Fond mobility UK

Fond mobility UK (dále FM UK) umožňuje studentům prezenčního studia a akademickým pracovníkům čerpání finančního příspěvku na mobilitu v rámci celého světa.


Podporované aktivity

akademická mobilita

 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí za účelem účasti na vědeckých a výzkumných akcích v zahraničí, které jsou v souladu s Prioritami FM UK pro daný rok, a akademický pobyt bude přínosem pro univerzitu (nikoliv individuálním přínosem pro samotného žadatele).


 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě v souladu Prioritami FM UK pro daný rok (žádoucí délka pobytu 5 pracovních dní)

  - je vyžadován podrobný rozpis náplně (přehled přednášek apod.)

  - mzdové náklady nelze z FM podpořit.


Priority FM UK jsou vyhlašovány každoročně. Priority FM UK pro rok 2024 najdete zde.

Metodické pokyny

Při podání žádosti a realizace mobility je potřeba se řídit podrobnými metodickými pokyny a dalšími důležitými dokumenty FM UK, které naleznete na rektorátní webové stránce FM UK.

 • finanční podporu na krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí může žádat akademický pracovník s pracovním úvazkem 0,5 a vyšším

 • žádosti lze podat pouze na budoucí, nikoli již uskutečněné pobyty

 • podporu lze poskytnout ve výši maximálně jedné poloviny celkových předpokládaných nákladů (je tedy zároveň třeba zajistit financování druhé poloviny výdajů z jiných zdrojů)

 • Při podání žádosti a realizaci mobility je třeba se řídit metodickými pokyny a dalšími důležitými dokumenty FM UK, které najdete pod příslušným odkazem na rektorátní webové stránce FM UK.

Podání žádosti

Žádosti do FM UK lze podávat dvakrát ročně, v jarním a podzimním kole.

Žádosti spolu s požadovanými přílohami se podávají elektronicky prostřednictvím webové aplikace IS Věda (modul PAS projekty a soutěže) nejpozději k termínu fakultní uzávěrky pro dané kolo.

Seznam požadovaných příloh pro jednotlivé kategorie je uveden ve webové aplikaci.

 • Upozornění: v rámci zakládání přihlášky do aplikace IS věda je požadován souhlas GDPR žadatele a také "garanta" = vedoucí vašeho pracoviště na FHS a to ještě před danou uzávěrkou.


  Pro hladký průběh podání doporučujeme žádost připravit s dostatečným časovým předstihem, bez daného souhlasu nebude možné žádost v aplikaci "odevzdat".


  Podrobné informace jsou k dispozici v Manuálu žadatele v části 2.4 Údaje žadatele a Obecná pravidla pro vkládání osob jiných než sama sebe (GDPR).

 • Souhrnné manuály žadatele k vytvoření žádosti FM UK / garanta žádosti v prostředí aplikace IS Věda UK jsou k dispozici zde.


 • V kategorii pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě podává žádost do webové aplikace akademický pracovník FHS UK, který bude potenciální kontaktní osobou hosta na FHS nikoli zahraniční profesor.


  Plánovaný pobyt hosta je třeba předjednat a nechat schválit vedoucím pracoviště na FHS UK.


Žádosti nominované fakultou jsou následně postoupeny na RUK radě Fondu mobility UK, jež provádí konečný výběr.

Termíny uzávěrek

 • jarní kolo (od začátku února do cca poloviny března

 • podzimní kolo (od poloviny září do cca poloviny října


Konkrétní data uzávěrek na FHS platná v daném kalendářním roce jsou zveřejněna v aktualitách zahr. odd. FHS

Administrativní postup pro vybrané

Po skončení pobytu je třeba vypracovat závěrečnou zprávu a odevzdat další dokumenty dle kategorie žádosti. 

Materiály je třeba dodat do 30 dnů od skončení pobytu. 

V případě pobytů, které započaly v jednom kalendářním roce a jsou ukončeny v dalším kalendářním roce, je třeba dodat průběžnou zprávu o realizaci pobytu do 15. prosince daného kalendářního roku.


Formuláře jsou k dispozici v aplikaci IS Věda v sekci "Pravidla".

Zpráva (závěrečná i průběžná) se vkládá do IS Věda k podpořené žádosti (projektu) na záložku "Závěrečná zpráva".


Poslední změna: 1. únor 2024 11:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK