskutečnit na zahraniční univerzitě/instituci, která doloží přijetí studenta

 • Studenti bakalářského studijního programu mohou vycestovat až po úspěšném ukončení alespoň prvního ročníku studia na FHS

 • V době výjezdu nesmí student překročit standardní dobu studia o více než 1 rok (platí zejména pro Bc. a Mgr., u doktorandů se situace posuzuje individuálně)

 • Dostatečné jazykové znalosti

 • Podporu je možné přidělit pouze na budoucí výjezdy

Přihláška - požadované materiály

Vyplněné a podepsané dokumenty je třeba odeslat ve formátu PDF nejpozději v čas uzávěrky na email (po předchozí domluvě je můžete odevzdat osobně přímo na zahraničním oddělení):


 • žádost o příspěvek

 • studijní plán – pouze v případě, že budete navštěvovat kurzy. V rámci přihlášky nevyžadujeme studijní plán schválený garantem příslušného studijního programu. Schvalování studijního plánu probíhá ve spolupráci se ZO v případě, že bude Vaše přihláška schválena (více v manuálu pro sestavení studijního plánu).

 • akceptační dopis ze zahraniční univerzity/instituce (nebo jiný doklad o přijetí)

 • motivační dopis (tj. studijní/výzkumný záměr) v ČJ a v jazyce, ve kterém bude studium probíhat

 • doporučení garantky*a příslušného studijního programu / školitele/ky v českém jazyce (případně v AJ pokud se jedná o zahraničního vyučujícího)

 • strukturovaný životopis v ČJ a v jazyce, ve kterém bude studium probíhat

 • doklad o jazykové způsobilosti (povinný v případě, že ho požaduje zahraniční instituce, jinak výhodou)


Pozn.: Pokud už jste některé z uvedených dokumentů ke stejnému pobytu v zahraničí dodali na zahr. oddělení FHS dříve (týká se např. studentů vyjíždějících v rámci meziuniverzitních dohod), není třeba je odevzdávat znovu.

Stipendium

Stipendium není určeno na financování celého pobytu, ale na pokrytí zvýšených výdajů s pobytem v zahraničí spojených.


 • Do evropských zemí lze přidělit stipendium maximálně ve výši částky přiznávané pro danou zemi v rámci programu Erasmus+ pro studijní pobyty (v odůvodněných případech s přihlédnutím k renomovanosti pracoviště a nákladnosti pobytu v dané zemi lze přidělit stipendium i do výše částky přiznávané pro praktické stáže). Platné pro pobyty od kalendářního roku 2021.

 • Do mimoevropských zemí FHS přiděluje nejvýše 25 000 Kč na měsíc pobytu.

 • Tyto maximální částky platí i pro kombinaci finačních zdrojů (získáte-li například příspěvek z FM UK).

 • Pokud získáte finanční příspěvek i z jiných zdrojů, nesmí navíc celková přidělená částka přesáhnout 100 % předpokládaných výdajů.

 • Je nutné se také informovat, zda lze tyto zdroje kombinovat s příspěvkem z IP FHS UK.

Dokumenty ke stažení

Pro práci s formuláři ve formátu PDF je třeba mít nainstalován program Adobe Reader verze 9 a novější.

Žádost o příspěvek - podepsaný dokument odevzdejte v daném termínu zahraničnímu oddělení.

Studijní plán


Jak sestavit studijní plán? Nejdůležitější informace a užitečné rady naleznete zde.


Podmínky řádného užití stipendia

Povinnosti po návratu

Studium na univerzitě

Studijně-výzkumný pobyt

Změny ve studijním plánu: v průběhu pobytu v zahraničí

Zpráva o výsledcích: po návratu

Confirmation of Study Period: po návratu, (potvrzení o délce pobytu) - přinést originál na zahraniční oddělení FHS, potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu

Confirmation of Study/Research Period: po návratu, (potvrzení o délce pobytu) - přinést originál na zahraniční oddělení FHS, potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratuPoslední změna: 7. duben 2021 11:54 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter