Praktické stáže

Kdo se může hlásit?


  • Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu

  • Studenti prezenční i kombinované formy studia

  • Studenti jakéhokoliv věku či národnosti

  • V době výjezdu musí být student zapsán minimálně ve 2. ročníku bakalářského/magisterského studia a maximálně ve 4. ročníku bakalářského/doktorského programu či 3. ročníku magisterského, po celou dobu pobytu v zahraničí musí být student zapsán ke studiu na FHS (u absolventských stáží toto platí do vyřízení veškeré administrativy)

  • Ostatní kvalifikační podmínky programu Erasmus+ naleznete také na stránkách UK zde (studenti) a zde (absolventi)


Stáž se může uskutečnit v libovolné instituci (podrobněji zde) sídlící v zemi, jež je do programu Erasmus+ zapojena:


  • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie;

  • země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko;

  • kandidátské země: Turecko, Makedonie.


Stáž se nesmí uskutečnit v těchto institucích:


  • orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný výčet viz zde);

  • organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování).


Zahraniční instituci *, podmínky a obsah praxe si studenti hledají a domlouvají sami. Základní podmínkou výběrového řízení je přímá souvislost se studiem a zaměřením daného studenta na FHS. Motivační i akceptační dopis musí obsahovat jasný plán stáže, na kterém bude souvislost se studiem zřetelná. Pokud si nejste jisti náplní stáže, konzultujte ji s dostatečným předstihem se zahraničním oddělením ( . Podpořeni budou zejména magisterští studenti v posledním ročníku studia a doktorandi (těm praktickou stáž doporučujeme spíše než studijní pobyt).


Praktické informace


Objem práce: stážista by měl odpracovat dobu odpovídající plnému pracovnímu úvazku, tj. přibližně 30–40 hodin týdně.


Délka stáže: 2–12 měsíců (studentům, kteří se v daném stupni studia již zúčastnili studijního pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, se maximální délka stáže zkracuje o počet měsíců již v zahraničí strávených). Stáž se musí uskutečnit v termínu 1. 7. daného roku 15. 9. následujícího roku (tj. např. v akademickém roce 2018/19 se stáže uskutečňují v období 1. 7. 2018 – 15. 9. 2019). Pozor: Erasmus počítá s tzv. euroměsíci - každý euroměsíc má 30 dní, maximální délka všech Erasmus pobytů je tedy 360 dní.


V případě zkrácení pobytu v zahraničí vyplývajícího z potvrzení délky pobytu má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia. Stáž však nikdy nemůže být kratší než 2 měsíce. Pokud tato situace nastane, jednou z možností je vrácení plné výše stipendia.


Finanční zajištění: úspěšní kandidáti získají stipendium (rozdělení stipendií v ak. roce 2018/19 podle zemí je k dispozici zde); dále se mohou domluvit na další odměně přímo s přijímající institucí (zde je třeba zajistit, aby odměna nepocházela ze zdrojů EU).


Prodloužení stáže: v případě zájmu o prodloužení původně schváleného pobytu kontaktujte zahraniční oddělení nejpozději 1 měsíc před původním koncem stáže. Zahraniční oddělení studenty informuje o dokumentech, jež je třeba doložit, aby mohlo být prodloužení stáže schváleno, a o tom, zda je na prodloužený pobyt možné získat finanční podporu z programu Erasmus+.


Program Erasmus+ umožňuje účast na praktické stáži i absolventům (do 1 roku od absolvování studia) - viz. zde.* Seznam institucí, které se na FHS obrátily s nabídkou stáže (není jisté, zda stážisty hledají i nyní, ale můžete je zkusit oslovit):


instituce

internetové stránky

e-mail

původní nabídka

Universidade Nova de Lisboa

http://www.unl.pt/

desporto@unl.pt

zde

Brepols Publishers Thessaloniki

dimitrios.kyratzis@brepols.net

zde

International Labour Organization (ILO)

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

MZV, úsek OBSE při OSN ve Vídni

Stránky MZV

zájemci se hlásí zahraničnímu oddělení do 15. 4. 2020

zde

zastoupení agentury CzechTourism ve Velké Británii

www.czechtourism.com

European University Foundation

http://uni-foundation.eu/

zde

European Documentation Centre (EDC) of the University of Macerata (Italy)

zde

University of Graz, Center of Inter-American Studies

roberta.maierhofer@uni-graz.at

zde

České centrum Milán

http://milano.czechcentres.cz/

zde

České centrum Mnichov

munich.czechcentres.cz

zde

České centrum Brusel

czechcentres.cz

zde

České centrum Paříž

paris.czechcentres.cz/cs/

zde

Université de Lorraine

univ-lorraine.fr

zde

University of Porto, Faculty of Fine Arts

sigarra.up.pt

zde

Murcia City Council

informajoven.org

zde

Universidad de Málaga

uma.es


Česká centra: nabízejí spíše stáže administrativního rázu, ale v některých případech i možnost získat zkušenosti s kulturním managementem, pořádáním akcí, PR, správou webu apod. Někdy mají i velmi konkrétní zaměření: na překlady a práci s textem, grafiku a fotografii... Studenti se aktivně účastní organizace různých kulturních akcí, přednášek, příp. mají možnost nahlédnout do praxe pořádání jazykových kurzů češtiny. Domluví-li si tedy studenti stáž tak, aby její náplň souvisela s daným studiem na FHS a prakticky doplňovala teoreticky získané poznatky, může se jednat o vhodnou instituci. Jelikož se uzávěrky v českých centrech mohou lišit od uzávěrek výběrových řízení na FHS, lze přímo oslovit konrétní české centrum a zaslat požadované dokumenty i mimo jimi stanovené termíny. Bližší informace získáte na adrese .
Poslední změna: 8. duben 2020 14:08 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter