Praktické stáže

Kdo se může hlásit?


  • Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu

  • Studenti prezenční i kombinované formy studia

  • Studenti jakéhokoliv věku či národnosti

  • V době výjezdu musí být student zapsán minimálně ve 2. ročníku bakalářského/magisterského studia a maximálně ve 4. ročníku bakalářského/doktorského programu či 3. ročníku magisterského, po celou dobu pobytu v zahraničí musí být student zapsán ke studiu na FHS (u absolventských stáží toto platí do vyřízení veškeré administrativy)

  • Ostatní kvalifikační podmínky programu Erasmus+ naleznete také na stránkách UK zde (studenti) a zde (absolventi)


Stáž se může uskutečnit v libovolné instituci (podrobněji zde) sídlící v zemi, jež je do programu Erasmus+ zapojena:


  • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie;

  • země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko;

  • kandidátské země: Turecko, Makedonie.


Stáž se nesmí uskutečnit v těchto institucích:


  • orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný výčet viz zde);

  • organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování).


Zahraniční instituci *, podmínky a obsah praxe si studenti hledají a domlouvají sami. Základní podmínkou výběrového řízení je přímá souvislost se studiem a zaměřením daného studenta na FHS. Motivační i akceptační dopis musí obsahovat jasný plán stáže, na kterém bude souvislost se studiem zřetelná. Pokud si nejste jisti náplní stáže, konzultujte ji s dostatečným předstihem se zahraničním oddělením - . Podpořeni budou zejména magisterští studenti v posledním ročníku studia a doktorandi (těm praktickou stáž doporučujeme spíše než studijní pobyt).


Praktické informace


Objem práce: stážista by měl odpracovat dobu odpovídající plnému pracovnímu úvazku, tj. přibližně 30–40 hodin týdně.


Délka stáže: 2–12 měsíců (studentům, kteří se v daném stupni studia již zúčastnili studijního pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, se maximální délka stáže zkracuje o počet měsíců již v zahraničí strávených). Stáž se musí uskutečnit v termínu 1. 7. daného roku 15. 9. následujícího roku (tj. např. v akademickém roce 2018/19 se stáže uskutečňují v období 1. 7. 2018 – 15. 9. 2019). Pozor: Erasmus počítá s tzv. euroměsíci - každý euroměsíc má 30 dní, maximální délka všech Erasmus pobytů je tedy 360 dní.


V případě zkrácení pobytu v zahraničí vyplývajícího z potvrzení délky pobytu má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia. Stáž však nikdy nemůže být kratší než 2 měsíce. Pokud tato situace nastane, jednou z možností je vrácení plné výše stipendia.


Finanční zajištění: úspěšní kandidáti získají stipendium (rozdělení stipendií v ak. roce 2018/19 podle zemí je k dispozici zde); dále se mohou domluvit na další odměně přímo s přijímající institucí (zde je třeba zajistit, aby odměna nepocházela ze zdrojů EU).


Prodloužení stáže: v případě zájmu o prodloužení původně schváleného pobytu kontaktujte zahraniční oddělení nejpozději 1 měsíc před původním koncem stáže. Zahraniční oddělení studenty informuje o dokumentech, jež je třeba doložit, aby mohlo být prodloužení stáže schváleno, a o tom, zda je na prodloužený pobyt možné získat finanční podporu z programu Erasmus+.


Program Erasmus+ umožňuje účast na praktické stáži i absolventům (do 1 roku od absolvování studia) - viz. zde.* Seznam institucí, které se na FHS obrátily s nabídkou stáže (není jisté, zda stážisty hledají i nyní, ale můžete je zkusit oslovit):


instituce

internetové stránky

e-mail

původní nabídka

Universidade Nova de Lisboa

http://www.unl.pt/

desporto@unl.pt

zde

Brepols Publishers Thessaloniki

dimitrios.kyratzis@brepols.net

zde

International Labour Organization (ILO)

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

MZV, úsek OBSE při OSN ve Vídni

uzávěrky jsou pravidelně zveřejňovány v aktualitách

zájemci se hlásí zahraničnímu oddělení

zde

zastoupení agentury CzechTourism ve Velké Británii

www.czechtourism.com

European University Foundation

http://uni-foundation.eu/

zde

European Documentation Centre (EDC) of the University of Macerata (Italy)

zde

University of Graz, Center of Inter-American Studies

roberta.maierhofer@uni-graz.at

zde

České centrum Milán

http://milano.czechcentres.cz/

zde

České centrum Mnichov

munich.czechcentres.cz

zde

České centrum Brusel

czechcentres.cz

zde

České centrum Paříž

paris.czechcentres.cz/cs/

zde

Université de Lorraine

univ-lorraine.fr

zde

University of Porto, Faculty of Fine Arts

sigarra.up.pt

zde

Murcia City Council

informajoven.org

zde

Universidad de Málaga

uma.es


Česká centra: nabízejí spíše stáže administrativního rázu, ale v některých případech i možnost získat zkušenosti s kulturním managementem, pořádáním akcí, PR, správou webu apod. Někdy mají i velmi konkrétní zaměření: na překlady a práci s textem, grafiku a fotografii... Studenti se aktivně účastní organizace různých kulturních akcí, přednášek, příp. mají možnost nahlédnout do praxe pořádání jazykových kurzů češtiny. Domluví-li si tedy studenti stáž tak, aby její náplň souvisela s daným studiem na FHS a prakticky doplňovala teoreticky získané poznatky, může se jednat o vhodnou instituci. Jelikož se uzávěrky v českých centrech mohou lišit od uzávěrek výběrových řízení na FHS, lze přímo oslovit konrétní české centrum a zaslat požadované dokumenty i mimo jimi stanovené termíny. Bližší informace získáte na adrese .
Poslední změna: 6. srpen 2019 11:33 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter