Erasmus+ Blended Intensive Programmes (BIP)

Krátkodobé kombinované intenzivní programy (BIP) jsou novinkou programu Erasmus+, která umožňuje kombinaci fyzické mobility (v délce 5-30 dní) a virtuální aktivity (délka není dána).

Jedná se krátké výukové a studijní programy nebo školení, které společně vytvoří a realizují minimálně 3 vysokoškolské instituce ze 3 různých Erasmus+ programových zemí (země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko).

Mezi cíle patří

 • Vývoj nových kurzů ve formě kombinovaných mobilit

 • Zavedení inovativních způsobů výuky, školení a studia

  • Motivace k posílení digitalizace zúčastněné instituce a posílení digitalizačních dovedností

  • Možnost  vypracovat a nabídnout moduly nebo programy v angličtině a vytvořit nadstavbu stávajících studijních programů

 • Mezinárodní zkušenost pro znevýhodněné skupiny účastníků

 • Iniciace zájmu o dlouhodobou mobilitu a o spolupráci na větších projektech

Podmínky

Koordinátor projektu zohledňuje při návrhu, koordinaci a realizaci BIP následující kritéria:

 • uplatnění základních principů programu Erasmus+ – inkluze, digitalizace, udržitelnost a občanská angažovanost

 • inovativní způsob výuky/školení

 • povinná kombinace fyzické a virtuální aktivity, které tvoří sourodý celek:

  • Fyzická mobilita v délce 5-30 dní, posiluje virtuální část, zahrnuje interakci a plnění konkrétních úkolů

  • Virtuální komponent doplňuje fyzickou aktivitu, zahrnuje online týmovou spolupráci a přípravu (může být před a/nebo po fyzické aktivitě, délka není dána

 • Výuka/školení tvoří majoritní část

 • Zařazení skupinové práce, diskusí,  laboratorních prací

 • Propojení účastníků s domácím prostředím – terénní práce, návštěvy, zapojení do fakultní komunity

 • Využití možnosti vytvořit program, který nelze realizovat jiným způsobem

 • Náplň programu odpovídá minimálně 3 ECTS, které je nutno každému BIPu minimálně přidělit

 • 15-20 povinných účastníků z participujících institucí (účastníky mohou být studenti nebo zaměstnanci)

  (nepočítají se "domácí" účastníci, tj. účastníci z přijímající instituce)

 • opora v platné inter-institucionální smlouvě

Možnosti zapojení

Naše univerzita se do programu může zapojit buď v roli koordinátora (a zároveň přijímající instituce) nebo v roli participanta, vysílajícího své účastníky.

FHS UK jako koordinátor: vytváří a koordinuje program, přijímá účastníky z participujících institucí

FHS UK jako participant: vysílá účastníky na program, který zajišťuje koordinující instituce


V případě zájmu o zapojení či přípravu a koordinaci daného programu s dostatečným předstihem projednejte záměr s garantem příslušného studijního programu a vedoucím vašeho pracoviště a informujte také zahraniční oddělení FHS.

FHS UK v roli koordinátora

 • na základě vybraného projektu jsou fakultě přiděleny Erasmus+ finanční prostředky na realizaci programu

 • fakulta vytváří a koordinuje program, přijímá účastníky z participujících institucí

Financování

Prostředky jsou určeny na přípravu, návrh, vývoj, koordinaci, realizaci a follow-up BIP, a to zejména na:

 • přípravu výukových materiálů

 • pronájem prostor a zařízení

 • komunikační aktivity, překlady a tlumočení

 • přípravné návštěvy a administrativní úkony

 • občerstvení (coffee-breaks) během programu

 • výlety a exkurze, které jsou součástí programu

 • odměny vyučujícím, školitelům příp. administrativním pracovníkům

Podání návrhu na BIP v případě realizace programu v roli koordinátora

 • 2x ročně prostřednictvím formuláře

 • jaro: duben

  podzim: listopad (fakultní uzávěrka), uzávěrka RUK:15.12.

 • Po projednání s garantem příslušného studijního programu a vedoucím pracoviště je třeba návrh předložit k termínu fakultní uzávěrky na zahraniční oddělení FHS. Souhlas garanta a vedoucího s realizací je dostačující zaslat e-mailem na

  Konkrétní termíny uzávěrek jsou zveřejněny v aktualitách

FHS UK jako participant

 • po projednání s garantem příslušného studijního programu a vedoucím pracoviště je třeba o záměru informovat zahraniční oddělení FHS

 • na základě fakultního výběrového řízení se mohou studenti nebo zaměstnanci naší univerzity účastnit programu, který pořádá zahraniční koordinující instituce

 • mobilita studentů nebo zaměstnanců v trvání 5-30 dní je financována z přiděleného Erasmus+ rozpočtu

Podrobné informace

Podrobné informace k realizaci BIP programů najdete na webových stránkách Evropské kanceláře UK, která BIP administruje na centrální úrovni.Poslední změna: 11. říjen 2023 13:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK