FAQ

Obecné informace k programu Erasmus: studijní pobyty

Kdo se může zapojit do programu Erasmus?

Mohu vyjet na Erasmus, pokud… nejsem občan ČR / je mi více než 26 let / studuji kombinovanou formu studia?

Mohu vyjet na Erasmus v 1. ročníku studia?

Mohu vyjet na Erasmus opakovaně?

Jak je to se studijními povinnostmi na FHS, pokud pojedu studovat do zahraničí?

Do jakých zemí či na jaké univerzity je možné vyjet? Co tam mohu studovat? V jakém jazyce studium probíhá? Můžu jet na konkrétní univerzitu jako bakalář/magistr/doktorand?

Mohu vyjet na celý akademický rok?

Jak je to s uznáváním kreditů? Kolik jich musím v zahraničí získat?

Co bude následovat, pokud budu ke studijnímu pobytu vybrán/-a? Co je třeba zařídit? Jak je to se stipendiem, ubytováním atp.?

Jak je to s financováním? Dostanu nějaké stipendium?


Průběh výběrového řízení

Kdy probíhá výběrové řízení?

Kam je třeba se přihlásit k výběrovému řízení? Musím kontaktovat zahraniční univerzitu?

Na kolik univerzit se mohu přihlásit?

Hlásím se na více univerzit. Mohu někde zadat, kterou z nich preferuji?

Jak se přihlašuji do výběrového řízení?

Následuje nějaké druhé kolo výběrového řízení, např. ústní pohovor?

Jakou mám šanci se uspět ve výběrovém řízení?

Na jakou univerzitu mám největší šanci se dostat?

Kdy se dozvím výsledky?


Požadované dokumenty

V jakém jazyce je třeba dodat požadované dokumenty?

Jaká má být úprava dokumentů?

Budou se dokumenty k výběrovému řízení posílat do zahraničí?

Co všechno je třeba vyplnit v on-line přihlášce?

Dokládám nějak znalost jazyka?

Musím dokládat studijní průměr či splněné studijní povinnosti?

Existují na FHS předem dané formuláře pro program Erasmus?

Jak by měl vypadat studijní záměr / motivační dopis?

Co je to seznam předběžně vybraných předmětů?

Může být seznam předmětů součástí motivačního dopisu?

K čemu je třeba seznam vybraných kurzů na zahraniční univerzitě?

Nemohu najít nabídku předmětů na příští rok. Co mám dělat?

Co je to ekvivalent? Jak je hledat?

Jak má vypadat doporučení?

Zatím nemám vedoucího bakalářské práce, kdo mi může napsat doporučení?


Výjezd na Erasmus v době covidové

Mám nárok na stipendium, když budu na partnerské univerzitě studovat online z domova (z České republiky)?

Mám nárok čerpat stipendium, když odjedu do cílové destinace a odtamtud se budu účastnit online výuky, kterou univerzita nabízí?

Ovlivní covid-19 čerpání stipendia u klasických fyzických mobilit?

Jak to je s cestovním zdravotním pojištěním v době covidové?

Rizika jsem zvážil/a a i přesto jsem se rozhodl/a vyjet na Erasmus bez pojištění, které by pokrývalo výdaje spojené s případnou nákazou Covid -19. Musím něco zařídit?

Kdy a kde takové Čestné prohlášení podepisuji?

Kdo se může zapojit do programu Erasmus+?


Všichni studenti FHS libovolného věku i národnosti řádně zapsaní (v době přihlášení i v době výjezdu) do bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu prezenční i kombinované formy. V době výjezdu musí mít student řádně dokončen 1. ročník bakalářského studia a zapsán může být nejvýše ve 4. ročníku bakalářského/doktorského studia či ve 3. ročníku magisterského.


Mohu vyjet na Erasmus+, pokud… nejsem občan ČR / je mi více než 26 let / studuji kombinovanou formu studia?


Ano.


Mohu vyjet na Erasmus+ v 1. ročníku studia?


Ne. Bakalářští studenti: podmínkou výjezdu je úspěšné ukončení alespoň 3. semestrů vysokoškolského studia (vyjet můžete tedy nejdříve v LS 2. ročníku), přihlášku však doporučujeme podat již v únoru 1. ročníku studia. Magisterští studenti: Vyjet můžete po úspěšném dokončení 1. ročníku studia. Zároveň je důležité konzultovat s garantem SP, zda je možné skloubit výjezd do zahraničí s plněním studijních povinností na FHS.


Mohu vyjet na Erasmus+ opakovaně?


Ano, je možné vyjíždět opakovaně: v rámci každého úseku studia (Bc./Mgr./Ph.D.) mohou studenti díky programu Erasmus+ strávit v zahraničí až 12 měsíců (lze tedy vyjet i opakovaně, pokud délka jendotlivých pobytů v součtu nepřekročí 1 rok - pozor: délka Erasmus pobytů se počítá na tzv. euroměsíce, každý měsíc má 30 dní, rok tedy znamená 360, ne 365 dní).


Jak je to se studijními povinnostmi na FHS, pokud pojedu studovat do zahraničí?


Výjezd do zahraničí vám nezakládá žádný nárok na posunutí studijních povinností, které máte na daný semestr předepsány. Bakalářští studenti si musejí své studium / výjezd do zahraničí naplánovat tak, aby povinnosti (atesty, překlad atd.) stihli včas splnit. Magisterští studenti si po dohodě s garantem SP volí svůj studijní plán tak, aby jim mohly být povinně volitelné (případně výjimečně povinné) předměty uznány jako ekvivalenty kurzů ze zahraničí, případně se domluví na jejich individuálním plnění.


Jelikož na některých univerzitách začínají semestry ještě před koncem zkouškového období na FHS, je třeba také pečlivě naplánovat plnění povinností daného semestru tak, abyste v době odjezdu do zahraničí měli řádně splněno vše, co v daném úseku studia máte mít splněno.


Do jakých zemí a na jaké univerzity je možné vyjet? Co tam mohu studovat? V jakém jazyce studium probíhá? Můžu jet na konkrétní univerzitu jako bakalář/magistr/doktorand?


Všechny tyto informace naleznete v našem seznamu partnerských univerzit. S univerzitami máme často smlouvu s konkrétní fakultou či katedrou a na konkrétní obor či stupeň studia. Zatímco na některých univerzitách se striktně vyžaduje, aby studenti studovali právě tento obor a stupeň a/nebo si vybírali předměty jen z dané fakulty/katedry, jiné jsou benevolentnější. Konkrétní informace naleznete v závěrečných zprávách studentů u daných univerzit a na webových stránkách partnerské univerzity v rámci nabídky předmětů pro výměnné studenty.


Mohu vyjet na celý akademický rok?


Přihlásit se můžete pouze na zimní nebo letní semestr. Za určitých podmínek je možné studium v zahraničí prodloužit ze zimního semestru na letní. V případě dostatku financí lze na některé takto prodloužené pobyty získat doplňkové stipendium. Jediná výjimka je Durham University, kde jsou kurzy organzivány jako celoroční. Z tohoto důvodu je možné na univerzitu vyjet studovat pouze na celý rok (nutné je se hlásit v únorovém výběrovém řízení).


Kdy probíhá výběrové řízení?


Výběrové řízení pro výjezdy v následujícím akademickém roce probíhá vždy na jaře (únor/březen). Do tohoto řízení se hlásí studující, kteří mají zájem o zimní nebo letní semestr následujícího akademického roku. V případě dostatku financí a volných míst může být vypsáno i doplňkové podzimní výběrové řízení pro výjezdy v letním semestru. On-line aplikace se otevírá v polovině února; pro doplňkové podzimní pak začátkem září.


Kam je třeba se přihlásit k výběrovému řízení? Musím kontaktovat zahraniční univerzitu?


Přihlašujete se pouze na zahraničním oddělení FHS (vyplníte přihlášku v on-line aplikaci a dodáte požadované dokumenty). Zahraniční univerzitu budeme kontaktovat v případě, že ve výběrovém řízení uspějete. Na koordinátory na zahraničních univerzitách se můžete sami obracet, pokud informace potřebné k výběrovému řízení nezískáte jiným způsobem (např. ohledně nabídky předmětů). V žádném případě však zahraničním univerzitám sami nezasílejte žádné dokumenty, dokud úspěšně neprojdete výběrovým řízením na FHS.


Na kolik univerzit se mohu přihlásit?


V rámci jednoho výběrového řízení se můžete přihlásit na 1–3 univerzity. Ke každé univerzitě, na niž se hlásíte, je třeba vyplnit přihlášku v on-line aplikaci UK a dodat konkrétní motivační dopis a seznam předmětů. Životopis a doporučení dodáváte jednou. V motivačních dopisech uvedete pořadí, v jakém univerzity preferujete.


Hlásím se na více univerzit. Mohu někde zadat, kterou z nich preferuji?


Preference doporučujeme napsat do motivačních dopisů. Dále nám preference můžete napsat emailem či sdělit osobně při doručení dokumentů (motivačního dopisu, případně doporučení od vyučujícího na ZO). Preference si poznamenáme a v rámci výběrového řízení je zohledníme.


Jak se přihlašuji do výběrového řízení?


Do dané uzávěrky je třeba založit přihlášku v on-line aplikaci UK a na email zahraničního oddělení FHS zaslat ve formátu PDF požadované dokumenty.

Dale je nutné osobně přinést motivační dopis (studijní záběr) na zahraniční oddělení během konzultačních hodin a zároveň zaslat v PDF formátu email zahranicni@fhs.cuni.cz -v AJ (a také v jazyce v němž bude probíhat výuka na partnerské univerzitě jestli se liší). Pokud se hlásíte na více univerzit, ke každé je třeba založit přihlášku on-line a dodat konkrétní motivační dopisy a seznam předběžně vybraných předmětů. Doktorští studenti navíc dokládají příslib spolupráce od akademického pracovníka na zahraniční univerzitě (pouze z konkrétní fakulty/katedry a v rámci oboru uvedených v seznamu univerzit).


V jakém jazyce je třeba dodat požadované dokumenty?


Životopis a motivační dopis v AJ a také v jazyce v němž bude probíhat výuka na partnerské univerzitě jestli se liší (případně ve 2–3 jazycích, hlásíte-li se na univerzity v různých zemích). Seznam předmětů v jazyce, v němž budou k dispozici (AJ či jazyk, v němž probíhá výuka). Doporučení stačí v ČJ (či v AJ, jedná-li se o zahraničního vyučujícího).


Jaká má být úprava dokumentů?


Nezapomeňte všechny dokumenty podepsat (či zajistit jejich podpis). Tiskněte pokud možno oboustranně a netiskněte nic, co není třeba (např. přihlášku z on-line aplikace). Papíry nesešívejte ani nevkládejte do desek. Případné certifikáty či potvrzení stačí donést v obyčejné kopii – není třeba ověřovat nebo překládat.


Budou se dokumenty k výběrovému řízení posílat do zahraničí?


Ve většině případech se dokumenty, které odevzdáváte k výběrovému řízení, na zahraniční univerzitu neposílají a slouží pouze pro potřeby FHS. Může se ale stát, že si unevrzita vyžádá např. motivační dopis či životopis a v takovém případě dokumenty na partnerskou univerzitu můžeme přeposlat.


Co všechno je třeba vyplnit v on-line přihlášce UK?


Pro potřeby výběrového řízení stačí přihlášku založit a zadat základní informace (např. data semestru na zahr. univerzitě). V případě úspěchu ve výběrovém řízení pak bude třeba doplnit všechny chybějící informace, protože nadále budeme pracovat právě s on-line aplikací. Nezapomeňte na odkaz zahraničních kurzů a kontaktní osobu!


Dokládám nějak znalost jazyka?


Výhodou (nikoliv však podmínkou) ve výběrovém řízení je doložení jazykového certifikátu nebo v případě AJ absolvování kurzů v angličtině či zkoušky OJAK na FHS. Velmi doporučujeme zjistit si na stránkách zahraniční univerzity, zda po studentech přijíždějících v rámci programu Erasmus+ nepožaduje konkrétní jazykový certifikát. Pokud ano, bude třeba jej doložit.


Nejčastěji zahraniční univerzity požadují doložení znalosti jazyka na úrovni B2.


Stačí-li zahraniční univerzitě potvrzení z domácí univerzity (FHS UK), může zahraniční oddělení potvrdit požadovanou znalost jazyka na základě složené zkoušky OJAK (při výsledku alespoň 18 bodů z celé zkoušky či 10 bodů z části CERT).


Musím dokládat studijní průměr či splněné studijní povinnosti?


Nemusíte.


Existují na FHS předem dané formuláře pro program Erasmus+?


Neexistují. V případě motivačního dopisu se můžete inspirovat tímto vzorem. Dále je k dispozici vzorová šablona pro seznam předběžně vybraných kurzů.Jak by měl vypadat studijní záměr / motivační dopis?


Měl by být věcný a logicky strukturovaný. Rozsah studijního záměru se doporučuje nejvýše 1–2 NS.


Na začátku byste měli představit sebe a své dosavadní studium, znalosti (zejména jazykové) a zkušenosti, díky nimž jste vhodným kandidátem. Neměla by chybět provázanost se životopisem.


Druhá část by pak měla obsahovat konkrétní informace o tom, kde chcete svůj studijní pobyt realizovat a proč právě na dané instituci. Mělo by být zřejmé, že pro vás bude přínosem právě konkrétní prostředí dané země/univerzity, a že svým pobytem budete rozvíjet dosavadní studijní zaměření. Vzhledem k tomu, že výstupem vašeho studia je bakalářská/diplomová/disertační práce, je rozumné záměr vztáhnout k tématu této práce.


Měli byste vymezit konkrétní problematiku, jíž se zabýváte a k jejímuž zkoumání by vám dané prostředí pomohlo, či zamýšlenou metodu/způsoby, jak hodláte plánované cíle v daném prostředí realizovat (knihovny, terénní výzkum, konzultace apod.), a neměly být chybět plánované cíle/výstupy studijního pobytu. Tuto část je vhodné provázat se seznamem předběžně vybraných kurzů (v případě studujících bakalářských a magisterských programů).


Na konci nezapomeňte na podpis!


Vzor motivačního dopisu je k dispozici zde.


Co je to seznam předběžně vybraných předmětů?


Na stránkách dané univerzity si najděte kurzy, které daná univerzita nabízí pro studenty programu Erasmus+. Z nich si vyberte ty, které odpovídají vašemu zaměření na FHS, tématu diplomové práce atp. U předmětů by neměl chybět počet ECTS kreditů.


Na některých univerzitách si lze vybírat z celé nabídky kurzů v angličtině/němčině/francouzštině atp., někde je nabídka pro studenty programu Erasmus+ omezená a některé univerzity nabízejí výběr pouze z daného oboru/fakulty/katedry, které mají s FHS smlouvu (podrobněji informace u jednotlivých univerzit a viz závěrečné zprávy studentů zde).


Může být seznam předmětů součástí motivačního dopisu?


V motivačním dopise (studijním záměru) je vhodné odkázat na předměty, které chcete studovat. Pokud bude seznam předmětů (nejlépe s počtem kreditů) součástí dopisu, měl by být od zbytku textu alespoň viditelně oddělený.


K čemu je třeba seznam vybraných kurzů na zahraniční univerzitě?


Sestavení seznamu kurzů je důležité především pro vás samotné: abyste si uvědomili, zda na dané instituci máte co studovat a zda pro vás budou dané kurzy přínosné.


Vhodným výběrem předmětů prokazujete, že jste si na stránce dané univerzity dokázali najít důležité informace a že (v souvislosti se studijním záměrem) máte zahraniční studium promyšleno.


Nemohu najít nabídku předmětů na příští rok. Co mám dělat?


Pokud nemůžete nabídku kurzů na stránkách dané univerzity dohledat, kontaktujte místní koordinátory programu Erasmus+ případně studenty, kteří na dané univerzitě studovali, zda by vám poskytli informace, kde seznam kurzů hledat. Na většině zahraničních univerzit není rozvrh pro příští akademický rok v době výběrového řízení ještě k dispozici. Vycházejte tedy z rozvrhu aktuálního/loňského (podle semestru, v němž chcete vyjet). Seznam kurzů budete moci upřesnit ve chvíli, kdy budete vybráni. Změny je možné provádět i po příjezdu na zahraniční univerzitu.


Co je to ekvivalent? Jak je hledat?


V této fázi výběrového řízení není třeba se ekvivalenty zabývat. Veškeré důležité informace se dozvíte, budete-li vybráni.


Jak má vypadat doporučení?


Neexistuje žádný formulář či vzor; forma doporučení závisí zcela na osobě, která jej píše. U bakalářů by to měl být vedoucí bakalářské práce či konzultant skeletového překladu anebo jiný vyučující, který vás dostatečně zná a může vám tedy doporučení poskytnout. V případě magistrů je kromě doporučení od vyučujícího nutné dodat souhlas garanta/ky příslušného studijního programu se studijním výjezdem. Doporučení stačí v češtině a je možné jej dodat vytištěné (s podpisem!) nebo dotyčného vyučujícího poprosit, aby jej poslal zahraničnímu oddělení e-mailem.


Zatím nemám vedoucího bakalářské práce, kdo mi může napsat doporučení?

Student může o doporučení požádat konzultanta skeletového překladu či vyučujícího, který může studentovi doporučení poskytnout, protože ho zná ze svých kurzů či na základě jiné formy spolupráce.

Následuje nějaké druhé kolo výběrového řízení, např. ústní pohovor?

Ne. Zahraniční oddělení si ovšem vyhrazuje právo vyžádat si od studentů doplňující informace či druhé kolo uspořádat.

Kdy se dozvím výsledky?

Výsledky výběrového řízení budou oznámeny přibližně do 1 měsíce od uzávěrky přihlášek e-mailem.

Jakou mám šanci se uspět ve výběrovém řízení?

Pokud studujete ve standardní době studia s dobrým studijním průměrem (nejhůře kolem 2), máte dostatek kreditů a splněny všechny studijní povinnosti, ovládáte dostatečně jazyk, ve kterém chcete studovat, a nechybí vám motivace, máte velkou šanci. V posledních letech se úspěšnost pohybuje kolem 65 %.

Na jakou univerzitu mám největší šanci se dostat?

Ve výběrovém řízení se nejprve hodnotí všichni uchazeči společně, tedy bez ohledu na konkrétní instituci, na niž se hlásí. Nezáleží tedy jen na tom, na jakou univerzitu se hlásíte (a nemá příliš smysl snažit se zvýšit své šance na úspěch výběrem nepopulární destinace), ale zda jste dostatečně dobrý kandidát – v takovém případě většinou není problém dostat se na univerzitu, o kterou máte opravdu zájem. Pokud v porovnání s ostatními studenty, kteří se do programu Erasmus+ přihlásí, dostatečně dobří kandidáti nejste, nedostanete se ani na univerzitu, o niž velký zájem není.

Jak je to s uznáváním kreditů? Kolik jich musím v zahraničí získat?

Viz Opatření děkana č. 19/2020.

Co bude následovat, pokud budu ke studijnímu pobytu vybrán/-a? Co je třeba zařídit? Jak je to se stipendiem, ubytováním atp.?

Pro úspěšné uchazeče výběrového řízení bude uspořádána informační schůzka, kde se dozvědí všechny důležité informace o dalším postupu. Tyto informace jsou dostupné i zde. Koncem června/prosince pak zahraniční oddělení pořádá další schůzku, která studenty připraví zejména na praktické záležitosti spojené s pobytem v zahraničí. Informace k praktickým otázkám naleznete také v závěrečných zprávách studentů, kteří se programu Erasmus+ zúčastnili v minulých letech. Informace k administrativě programu naleznete i na stránkách UK.

Jak je to s financováním? Dostanu nějaké stipendium?

Erasmus+ je stipendijním programem. Výše stipendia se odvíjí od země, do které vyjíždíte, a od délky pobytu. Diferenciaci grantu pro rok 2021/22 naleznete zde. Celé stipendium je vyplaceno jednorázově v eurech před odjezdem do zahraničí. V případě pobytu přesahujícího šest měsíců bude první polovina stipendia vyplacena před odjezdem a druhá v polovině pobytu.


Studentovi, který pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách, nebo na toto stipendium má nárok, lze navýšit sazbu o 200 € na měsíc (nevztahuje se na praktické stáže). Zvláštní stipendium mohou získat také studenti se speciálními potřebami.Mám nárok na stipendium, když budu na partnerské univerzitě studovat online z domova (z České republiky)?


V případě pouze virtuálních mobilit (tj. student zůstává v ČR a sleduje odtud online výuku např. ve Velké Británii) studentům nepřísluší grant Erasmus.


Mám nárok čerpat stipendium, když odjedu do cílové destinace a odtamtud se budu účastnit online výuky, kterou univerzita nabízí?


V případě toho, že student odjede do destinace a bude zde sledovat online výuku (nebo kombinaci online výuky a částečné prezenční výuky), stipendium čerpá klasicky v plné výši.


Ovlivní covid-19 čerpání stipendia u klasických fyzických mobilit?


V případě klasických fyzických mobilit se nic nemění a studentům nadále přísluší stipendium v plné výši.


Jak to je s cestovním zdravotním pojištěním v době covidové?


Výrazně doporučujeme si možnosti pojištění ověřit u Vámi vybrané pojišťovny. Je možné, že pro Váš výjezd nebude možné získat cestovní zdravotní pojištění, které by krylo výdaje spojené s případnou nákazou Covid-19. Univerzita Karlova nenese zodpovědnost za případné výdaje spojené s léčbou nebo hospitalizací v souvislosti s touto nákazou. Doporučujeme zvážit všechna rizika výjezdu bez pojištění.


Rizika jsem zvážil/a a i přesto jsem se rozhodl/a vyjet na Erasmus bez pojištění, které by pokrývalo výdaje spojené s případnou nákazou Covid -19. Musím něco zařídit?


V takovém případě musí každý účastník Erasmus+ výjezdů aktuálně společně s Účastnickou smlouvou Erasmus+ podepsat Čestné prohlášení, kde deklaruje, že si toho je vědom.


Kdy a kde takové Čestné prohlášení podepisuji?


Čestné prohlášení se podepisuje v Evropské kanceláři UK společně s podpisem Účastnické smlouvy.
Poslední změna: 5. květen 2022 17:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK