Strategická partnerství UK

Seznam strategických partnerů

Švýcarsko Universität Zürich

Austrálie Macquarie University

Velká Británie University of St Andrews

Podrobné informace o jednotlivých univerzitách

Fond na podporu strategických partnerství (FSP)

Spolupráce se strategickými partnery je podporována z FSP.

Aktuální výzva pro rok 2024 se týká aktivit se všemi strategickými partnery UK, vyjma projektů v rámci schématu Joint Seed Funding a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají svá vlastní separátně vyhlašovaná výběrová řízení (přehled v menu vlevo).

Podporované aktivity s partnery

Podporované aktivity s partnery vycházející z indikátorů MŠMT:

 • Příprava podání mezinárodního projektu;

 • podpora nových týmů (včetně zapojení doktorandů) a projektů;

 • spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace;

 • příprava mezinárodních studijních programů

 • příprava projektů, které dále zhodnotí a prohloubí význam navázaného partnerství;

 • akademické pobyty, přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální kurzy a podobně;

 • podpora zakládání společných výzkumných center nebo středisek;

 • online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy);

 • podpora stávajících týmů a navazujících aktivit (na základě výstupů z předešlých projektů a prokázaného rozvoje výzkumu).


U aktivit se strategickými partnery se očekává nadstandardní úroveň výstupu.

 • Kritéria hodnocení předložených projektů.

Termín realizace aktivit

do 30. listopadu 2024 (včetně vyúčtování !)

Financování

 • limit na projekt/aktivitu: max. 150 000 Kč

 • Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu v externích zdrojích (EU programy apod.) a v interních zdrojích (post-doc Fond JUNIOR, Fond mobility, atd.).

Podávání návrhů projektů

Formulář s požadovanými přílohami je třeba odevzdat na zahraniční oddělení FHS do 1. února 22. února 2024 (12:00)

 • FORMULÁŘ návrhu projektu ke stažení - před odevzdáním na ZO FHS, je třeba nechat návrh schválit a podepsat vedoucím pracoviště na FHS.

 • Požadované přílohy:

  - stručné profesní CV garanta aktivity

  - pouze v případě souběžného zaměstnaneckého poměru řešitele na jiné VŠ či výzkumné instituci v ČR doporučující dopis proděkana fakulty pro zahraniční vztahy.

 • Minimální pozice žadatele/řešitele je doktorand v zaměstnaneckém poměru k UK na základě pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ platné k 31. 12. 2024.

Podrobné informace

Podrobné informace k programu Strategických partnerství UK a aktuality ohledně možností spolupráce jsou k dispozici na rektorátních webových stránkách Centra strategických partnerství UK.

S dotazy je možné se obracet na Centrum strategických partnerství UK či zahraniční oddělení FHS UK.


Poslední změna: 19. leden 2024 14:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK