Fond mobility UK

Podporované aktivity

V rámci akademické mobility FM UK podporuje tyto aktivity:

 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí za účelem účasti na vědeckých a výzkumných akcích v zahraničí, které jsou v souladu s Prioritami FM UK pro daný rok, a akademický pobyt bude přínosem pro univerzitu (nikoliv individuálním přínosem pro samotného žadatele).


 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě v souladu Prioritami FM UK pro daný rok (v délce 1 či 2 semestry)

  - kratší pobyty musejí být řádně zdůvodněny v souladu s prioritami FM;

  - mzdové náklady nelze z FM podpořit.


Priority FM UK jsou vyhlašovány každoročně. Priority FM UK pro rok 2023 najdete zde.

Pokyny

 • o finanční podporu na krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí může žádat akademický pracovník s pracovním úvazkem 0,5 a vyšším

 • žádosti lze podat pouze na budoucí, nikoli již uskutečněné pobyty

 • podporu lze poskytnout ve výši maximálně jedné poloviny celkových předpokládaných nákladů (je tedy zároveň třeba zajistit financování druhé poloviny výdajů z jiných zdrojů)

 • Při podání žádosti a realizaci mobility je třeba se řídit metodickými pokyny a dalšími důležitými dokumenty FM UK, které najdete na rektorátní webové stránce FM UK.

Podání žádosti

Žádosti spolu s požadovanými přílohami se podávají elektronicky prostřednictvím webové aplikace IS Věda (modul PAS projekty a soutěže) nejpozději k termínu uzávěrky.

Seznam požadovaných příloh pro jednotlivé kategorie je uveden ve webové aplikaci.


 • Upozornění: v rámci zakládání přihlášky do aplikace IS věda je požadován souhlas GDPR žadatele a garanta (podrobné informace jsou k dispozici v Manuálu žadatele v části 2.4 Údaje žadatele a Obecná pravidla pro vkládání osob jiných než sama sebe (GDPR).

  Pro hladký průběh podání doporučujeme žádost připravit s dostatečným časovým předstihem.

 • Souhrnný Manuál žadatele k vytvoření žádosti FM UK v prostředí aplikace IS Věda UK je k dispozici zde.

 • V kategorii pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě žádost do webové aplikace podává akademický pracovník FHS UK nikoli zahraniční profesor. Plánovaný pobyt hosta je třeba předjednat a schválit vedoucím pracoviště na FHS UK.

 • Žádosti nominované fakultou jsou následně postoupeny na RUK radě Fondu mobility UK, jež provádí konečný výběr.


Uzávěrka

Žádosti lze podávat dvakrát ročně:

 • jarní kolo (od cca začátku února do cca poloviny března

 • podzimní kolo (od cca poloviny září do cca poloviny října

Konkrétní data uzávěrek na FHS platná v daném kalendářním roce jsou zveřejněna v aktualitách zahr. odd. FHS


Administrativní postup pro vybrané

Po skončení pobytu je třeba vypracovat závěrečnou zprávu a odevzdat další dokumenty dle kategorie žádosti. 

Materiály je třeba dodat do 30 dnů od skončení pobytu. 

V případě pobytů, které započaly v jednom kalendářním roce a jsou ukončeny v dalším kalendářním roce, je třeba dodat průběžnou zprávu o realizaci pobytu do 15. prosince daného kalendářního roku.


Formuláře jsou k dispozici v aplikaci IS Věda v sekci "Pravidla".

Zpráva (závěrečná i průběžná) se vkládá do IS Věda k podpořené žádosti (projektu) na záložku "Závěrečná zpráva".


Poslední změna: 30. březen 2023 15:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK