CEEPUS

Co je program CEEPUS?

Program CEEPUS je stipendijní výměnný program zaměřený na regionální spolupráci v rámci tématicky zaměřených sítí univerzit ze zemí střední a východní Evropy a západního Balkánu. Studenti mají možnost absolvovat studijní pobyt v rámci sítě nebo individuálně jako freemovers (pokud zvolená univerzita není zapojena do sítě nebo obor studenta neodpovídá zaměření sítě).

Program je určen studujícím bakalářských (alespoň ve 2. ročníku), magisterských a doktorských studijních programů.


Bližší informace a základní podmínky pro účast v programu najdete na stránkách české národní kanceláře Ceepus (při DZS MŠMT).


Centrální webové stránky programu: www.ceepus.info


KONTAKT na FHS UK: garant sítě na FHS UK a Zahraniční oddělení


VÝJEZD V RÁMCI SÍTĚ PARTNERSKÝCH UNIVERZIT FHS

V rámci tzv. sítě (CEEPUS network) je možné realizovat měsíční (studium a výzkum zaměřený k dizertační/diplomové práci) nebo semestrální studijní pobyty na některé z partnerských univerzit, případně se zúčastnit letních škol.


Měsíční (krátkodobé) studijní pobyty jsou určeny především studujícím doktorských studijních programů za účelem přípravy disertační práce a konzultací tématu s akademikem na partnerské univerzitě.


V případě zájmu o výjezd v rámci programu CEEPUS na některou z partnerských institucí kontaktujte s dostatečným předstihem před uzávěrkou garanta dané sítě CEEPUS na FHS UK (v případě sítě Philosophy and Interdisciplinarity Jakub MAREK, Ph.D.) a zahraniční oddělení FHS UK. Zájemci nejprve podají žádost na FHS UK, vybraní studující následně podají přihlášku přes centrální portál programu CEEPUS. Konečný výběr a schválení přihlášky provádí partnerská univerzita.


Podání žádosti na FHS UK (garant sítě a ZO)

Požadované dokumenty

  • studijní záměr v angličtině (max.1 strana A4, v záhlaví uveďte: název a zaměření disertační/diplomové práce, preferovaný jazyk AJ/NJ, plánovaný termín pobytu) / v případě semestrálních pobytů také předběžný seznam kurzů na partnerské univerzitě

  • doporučení školitele (PhD studující) / vedoucího diplomové práce (magisterští studující)

  • souhlas garanta studijního programu s výjezdem (magisterští studující)

FREEMOVER

Informace o administrativním postupu a možnostech studijního pobytu v rámci programu CEEPUS mimo partnerské univerzity FHS UK, jsou k dispozici na stránkách české národní kanceláře Ceepus.

Jako Free-mover se lze hlásit pouze na pobyty v letním semestru, student si vybírají univerzitu sami dle svého zaměření. Nedílnou součástí přihlášky je akceptační dopis s hostitelské univerzity.


Možnosti výjezdu:

Albánie

Bosna a Hercegovina

Bulharsko

Černá Hora

Chorvatsko

Maďarsko

Makedonie

Polsko

Rakousko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Srbsko

Priština - Kosovo


Uzávěrka přihlášek


Vyžaduje-li daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.


UZÁVĚRKY

Výjezd v rámci sítě

Uzávěrka žádostí k posouzení na FHS UK

  • přelom května a června (pro výjezd v ZS)

  • první polovina října (pro výjezd v LS)

Aktuální termín uzávěrky: zveřějňován v aktualitách ZO FHS UK


Uzávěrka pro podání žádostí přes CEEPUS portál

  • 15. červen (pro výjezd v ZS)

  • 31. říjen (pro výjezd v LS)

Freemover výjezd

30. listopad (pouze pro výjezd v LS)

Podání přímo přes portál programu CEEPUS.


FINANCOVÁNÍ

  • stipendium na pokrytí nákladů na ubytování a stravováním (vyplácí hostitelská univerzita)

Stipendium poskytuje národní kancelář programu CEEPUS v zemi hostitelské univerzity a vyplácí hostitelská univerzita studujícímu po příjezdu.

Bližší informace o výši stipendia, možnostech ubytování apod. v jednotlivých zemích jsou k dispozici na webových stránkách centrálního portálu programu CEEPUS CEEPUS Member Countries.


  • stipendium na jízdní výdaje (vyplácí FHS UK)


Poslední změna: 18. květen 2022 14:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK