Mezinárodní smlouvy (DZS AIA)

Vládní stipendia se dělí na dva typy podle způsobu výběru uchazečů:

Obecný administrativní postup

AKTUALITY

Uzávěrky rozpisu kvót pro rok 2024/25 jsou na zahraničním oddělení FHS stanoveny takto:


Chorvatsko

 • Letní kurz chorvatského jazyka v roce 2024

5. 1. 2024

Severní Makedonie

 • Letní kurz makedonského jazyka v roce 2024

5. 1. 2024

Slovinsko

 • Letní seminář slovinského jazyka v roce 2024

5. 1. 2024

Slovensko

 • Letní kurzy slovenského jazyka a kultury v roce 2024

25. 1. 2024Aktualizovanou nabídku výběrových řízení a uzávěrky naleznete v katalogu stipendijních nabídek. Bližší informace jsou dostupné na webu AIA. Pozor, jedná se o uzávěrky Akademické informační agentury, kam je třeba žádost do termínu uzávěrky zaslat.

Ačkoliv FHS výběrové řízení neorganizuje, součástí přihlášky (návrhu na vyslání) je i doporučení zahraničního oddělení fakulty. O toto doporučení je třeba zahraniční oddělení FHS požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.

OBECNÝ ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

 • Pobyty jsou uskutečňovány na základě mezinárodních smluv. Seznam zemí, do nichž lze o vládní stipendium žádat, a souhrnné informace o těchto pobytech (délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod.) jsou k dispozici na internetových stránkách Akademické informační agentury (AIA) při Domu zahraniční spolupráce Ministerstva školství ČR, která nabídku vládních stipendií zprostředkovává.

 • Stipendium student většinou obdrží po příjezdu (od zahr. uni) ve výši platné pro daný stát. Zároveň má nárok na proplacení cestovních výdajů do místa pobytu a zpět a případně zdravotního připojištění na cestách do zahraničí (pokud nehradí partnerská strana). Cestovné proplácí domácí fakulta na základě žádosti podané studentem. Student předloží žádost o proplacení cestovních výdajů ještě před odjezdem. Pokud je u konkrétní nabídky uvedeno, že cestovné hradí VŠ, vybraný student si žádá o proplacení na zahraničním oddělení FHS. Cestovné bude proplaceno formou stipendia.

 • Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.


1. Rozpis kvót

Uchazeče nominuje ZO FHS k výběrovému řízení na RUK. Přihlášky uchazečů schválené v tomto předvýběru zašle rektorát na MŠMT.


Zájemci na zahr. odd. FHS nejpozději v den uzávěrky předloží:

 • Přihlášku (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia - je třeba vyplnit elektronicky, vytisknout a přinést na ZO)

 • Studijní záměr (zaslat e-mailem)

 • Studijní průměr (vystavuje zahraniční oddělení).

 • Souhlas garanta/ky SP nebo školitele (studující doktorského studia) - jen v případě studijních pobytů (zaslat e-mailem)


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS je vždy před uzávěrkou na RUK. Aktuální uzávěrky FHS naleznete zde, termíny uzávěrek na RUK jsou k dispozici na tomto odkazu.


Bližší informace týkající se rozpisu kvót naleznete na webu AIA.

2. Výběrové řízení

V tomto případě jsou místa obsazována na základě konkurzů, které pořádá přímo AIA. Přehledy zemí jsou uvedeny na webu AIA v katalogu stipendijních nabídek.


Uzávěrka přihlášek: v průběhu akademického roku, liší se podle jednotlivých zemí. Jednotlivé termíny naleznete na webu AIA. Pozor, jedná se o uzávěrky Akademické informační agentury, kam je třeba žádost do termínu uzávěrky zaslat.


Ačkoliv FHS výběrové řízení neorganizuje, součástí přihlášky (návrhu na vyslání) je i potvrzení/doporučení zahraničního oddělení fakulty (viz níže).


Zájemci doručí AIA:

 • Přihlášku potvrzenou ZO FHS: návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia, k dispozici na webu AIA

  O toto potvrzení je třeba zahraniční oddělení FHS požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.

 • Přílohy: dle konkrétní nabídky (nejčastěji vyžadované dokumenty: motivační dopis, akceptační dopis, studijní plán, doporučující dopis, doklad o vykonaných zkouškách - tzv. Transcript of Records - za studium na FHS vystavuje na požádání zahraniční/studijní oddělení)


AIA poskytuje administrativně-organizační servis, ale nerozhoduje o výběru uchazečů; rozhodující slovo má zahraniční strana. Úlohou výběrové komise (ta je obvykle složena ze zástupců zahraniční instituce, pracovníků příslušného zastupitelského úřadu nebo zahraniční organizace a z pracovníků MŠMT ČR, případně i odborníků z jiných institucí) je provést tzv. předvýběr uchazečů o stipendium nabízené zahraniční stranou. Více na webu AIA.


Pokud je student ve výběrovém řízení úspěšný, je třeba, aby o kladném výsledku informoval zahraniční oddělení FHS ihned poté, co obdrží vyrozumění o výsledku výběrového řízení.Poslední změna: 12. prosinec 2023 16:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK