Fakultní soutěž

Od roku 2011 zahraniční oddělení FHS pravidelně vyhlašuje soutěž na podporu studentů, kteří v rámci svého studia plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, který si na dané univerzitě/instituci zajišťují individuálně sami mimo výměnné programy (tzv. free-movers), a jenž nebude pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.

Termín uzávěrky přihlášek

Podání přihlášky ve Fakultní soutěži nevylučuje podání přihlášky ve Fondu Mobility či POINTu, podat si žádost zároveň i v těchto soutěžích je naopak žádoucí.


Termín nejbližší uzávěrky pro kalendářní rok 2021:

 • 4. 7. 2021 včetně (doplňkové kolo)

Předchozí uzávěrky: 31. 1. 2021


Důležité upozornění: Realizace zahraniční mobility během pandemie koronaviru je na Vašem racionálním zvážení všech případných rizik spojených jednak s cestou, jednak s následnými opatřeními, a to též z hlediska rizik pro rodinné příslušníky, blízké osoby atd. Současně je vždy třeba ověřit s přijímací institucí, zda a za jakých podmínek Vás v dané situaci přijmou. Aktuální seznam rizikových zemí a zemí, kam je zakázáno cestovat je uveden na webu Ministerstva zdravotnictví. Doporučujeme sledovat také Mapu cestovatele MZV ČR která zahrnuje aktuální varování, doporučení a podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí.

Podrobné informace a seznam požadovaných dokumentů

Základní podmínky

Přihláška

Stipendium

Dokumenty ke stažení

Povinnosti po návratu

Základní podmínky

 • Studijní/výzkumný pobyt musí tvořit součást studia na FHS; nelze financovat pobyt v zahraničí, který se studiem na FHS nesouvisí

 • Náplní pobytu je studium (odpovídající definici uvedené v Opatření děkana č. 19/2020) či příprava diplomové/disertační práce

 • Pobyt se musí uskutečnit na zahraniční univerzitě/instituci, která doloží přijetí studenta

 • Studenti bakalářského studijního programu mohou vycestovat až po úspěšném ukončení alespoň prvního ročníku studia na FHS

 • V době výjezdu nesmí student překročit standardní dobu studia o více než 1 rok (platí zejména pro Bc. a Mgr., u doktorandů se situace posuzuje individuálně)

 • Dostatečné jazykové znalosti

 • Podporu je možné přidělit pouze na budoucí výjezdy

Přihláška - požadované materiály

Vyplněné a podepsané dokumenty je třeba odeslat ve formátu PDF nejpozději v čas uzávěrky na email .


 • žádost o příspěvek

 • studijní plán – pouze v případě, že budete navštěvovat kurzy. Výběr (a uznatelnost) kurzů je třeba konzultovat s garantem/garantkou studijního programu popř. s tajemníkem/tajemnicí studijního programu (více v manuálu pro sestavení studijního plánu zde).V rámci přihlášky nevyžadujeme studijní plán podepsaný garantem/garantkou příslušného studijního programu. Schvalování studijního plánu proběhne ve spolupráci se ZO v případě, že bude Vaše přihláška schválena.

 • akceptační dopis ze zahraniční univerzity/instituce (nebo jiný doklad o přijetí)

 • motivační dopis (tj. studijní/výzkumný záměr) v ČJ a v jazyce, ve kterém bude studium probíhat

 • doporučení garanta/ky příslušného studijního programu / školitele/ky v českém jazyce (případně v AJ pokud se jedná o zahraničního vyučujícího)

 • strukturovaný životopis v ČJ a v jazyce, ve kterém bude studium probíhat

 • doklad o jazykové způsobilosti (povinný v případě, že ho požaduje zahraniční instituce, jinak výhodou)


Pozn.: Pokud už jste některé z uvedených dokumentů ke stejnému pobytu v zahraničí dodali na zahr. oddělení FHS dříve (týká se např. studentů vyjíždějících v rámci meziuniverzitních dohod), není třeba je odevzdávat znovu, výjimkou je studijní plán, který je třeba vyplnit do daného fakultního formuláře.

Stipendium

Stipendium není určeno na financování celého pobytu, ale na pokrytí zvýšených výdajů s pobytem v zahraničí spojených.


 • Do evropských zemí lze přidělit stipendium maximálně ve výši částky přiznávané pro danou zemi v rámci programu Erasmus+ pro studijní pobyty (v odůvodněných případech s přihlédnutím k renomovanosti pracoviště a nákladnosti pobytu v dané zemi lze přidělit stipendium i do výše částky přiznávané pro praktické stáže). Platné pro pobyty od kalendářního roku 2021.

 • Do mimoevropských zemí FHS přiděluje nejvýše 25 000 Kč na měsíc pobytu.

 • Tyto maximální částky platí i pro kombinaci finačních zdrojů (získáte-li například příspěvek z FM UK).

 • Pokud získáte finanční příspěvek i z jiných zdrojů, nesmí navíc celková přidělená částka přesáhnout 100 % předpokládaných výdajů.

 • Je nutné se také informovat, zda lze tyto zdroje kombinovat s příspěvkem z IP FHS UK.

Dokumenty ke stažení

Pro práci s formuláři ve formátu PDF je třeba mít nainstalován program Adobe Reader verze 9 a novější.

Povinnosti po návratu

Studium na univerzitě

Studijně-výzkumný pobyt

Změny ve studijním plánu: v průběhu pobytu v zahraničí

Zpráva o výsledcích: po návratu

Confirmation of Study Period: po návratu, (potvrzení o délce pobytu) - přinést originál na zahraniční oddělení FHS, potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu

Confirmation of Study/Research Period: po návratu, (potvrzení o délce pobytu) - přinést originál na zahraniční oddělení FHS, potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratuPoslední změna: 21. květen 2021 11:07 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter