Podpora internacionalizace na UK (POINT)

Finanční podpora z programu Podpory internacionalizace UK (dále jen program POINT) je určena pro krátkodobé výjezdy do zahraničí, a to maximálně na dobu tří týdnů.


Pro studenty umožňuje program financovat:

 • výjezd na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference s aktivní účastí,

 • reprezentaci UK na mezinárodním plénu vztahujícím se k internacionalizaci aktivit univerzity.


Program Podpora internacionalizace UK je ošetřen Opatřením rektora č. 27/2023, kterému je třeba věnovat pozornost.


Podrobné informace jsou k dispozici na rektorátní webové stránce programu Podpora internacionalizace na UK (POINT).

Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte na e-mail .

Podání žádosti

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím aplikace IS Věda UK (sekce PAS - projekty a soutěže) ve stanoveném termínu.

Manuál pro podání žádosti je k dispozici v aplikaci na nástěnce a zde.


Žádosti o finanční příspěvek je možné podávat dvakrát ročně (v rámci jarního a podzimního kola).

Termíny pro podávání žádostí do POINTu:

 • Podzimní kolo: Příjem žádostí do podzimního kola 2023 byl možný v období od 1. listopadu do 30. listopadu 2023. Příjem žádostí byl ukončen v 16:00 hodin.

 • Jarní kolo: Příjem žádostí do jarního kola 2024 je možný v období od 1. dubna do 30. dubna 2024. Příjem žádostí bude ukončen v 16:00 hodin.

Důležitá upozornění

 • V rámci jarního kola (příjem žádostí od 1. dubna do 30. dubna) je možné finančně podpořit aktivity s termínem zahájení od 1. května daného roku.

  V rámci podzimního kola (příjem žádostí od 1. listopadu do 30. listopadu) je možné finančně podpořit aktivity s termínem od 1. prosince daného roku.

 • Zažádat lze o podporu aktivity, která bude realizovaná v aktuálním semestru případně semestru následujícím. Zpětná refundace není možná.

 • Není možné žádat o finanční příspěvek z PONT a Fondu mobility na stejnou aktivitu.

 • Pokud žadatel získal finanční podporu na projekt od GAUK a v rámci projektu plánuje krátkodobou mobilitu, nelze na takovou mobilitu žádat příspěvek z POINT.

 • Podpořeny budou mobility s aktivní účastí. Aktivní účastí se rozumí aktivní výstup či zapojení do programu (prezentace příspěvku).

 • Studentovi lze přiznat finanční podporu na cestovné, ubytování a stravné. Studentovi není umožněno žádat o příspěvek na účastnický poplatek.

 • Maximální výše přidělené podpory pro studenty je 40 000 Kč.

 • Podpora je přednostně poskytnuta těm žadatelům, kterým ještě nebyla v minulosti z programu POINT poskytnuta.

 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace. Finanční podpora není nároková.

Administrativní postup pro vybrané

 • Přidělená finanční podpora je vyplacená formou stipendia na základě Rozhodnutí o přiznání stipendia.

 • Každý řešitel podpořené aktivity je povinen odevzdat hodnotící zprávu (včetně vyúčtování a zprávy o využití poskytnutých prostředků) a případně potvrzení o pobytu.

  Podklady se podávají elektronicky přes IS Věda UK nejpozději 30 dnů po skončení podpořené aktivity.Poslední změna: 2. duben 2024 15:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK