Absolventské stáže

Univerzita Karlova ve spolupráci s konsorciem EDUCA nabízí zahraniční praktické stáže pro absolventy v rámci programu Erasmus+. Předpokládaná délka stáže je 2 měsíce s průměrnou výší stipendia 600 EUR/měsíc. Na stáž je třeba se přihlásit ještě před završením studia (před obhajobou závěrečné práce). Studenti si mohou místo stáže najít sami, prostřednictvím kontaktů Univerzity, nebo mohou využít kontaktů konsorcia Educa.


Zájemce o absolventskou stáž musí být studentem ještě v době výběrového řízení a během následného administrativního postupu (do podpisu účastnické smlouvy). Prioritou UK je podpora absolventů, kteří budou dále pokračovat ve své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti na UK, podpora post-doců a absolventů s další profesní činností navazující na UK.


Zájemci se mohou průběžně hlásit zahraničnímu oddělení. Žádosti je možné odevzdávat průběžně v konzultačních hodinách vždy alespoň 1 měsíc před absolutoriem.


Výsledkem výběrového řízení je seznam uchazečů s kontaktními údaji, který je odeslán na RUK do Erasmus kanceláře.

Podmínky programu

  • Praktickou stáž absolventů mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu

  • Absolventské praktické stáže se může účastnit každý student končící Bc, Mgr/NMgr, nebo Ph.D. program.

  • Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců (24 měsíců u 5ti letých Mgr. programů). Za minimální délku 2 měsíců se považuje 60 dní. Nutno zohlednit délku ostatních Erasmus+ pobytů, které student v daném studijním programu již absolvoval. Absolventská stáž se k nim započítává. Dále se zohledňují přidělené finance a počet zájemců.

  • Stáž je možné realizovat do 12 měsíců od absolutoria včetně délky stáže, ale účastník nesmí mít status studenta. V případě, že se student po absolutoriu zapíše do dalšího studia, může využít nabídku praktických stáží Erasmus+ organizovaných UK.

  • Stáž musí odpovídat studijnímu zaměření studenta.

  • Předpokládaný počet odpracovaných hodin týdně je 30-40.

Požadované dokumenty k přijímacímu řízení

Na zahraniční oddělení je potřeba v elektronické podobě zaslat následující dokumenty v angličtině (v případě, že bude stáž probíhat v jiném jazyce než v angličtině, odevzdají zájemci dokumenty v ČJ a v AJ + v jazyce, v němž bude stáž probíhat jestli se liší):


  • životopis

  • motivační dopis

  • přihlášku

  • akceptační dopis (není podmínkou)


Po výběrovém řízení úspěšný žadatel vyplní Learning Agreement for Traineeships (ke stažení níže) a dodá na ZO FHS UK. Potvrzenou Přihlášku a vyplněný Learning Agreement odešle ZO FHS UK k potvrzení na RUK společně s CV a motivačním dopisem, který student předložil do výběrového řízení. Finální balíček potvrzených dokumentů předá ZO FHS UK studentovi, který všechny výše zmíněné dokumenty doručí konsorciu Educa (dle pokynů uvedených na Přihlášce).


Konsorcium Educa následně potvrdí studentovi nominaci a informuje o dalším postupu (povinnost pojištění, jazykové testy OLS, Účastnická smlouva, atd).


Upozornění!

Zaslání vyplněné a potvrzené Přihlášky konsorciu Educa musí být před termínem absolutoria, rozuměno před termínem SZZ! Learning Agreement for Traineeships lze dodat konsorciu Educa později


Více informací o absolventských stážích naleznete na stránkách RUK a konsorcia EDUCA.

Dokumenty ke stažení


Poslední změna: 14. říjen 2022 11:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK