Podpora internacionalizace na UK (POINT)

Finanční podpora z programu Podpory internacionalizace UK (dále jen program POINT) je určena pro krátkodobé výjezdy do zahraničí, a to maximálně na dobu tří týdnů.


Pro studenty umožňuje program financovat:

 • výjezd na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference s aktivní účastí,

 • reprezentaci UK na mezinárodním plénu vztahujícím se k internacionalizaci aktivit univerzity.


Program Podpora internacionalizace UK je ošetřen Opatřením rektora č. 27/2023, které nabývá účinnosti dne 15. června 2023. Příjem žádostí do jarního kola 2023 je upraven Opatřením rektora č. 30/2023. Věnujte jim prosím pozornost.


Podrobné informace jsou k dispozici na rektorátní webové stránce programu Podpora internacionalizace na UK (POINT).

Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte na e-mail .

Podání žádosti

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím aplikace IS Věda UK (sekce PAS - projekty a soutěže) ve stanoveném termínu.

Manuál pro podání žádosti je k dispozici v aplikaci na nástěnce a zde.


Žádosti o finanční příspěvek je možné podávat dvakrát ročně (v rámci jarního a podzimního kola).

Termíny pro podávání žádostí do POINTu:

 • Jarní kolo: V roce 2023 došlo k posunu realizace jarního kola. Lhůta pro příjem žádostí do jarního kola programu byla zkrácena na období od 15. června do 30. června 2023, 16:00.

  Standardně jarní kolo probíhá mezi 1. 4. - 30. 4.

 • Podzimní kolo: 1. 11. - 30. 11.

Důležitá upozornění

 • Z důvodu opakovaného posunu termínu realizace jarního kola 2023 programu je žadatelům umožněno požádat o finanční příspěvek na mobility konané od 1. května 2023. Znamená to, že žadatelům bude umožněno výjimečně žádat i na mobility, které budou ukončeny ještě před zahájením příjmu žádostí dne 15. června 2023.

 • Zažádat lze o podporu aktivity, která bude realizovaná v aktuálním semestru případně semestru následujícím. Zpětná refundace není možná (neplatí pro jarní kolo 2023).

 • Není možné žádat o finanční příspěvek z PONT a Fondu mobility na stejnou aktivitu.

 • Pokud žadatel získal finanční podporu na projekt od GAUK a v rámci projektu plánuje krátkodobou mobilitu, nelze na takovou mobilitu žádat příspěvek z POINT.

 • Podpořeny budou mobility s aktivní účastí. Aktivní účastí se rozumí aktivní výstup či zapojení do programu (prezentace příspěvku).

 • Studentovi lze přiznat finanční podporu na cestovné, ubytování a stravné. Studentovi není umožněno žádat o příspěvek na účastnický poplatek.

 • Maximální výše přidělené podpory pro studenty je 40 000 Kč.

 • Podpora je přednostně poskytnuta těm žadatelům, kterým ještě nebyla v minulosti z programu POINT poskytnuta.

 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace. Finanční podpora není nároková.

Administrativní postup pro vybrané

 • Přidělená finanční podpora je vyplacená formou stipendia na základě Rozhodnutí o přiznání stipendia.

 • Každý řešitel podpořené aktivity je povinen odevzdat hodnotící zprávu (včetně vyúčtování a zprávy o využití poskytnutých prostředků) a případně potvrzení o pobytu.

  Podklady se podávají elektronicky přes IS Věda UK nejpozději 30 dnů po skončení podpořené aktivity.


Poslední změna: 26. červen 2023 16:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK