Fond mobility UK

Podporované aktivity

V rámci akademické mobility FM UK podporuje tyto aktivity:

 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí za účelem účasti na vědeckých a výzkumných akcích v zahraničí, které jsou v souladu s Prioritami FM UK pro daný rok, a akademický pobyt bude přínosem pro univerzitu (nikoliv individuálním přínosem pro samotného žadatele).


 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě v souladu Prioritami FM UK pro daný rok (v délce 1 či 2 semestry)

  - kratší pobyty musejí být řádně zdůvodněny v souladu s prioritami FM;

  - mzdové náklady nelze z FM podpořit.


Priority FM UK jsou vyhlašovány každoročně. Priority FM UK pro rok 2023 najdete zde.

Pokyny

 • o finanční podporu na krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí může žádat akademický pracovník s pracovním úvazkem 0,5 a vyšším

 • žádosti lze podat pouze na budoucí, nikoli již uskutečněné pobyty

 • podporu lze poskytnout ve výši maximálně jedné poloviny celkových předpokládaných nákladů (je tedy zároveň třeba zajistit financování druhé poloviny výdajů z jiných zdrojů)

 • Při podání žádosti a realizaci mobility je třeba se řídit metodickými pokyny a dalšími důležitými dokumenty FM UK, které najdete pod příslušným odkazem na rektorátní webové stránce FM UK.

Podání žádosti

Žádosti spolu s požadovanými přílohami se podávají elektronicky prostřednictvím webové aplikace IS Věda (modul PAS projekty a soutěže) nejpozději k termínu fakultní uzávěrky pro dané kolo.

Seznam požadovaných příloh pro jednotlivé kategorie je uveden ve webové aplikaci.


 • Upozornění: v rámci zakládání přihlášky do aplikace IS věda je požadován souhlas GDPR žadatele a garanta (podrobné informace jsou k dispozici v Manuálu žadatele v části 2.4 Údaje žadatele a Obecná pravidla pro vkládání osob jiných než sama sebe (GDPR).

  Pro hladký průběh podání doporučujeme žádost připravit s dostatečným časovým předstihem.

 • Souhrnné Manuály žadatele k vytvoření žádosti FM UK / garanta žádosti v prostředí aplikace IS Věda UK je k dispozici zde.

 • V kategorii pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě žádost do webové aplikace podává akademický pracovník FHS UK, který bude potenciální kontaktní osobou hosta na FHS nikoli zahraniční profesor. Plánovaný pobyt hosta je třeba předjednat a nechat schválit vedoucím pracoviště na FHS UK.


Žádosti nominované fakultou jsou následně postoupeny na RUK radě Fondu mobility UK, jež provádí konečný výběr.

Uzávěrka

Žádosti lze podávat dvakrát ročně:

 • jarní kolo (od cca začátku února do cca poloviny března

 • podzimní kolo (od cca poloviny září do cca poloviny října

Konkrétní data uzávěrek na FHS platná v daném kalendářním roce jsou zveřejněna v aktualitách zahr. odd. FHS


Administrativní postup pro vybrané

Po skončení pobytu je třeba vypracovat závěrečnou zprávu a odevzdat další dokumenty dle kategorie žádosti. 

Materiály je třeba dodat do 30 dnů od skončení pobytu. 

V případě pobytů, které započaly v jednom kalendářním roce a jsou ukončeny v dalším kalendářním roce, je třeba dodat průběžnou zprávu o realizaci pobytu do 15. prosince daného kalendářního roku.


Formuláře jsou k dispozici v aplikaci IS Věda v sekci "Pravidla".

Zpráva (závěrečná i průběžná) se vkládá do IS Věda k podpořené žádosti (projektu) na záložku "Závěrečná zpráva".


Poslední změna: 27. září 2023 09:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK