Strategická partnerství UK

Od roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická partnerství.


Jednotllivé partnerské univerzity jsou rozděleny do skupin níže:


Strategická partnerství

Klíčová partnerství

Strategická uskupení


Společným denominantem této skupiny institutů, která vzešla z širokého konsensu vedení a akademické obce UK v roce 2014, byl

  • široký potenciál pro sdílení excelence napříč všemi vědními disciplínami, hlavními činnostmi (vzdělávací, výzkumnou, vědeckou a vývojovou) i hierarchickými a organizačními úrovněmi;

  • společný profil komplexní vzdělávací instituce;

  • předcházející úspěšná formální i neformální spolupráce;

  • globální distribuce.


Strategická partnerství dostávají své roli i v pravém smyslu svého označení. Univerzita Karlova využívá těchto spojenectví k aktivnímu směřování společnosti a naplňování třetí role univerzity v tuzemsku i zahraničí.


Investice do strategických partnerství má za cíl posilovat profil Univerzity Karlovy jakožto „otevřené, internacionalizované, výzkumné univerzity atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů“ (zdroj: Dlouhodobý záměr UK 2019 – 2020).



Poslední změna: 26. listopad 2019 09:27 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK



Newsletter