Absolventské stáže

Univerzita Karlova ve spolupráci s konsorciem EDUCA nabízí zahraniční praktické stáže pro absolventy v rámci programu Erasmus+. Předpokládaná délka stáže je 2 měsíce s průměrnou výší stipendia 600 EUR/měsíc. Na stáž je třeba se přihlásit ještě před završením studia (před obhajobou závěrečné práce). Studenti si mohou místo stáže najít sami, prostřednictvím kontaktů Univerzity, nebo mohou využít kontaktů konsorcia Educa.


Zájemce o absolventskou stáž musí být studentem ještě v době výběrového řízení a během následného administrativního postupu (do podpisu účastnické smlouvy). Prioritou UK je podpora absolventů, kteří budou dále pokračovat ve své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti na UK, podpora post-doců a absolventů s další profesní činností navazující na UK.


Zájemci se mohou průběžně hlásit zahraničnímu oddělení. Žádosti je možné odevzdávat průběžně vždy alespoň 1 měsíc před absolutoriem.


Podmínky programu

 • Praktickou stáž absolventů mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu

 • Absolventské praktické stáže se může účastnit každý student končící Bc, Mgr/NMgr, nebo Ph.D. program.

 • Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců (24 měsíců u 5ti letých Mgr. programů).

  Aktuálně 11/2023:

  Nyní lze financovat absolventské stáže na maximální dobu 4 měsíců a 0 dní s platností od 07.11.2023 za splnění ostatních podmínek pro program Erasmus.

  Mobility v zemích mimo EU budou nadále nejprve financovány na minimální dobu 2 měsíců a 0 dní a podle aktuálního stavu rozpočtu bude možné případné prodloužení mobilit.

  Za minimální délku 2 měsíců se považuje 60 dní. Nutno zohlednit délku ostatních Erasmus+ pobytů, které student v daném studijním programu již absolvoval. Absolventská stáž se k nim započítává. Dále se zohledňují přidělené finance a počet zájemců.

 • Stáž je možné realizovat do 12 měsíců od absolutoria včetně délky stáže, ale účastník nesmí mít status studenta. V případě, že se student po absolutoriu zapíše do dalšího studia, může využít nabídku praktických stáží Erasmus+ organizovaných UK.

 • Stáž musí odpovídat studijnímu zaměření studenta.

 • Předpokládaný počet odpracovaných hodin týdně je 30-40.

Požadované dokumenty k přijímacímu řízení

Na zahraniční oddělení je potřeba v elektronické podobě zaslat požadované dokumenty v angličtině (v případě, že bude stáž probíhat v jiném jazyce než v angličtině, odevzdají zájemci dokumenty v ČJ a v AJ + v jazyce, v němž bude stáž probíhat jestli se liší).

Žádosti je možné odevzdávat průběžně vždy alespoň 1 měsíc před absolutoriem.


 • životopis

 • motivační dopis

 • přihlášku

 • akceptační dopis (není podmínkou)


Výsledkem výběrového řízení je seznam uchazečů s kontaktními údaji, který je odeslán na RUK do Erasmus kanceláře.

Administrativní postup pro vybrané

Po výběrovém řízení úspěšný žadatel emailem odešle fakultou potvrzenou přihlášku společně s CV a motivačním dopisem k potvrzení do Evropské kanceláře na RUK.

Následně po potvrzení z Evropské kanceláře RUK ji studující odešle taktéž emailem přímo konsorciu EDUCA (dle pokynů uvedených na Přihlášce).


Je třeba vyplnit také Learning Agreement for Traineeships (ke stažení níže) a dodat je k podpisu na ZO FHS UK a do Evropské kanceláře RUK.


Upozornění!

Zaslání vyplněné a potvrzené Přihlášky konsorciu Educa musí být před termínem absolutoria, rozuměno před termínem SZZ! Learning Agreement for Traineeships lze dodat konsorciu Educa později.


Konsorcium Educa následně potvrdí studentovi nominaci a informuje o dalším postupu (povinnost pojištění, jazykový test, Účastnická smlouva, vyplacení stipendia atd).


Více informací o absolventských stážích naleznete na stránkách RUK a konsorcia EDUCA.

Dokumenty ke stažení


Poslední změna: 10. leden 2024 11:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK