• ERASMUS+

ERASMUS+

Program Erasmus funguje v Evropě od roku 1987, v České republice od roku 1998. Od roku 2014 je součástí programu Erasmus+, do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí. V roce 2021 vstupuje do nového programového období 2021-2027.


V rámci programu Erasmus+ mohou studující vyjíždět na studijní pobyty, praktické stáže, krátkodobé mobility doktorandů a absolventské stáže. Na příslušných odkazech naleznete podrobné informace a uzávěrky výběrových řízení k jednotlivým typům mobilit.

Základní podmínky výjezdu

Partnerské univerzity

Výše stipendia

Základní podmínky výjezdu

 • Studující bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

 • Studující prezenční i kombinované formy studia.

 • Studující jakéhokoliv věku či národnosti.

 • Studijní pobyty / praktické stáže / krátkodobé mobility doktorandů:

  V době výjezdu musí být studující zapsán minimálně ve 2. ročníku bakalářského/magisterského studia a maximálně ve 4. ročníku bakalářského/doktorského programu či 3. ročníku magisterského. Po celou dobu pobytu v zahraničí musí být studující zapsán ke studiu na FHS.

  Studující 1. ročníku SHV: s ohledem na studijní plán nové akreditace je možné vyjíždět nejdříve v letním semestru 2. ročníku. Přihlášky však doporučujeme podávat již v únorovém výběrovém řízení.

 • Absolventské stáže:

  V době výběrového řízení a během následného administrativního procesu musí být uchazeč stále zapsán ke studiu na FHS, v době výjezdu musí být již absolventem.

 • V rámci Erasmus+ se studující mohou účastnit pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia. Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit.

 • Ostatní kvalifikační podmínky programu Erasmus+ naleznete zde (studující) a zde (absolventi).

 • Při plánování výjezdu je třeba také rozvrhnout plnění studijních povinností na FHS tak, abyste v době odjezdu do zahraničí měli řádně splněno vše, co v daném úseku studia máte mít splněno.

  Min. požadované splněné povinné studijní povinnosti na FHS v době výjezdu platné pro studující bakalářských a magisterských studijních programů. Tyto povinnosti je třeba mít splněny nejpozději před zahájením mobility.

  Studující doktorských studijních programů: výjezd nezakládá nárok na posunutí studijních povinností předepsaných dle ISP na daný akademický rok.

Partnerské univerzity

 • Seznam univerzit, se kterými FHS UK v rámci programu Erasmus+ spolupracuje, naleznete v sekci Partnerské univerzity.

 • Výjezdy do zemí, kde má studující trvalý pobyt, nebo je držitelem daného státního občanství, výrazně nedoporučujeme.

Jaká je výše přiděleného stipendia?

 • Diferenciaci grantu pro studijní pobyty naleznete zde. (2023/2024). Výše grantu do Velké Británie: 600 EUR/měsíc.

  Diferenciaci grantu pro praktické stáže naleznete zde.

  Výše grantu pro krátkodobé mobility doktorandů naleznete zde.

  Výše grantu pro BIP naleznete zde.

 • Studující, který pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách, nebo na toto stipendium má nárok, lze navýšit měsíční sazbu (nevztahuje se na praktické stáže), více informací naleznete zde.

 • Studující se specifickými potřebami mohou zároveň požádat o dodatečné stipendium, bližší informace jsou k dispozici zde.

 • "Green Erasmus" - umožňuje studujícím získat dodatečný příspěvek v případě využití ekologičtější cesty například vlakem nebo autobusem.


Poslední změna: 5. prosinec 2023 15:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK