Fakultní soutěž

Fakultní soutěž - uzávěrka pro pobyty v roce 2020


Vyhlašujeme 2. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří na kalendářní rok 2020 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Termín nejbližší uzávěrky pro rok 2020:


 • 30. 7. do 12:00

 • 30. 9. do 12:00

Předchozí uzávěrky: 30. 9., 31.7., 16. 5. 2019, 19. 12. 2019


Důležité upozornění: Na základě doporučení MZV nevysíláme studenty do zemí, které jsou na semaforu MZV označené červenou barvou. Aktuální seznam rizikových zemí je uveden na webu Ministerstva zdravotnictví. Do těchto zemí není bezpečné cestovat a neplatí v nich pojištění na COVID-19.

Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete níže.


Od roku 2011 zahraniční oddělení FHS pravidelně vyhlašuje soutěž na podporu studentů, kteří v rámci svého studia vyjíždějí do zahraničí jako tzv. free-movers, tj. pobyt na zahraniční univerzitě/instituci si zajišťují sami.


O finanční příspěvek mohou žádat také studenti, jejichž výjezd prostřednictvím některého z výměnných programů není pokryt stipendiem (tj. například studenti vyjíždějící v rámci meziuniverzitních dohod). Podání přihlášky ve fakultní soutěži nevylučuje podání přihlášky ve Fondu mobility.


Základní podmínky

Přihláška

Stipendium

Dokumenty ke stažení

Povinnosti po návratu


Základní podmínky


 • Studijní/výzkumný pobyt musí tvořit součást studia na FHS; nelze financovat pobyt v zahraničí, který se studiem na FHS nesouvisí

 • Náplní pobytu je studium (odpovídající definici uvedené v Opatření děkana č. 13/2018) či příprava diplomové/disertační práce

 • Pobyt se musí uskutečnit na zahraniční univerzitě/instituci, která doloží přijetí studenta

 • Studenti bakalářského studijního programu mohou vycestovat až po úspěšném ukončení alespoň prvního ročníku studia na FHS

 • V době výjezdu nesmí student překročit standardní dobu studia o více než 1 rok (platí zejména pro Bc. a Mgr., u doktorandů se situace posuzuje individuálně)

 • Dostatečné jazykové znalosti

 • Podporu je možné přidělit pouze na budoucí výjezdy


Přihláška - požadované materiály


Vyplněné a podepsané dokumenty je třeba odeslat ve formátu PDF nejpozději v čas uzávěrky na email (po předchozí domluvě je můžete odevzdat osobně přímo na zahraničním oddělení):


 • žádost o příspěvek

 • studijní plán – pouze v případě, že budete navštěvovat kurzy na zahraniční univerzitě. Magisterští studenti si studijní plán nechávají schválit (a podepsat) vedoucím katedry

 • akceptační dopis ze zahraniční univerzity/instituce (nebo jiný doklad o přijetí)

 • motivační dopis (tj. studijní/výzkumný záměr) v ČJ a v jazyce, ve kterém bude studium probíhat

 • doporučení vedoucí/-ho katedry / školitele/ky v českém jazyce (případně v AJ pokud se jedná o zahraničního vyučujícího)

 • strukturovaný životopis v ČJ a v jazyce, ve kterém bude studium probíhat

 • doklad o jazykové způsobilosti (povinný v případě, že ho požaduje zahraniční instituce, jinak výhodou)


Pozn.: Pokud už jste některé z uvedených dokumentů ke stejnému pobytu v zahraničí dodali na zahr. oddělení FHS dříve (týká se např. studentů vyjíždějících v rámci meziuniverzitních dohod), není třeba je odevzdávat znovu.


Stipendium


Stipendium není určeno na financování celého pobytu, ale na pokrytí zvýšených výdajů s pobytem v zahraničí spojených.


 • Do evropských zemí lze přidělit stipendium maximálně ve výši částky přiznávané pro danou zemi v rámci programu Erasmus+ pro studijní pobyty.

 • Do mimoevropských zemí FHS přiděluje nejvýše 25 000 Kč na měsíc pobytu.

 • Tyto maximální částky platí i pro kombinaci finačních zdrojů (získáte-li například příspěvek z FM UK).

 • Pokud získáte finanční příspěvek i z jiných zdrojů, nesmí navíc celková přidělená částka přesáhnout 100 % předpokládaných výdajů.

 • Je nutné se také informovat, zda lze tyto zdroje kombinovat s příspěvkem z IP FHS UK.


Dokumenty ke stažení


Pro práci s formuláři ve formátu PDF je třeba mít nainstalován program Adobe Reader verze 9 a novější.

Žádost o příspěvek - podepsaný dokument odevzdejte v daném termínu zahraničnímu oddělení.

Studijní plán - Mgr: ještě před odevzdáním požádejte o podpis vedoucího katedry, Bc.: kontaktujte alespoň 5 pracovních dní před uzávěrkou zahraniční oddělení, schválení studijního plánu zajistíme za Vás


Jak sestavit studijní plán? Nejdůležitější informace a užitečné rady naleznete zde.


Podmínky řádného užití stipendia


Povinnosti po návratu


Studium na univerzitě

Studijně-výzkumný pobyt

Změny ve studijním plánu: v průběhu pobytu v zahraničí

Zpráva o výsledcích: po návratu

Confirmation of Study Period: po návratu, (potvrzení o délce pobytu) - přinést originál na zahraniční oddělení FHS, potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu

Confirmation of Study/Research Period: po návratu, (potvrzení o délce pobytu) - přinést originál na zahraniční oddělení FHS, potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratuPoslední změna: 24. září 2020 10:28 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - LibeňFB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter