Praktické stáže

Zahraniční instituci, podmínky a náplň stáže si studující hledají a domlouvají sami. Základní podmínkou výběrového řízení je přímá souvislost se studiem a zaměřením daného studujícího na FHS. Motivační i akceptační dopis musí obsahovat jasný plán stáže, na kterém bude souvislost se studiem zřetelná.


Pokud si nejste jisti náplní stáže, konzultujte ji s dostatečným předstihem se zahraničním oddělením. Podpořeni budou zejména magisterští studenti v posledním ročníku studia a doktorandi (těm praktickou stáž doporučujeme spíše než studijní pobyt).


Zájemci o praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ se hlásí do výběrového řízení dodáním požadovaných dokumentů. V případě dostatku finančních prostředků se výběrová řízení konají 4x ročně dle daného harmonogramu.

Výzva pro podání žádostí pro dané kolo s konkrétním datem uzávěrky se vyhlašuje v Aktualitách ZO FHS.


Základní podmínky výjezdu

Při plánování výjezdu je třeba se seznamit se základními podmínkami pro výjezd.


Program Erasmus+ umožňuje účast na praktické stáži i absolventům (do 1 roku od absolvování studia) - viz. Absolventské stáže.

Kde je možné stáž realizovat

Stáž se může uskutečnit v libovolné instituci (podrobněji zde) sídlící v zemi, jež je do programu Erasmus+ zapojena:

  • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

  • Velká Británie (BREXIT)

  • země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko;

  • kandidátské země: Turecko, Makedonie.


Stáž se nesmí uskutečnit v těchto institucích:

  • orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný výčet viz zde);

  • organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování).

Náplň stáže

Objem práce: obsah praxe (konkrétní pracovní úkoly pro dané pracoviště) si domlouvá stážista individuálně ve spolupráci s budoucí přijímací institucí; stážista by měl v přijímací instituci odpracovat minimálně 20 hodin týdně.


Délka stáže: 2–12 měsíců (studentům, kteří se v daném stupni studia již zúčastnili studijního pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, se maximální délka stáže zkracuje o počet měsíců již v zahraničí strávených). Pozor: Erasmus počítá s tzv. euroměsíci - každý euroměsíc má 30 dní, maximální délka všech Erasmus pobytů je tedy 360 dní.

Stáž se musí uskutečnit v termínu od 1. 10. do 15. 9. daného akademické roku (tj. např. v akademickém roce 2024/2025 se stáže uskutečňují v období 1. 10. 2024 – 15. 9. 2025).


V případě zkrácení pobytu v zahraničí vyplývajícího z potvrzení délky pobytu má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia. Stáž však nikdy nemůže být kratší než 2 měsíce. Pokud tato situace nastane, jednou z možností je vrácení plné výše stipendia.

Finanční zajištění

Úspěšní kandidáti získají stipendium (rozdělení stipendií v ak. roce 2024/25 podle zemí je k dispozici zde); dále se mohou domluvit na další odměně přímo s přijímající institucí (zde je třeba zajistit, aby odměna nepocházela ze zdrojů EU).


Poslední změna: 4. červen 2024 15:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK