Praktické stáže

Zahraniční instituci, podmínky a náplň stáže si studující hledají a domlouvají sami. Základní podmínkou výběrového řízení je přímá souvislost se studiem a zaměřením daného studujícího na FHS. Motivační i akceptační dopis musí obsahovat jasný plán stáže, na kterém bude souvislost se studiem zřetelná.


Pokud si nejste jisti náplní stáže, konzultujte ji s dostatečným předstihem se zahraničním oddělením. Podpořeni budou zejména magisterští studenti v posledním ročníku studia a doktorandi (těm praktickou stáž doporučujeme spíše než studijní pobyt).


Zájemci o praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ se hlásí do výběrového řízení dodáním požadovaných dokumentů. V případě dostatku finančních prostředků se výběrová řízení budou konat 4x ročně, bližší informace o uzávěrkách a náležitostech výběrového řízení jsou k dipozici zde. Výzva pro podání žádostí pro dané kolo s konkrétním datem uzávěrky se vyhlašuje v Aktualitách ZO FHS.


Základní podmínky výjezdu

Kde je možné stáž realizovat?

Finanční zajištění

Základní podmínky výjezdu

Při plánování výjezdu je třeba se seznamit se základními podmínkami pro výjezd.


Kde je možné stáž realizovat?

Stáž se může uskutečnit v libovolné instituci (podrobněji zde) sídlící v zemi, jež je do programu Erasmus+ zapojena:

  • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

  • Velká Británie (BREXIT)

  • země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko;

  • kandidátské země: Turecko, Makedonie.

Stáž se nesmí uskutečnit v těchto institucích:

  • orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný výčet viz zde);

  • organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování).

Náplň stáže


Objem práce: obsah praxe (konkrétní pracovní úkoly pro dané pracoviště) si domlouvá stážista individuálně ve spolupráci s budoucí přijímací institucí; stážista by měl v přijímací instituci odpracovat dobu odpovídající plnému pracovnímu úvazku, tj. přibližně 30–40 hodin týdně.


Délka stáže: 2–12 měsíců (studentům, kteří se v daném stupni studia již zúčastnili studijního pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, se maximální délka stáže zkracuje o počet měsíců již v zahraničí strávených). Pozor: Erasmus počítá s tzv. euroměsíci - každý euroměsíc má 30 dní, maximální délka všech Erasmus pobytů je tedy 360 dní.

Stáž se musí uskutečnit v termínu od 1. 10. do 15. 9. daného akademické roku (tj. např. v akademickém roce 2023/2024 se stáže uskutečňují v období 1. 10. 2023 – 15. 9. 2024).


V případě zkrácení pobytu v zahraničí vyplývajícího z potvrzení délky pobytu má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia. Stáž však nikdy nemůže být kratší než 2 měsíce. Pokud tato situace nastane, jednou z možností je vrácení plné výše stipendia.


Finanční zajištění

Úspěšní kandidáti získají stipendium (rozdělení stipendií v ak. roce 2023/24 podle zemí je k dispozici zde, sazby zůstávají stejné jako v ak. roce 2022/23); dále se mohou domluvit na další odměně přímo s přijímající institucí (zde je třeba zajistit, aby odměna nepocházela ze zdrojů EU).


Program Erasmus+ umožňuje účast na praktické stáži i absolventům (do 1 roku od absolvování studia) - viz zde.
Poslední změna: 8. září 2023 16:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK