Pro vybrané studující

Před odjezdem

Studenti, kteří byli vybráni k praktické stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+, se řídí pokyny zahraničního oddělení FHS a Evropské kanceláře UK.


Přihláška v online aplikaci

Je třeba doplnit všechny chybějící údaje v on-line aplikaci a přihlášku uzavřít kliknutím na ikonu se zelenou šipkou.


Learning Agreement for Traineeship

Po vyplnění všech požadovaných informací v hlavičce přihlášky ve webové aplikaci kliknete na zelenou šipku, tím přihlášku označíte jako připravenou k tisku.

Na dokumentu jsou potřeba celkem 4 podpisy - Váš, koordinátora z FHS, garanta Vašeho studijního programu a odpovědnou osobou z přijímací instituce. ZO FHS Vás bude v tomto kroku instruovat o postupu.


Stipendium

Výše stipendia se určuje podle délky pobytu v zahraničí. Výpočet se provádí podle dat uvedených v on-line aplikaci.

Evropská kancelář odesílá stipendium pouze na eurový účet u banky se sídlem v ČR. Bližší informace ke zřízení účtu naleznete zde.


Rozhodnutí děkana o přiznání stipendia

Rozhodnutí děkana FHS je studentovi vystaveno po předložení akceptačního dopisu, schváleného LA, založeného eurového účtu a závazného potvrzení dat pobytu.


Účastnická smlouva

Podmínkou přípravy Účastnické smlouvy k podpisu je řádně vyplněná online Erasmus přihláška studenta a potvrzené Rozhodnutí děkana o přiznání stipendia. O možnosti podpisu a převzetí Účastnické smlouvy bude student informován emailem na adresu studenta uvedenou v aplikaci.


Podmínkou uzavření Účastnické smlouvy a následného vyplacení stipendia je:

  • Rozhodnutí děkana o přiznání stipendia

  • Potvrzené přihlášky ( Learning agreement for Traineeship )

  • Akceptačního dopisu od partnerské instituce ( pracoviště v zahraničí )


Více informací na webových stránkách Evropské kanceláře.


Prodloužení stáže

Pokud má student zájem prodloužit si praktickou stáž v zahraničí, musí si nejprve promyslet, zda mu to nenaruší průběh studia na FHS (řádné plnění povinných zkoušek/atestů/státnic atp.) – praktická stáž v zahraničí studijní povinnosti na FHS neodsouvá.


Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku. Prodloužené období pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný pobyt.


V případě zájmu o prodloužení původně schváleného pobytu kontaktujte zahraniční oddělení nejpozději 1 měsíc před původním koncem stáže. Zahraniční oddělení studenty informuje o dokumentech, jež je třeba doložit, aby mohlo být prodloužení stáže schváleno, a o tom, zda je na prodloužený pobyt možné získat finanční podporu z programu Erasmus+.Zájemci o prodloužení praktické stáže dodají (e-mailem) tyto dokumenty:

  • Motivační dopis (proč chcete prodlužovat a jaký to pro vás bude mít přínos)

  • Souhlas s prodloužením pobytu potvrzený přijímající institucí (akceptační dopis pro návazné období)

  • Ve webové aplikaci UK doplňte plán stáže odpovídající navazujícímu období a informujte nás o tom. My následně zašleme upravený plán garantovi příslušného studijního programu k posouzení.

  • Nechte vyplnit a potvrdit dokument Extension of Traineeship (v případě, že bude Vaše prodloužení schváleno, dokument podepíšeme a zašleme zahraniční instituci)


Dodané dokumenty budou komisí posouzeny a student bude o výsledku informován e-mailem. V případě schválení prodloužení, fakultní koordinátor upraví data prodloužení ve webové aplikaci UK. Zahraniční oddělení studenty zároveň informuje o tom, zda je na prodloužený pobyt možné získat finanční podporu z programu Erasmus+.


Pokud Vám budou přiznány dodatečné finanční prostředky na návazné období, bude vystaven Dodatek k rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia. Evropská kancelář OZV RUK Vám případně následně zašle k podpisu Dodatek k Účastnické smlouvě, který upravuje délku pobytu v zahraničí a z ní vyplývající povinnosti po návratu.


V případě, že Vám finanční prostředky přiznány nebudou je možné praktickou stáž prodloužit bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv.zero-grant). Student se statutem programu Erasmus+ může v prodlouženém období využívat všech výhod, které program Erasmus+ nabízí. Více informací naleznete na webových stránkách RUK.


Na konci pobytu

Traineeship Certificate

Traineeship Certificate neboli přehled dosažených výsledků a popis náplně pobytu vyplňuje vedoucí pracoviště/osoba, která za Vás byla na přijímací instituci zodpovědná. Za běžných okolností vyžadujeme tištěný originál dokumentu (hard copy). Pokud Vám to situace neumožňuje, požádejte přijímací instituci o vystavení dokumentu prostřednictvím emailu. Email přijímací instituce zaslaný přímo na naši emailovou adresu s dokumentem v příloze lze považovat za originál dokumentu.


Confirmation of Erasmus+ Traineeship

Confirmation of Erasmus+ Traineeship neboli potvrzení o délce stáže, originál je potřeba přinést na zahraniční oddělení FHS co nejdříve po návratu (přepošleme do EK). Confirmation si nechte podepsat až na samém konci pobytu, jinak hrozí nutnost vrácení poměrné části stipendia.

Závěrečná zpráva pro FHS

K dispozici zde. Stačí zaslat emailem na ZO FHS, závěrečné zprávy z praktických stáží jsou k nahlédnutí na webových stránkách ZO.


Závěrečná zpráva pro EK

Mobility Tool/EU Survey a závěrečná zpráva pro národní agenturu (na základě emailové výzvy ze strany EK).Poslední změna: 23. listopad 2022 14:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK