Administrativní postup

Vzhledem k tomu, že administrativa těchto výjezdů je časově náročná, je třeba začít pobyt organizovat s dostatečným předstihem.

Podání žádosti do výběrového řízení

 1. U výukových mobilit je nutné v první řadě ověřit, zda existuje platná inter-institucionální dohoda pro daný akademický rok, případně po dohodě se ZO FHS s dostatečným předstihem iniciovat uzavření nové smlouvy. Je třeba, aby smlouva byla v platnosti (uzavřena) nejpozději v době podání žádosti do výběrového řízení.

  Seznam platných dohod je k dispozici zde.

  V případě účasti na školení není inter-institucionální dohoda vyžadována.

 2. Aktivity a termín plánovaného pobytu (v případě výukového pobytu také náplň výuky) je třeba v předstihu dohodnout jak se zahraničním partnerem na dané hostitelské univerzitě, tak s vedoucím pracoviště na FHS, a následně vyplnit a nechat schválit a podepsat formulář Program mobility (Staff Mobility Agreement), který je požadovanou přílohou žádosti do výběrového řízení.


  (Výjimkou je plánovaná účast na tzv. staf training week - STW, v případě že v době uzávěrky ještě není partnerskou institucí rozhodnuto o přijetí na STW..)

  Podrobné informace k podání žádosti jsou k dispozici v sekci Výběrové řízení. Bez přiloženého mobility agreementu nebude možné žádosti posoudit.


  Vzor vyplnění Programu mobility je k dispozici zde.

  Erasmus ID Code of the sending institution = CZ PRAHA07

  Číselníky kódů Erasmus+


  Vyplnění programu mobility doporučejeme s předstihem konzultovat se zahraničním oddělením FHS.

 3. Některé univerzity a jiné instituce pořádají staff weeks, jejichž nabídka je průběžně zveřejňována zde, nabídky lze ale také vyhledávat individuálně.

  Podmínky přijetí si určuje každý organizátor sám - mohou se tedy lišit.

 4. Následně podat žádost o výjezd dovýběrového řízení k datu příslušné uzávěrky.

Před výjezdem

Výjezd je administrován jako zahraniční pracovní cesta a zároveň je třeba vyplnit dokumentaci vyžadovanou programem Erasmus.

 1. Na základě nominace ve výběrovém řízení a schváleném Programu mobility je třeba vyplnitnávrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu a zajistit podpis vedoucím pracoviště na FHS.


  V případě změn ve schváleném Programu mobility je třeba informovat zahraniční oddělení FHS a zároveň vyplnit a nechat schválit nový Program mobility (Staff Mobility Agreement).


  Do formuláře prosím uveďte:

  Účel cesty: výukový pobyt Erasmus / školení;

  variabilní symbol č.: 710 111.

  Výši předpokládaných výdajů dle maximálních tarifů programu Erasmus+.

  Při plánování rozpočtu je třeba zohlednit maximální paušální sazby stanovené programem pro úhradu jízdních a pobytových výdajů.


  Podrobné informace k administrativě zahraničních pracovních cest jsou k dispozici zde.

 2. Vámi a vedoucím pracoviště podepsaný návrh na vyslání doručte nazahraniční oddělení FHS, v případě změny také nově schválený Programu mobility (Staff Mobility Agreement), a to nejpozději 20 pracovních dní před plánovanou cestou.

 3. Ještě před zahájením mobility je třeba podepsat Účastnickou smlouvu k poskytnutí grantu Erasmus+. K podpisu budete vyzváni e-mailem.


  Smlouvu připraví Evropská kancelář RUK na základě schváleného Programu mobility a Návrhu na vyslání.

 4. Připravte si dokument potvrzení o délce pobytu, který bude třeba nechat si potvrdit partnerskou univerzitou na konci vašeho pobytu v originále a přivézt jej zpět ze zahraničí.

Po návratu

Po návratu dokládáte jak dokumenty k pracovní cestě (vyúčtování a zavěrečnou zprávu), tak originál potvrzení o délce pobytu potvrzený partnerskou univerzitou.

 1. Dokumenty k pracovní cestě předejte pracovníkovi agendy pracovních cest (kancelář č. 024, případně schránka "Pracovní cesty") do 10 pracovních dnů po jejím ukončení.

 2. Originálpotvrzení o délce pobytu potvrzený partnerskou univerzitou předejte na zahraniční oddělení (nejpozději 5 dní po konci pobytu).

 3. Po návratu je třeba také vyplnit online zprávu tzv. EU Survey, odkaz na vyplnění dotazníku je účastníkovi zaslán e-mailem.


Poslední změna: 1. únor 2024 17:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK