Před odjezdem

Studenti, již byli vybráni ke studijnímu pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, se řídí pokyny zahraničního oddělení FHS a Evropské kanceláře UK.

Důležité odkazy

Pokud chcete předejít nepříjemným situacím s vracením stipendia, nedostatkem kreditů atd., doporučujeme, abyste si před odjezdem nastudovali následující:


Nominace

FHS zašle partnerským univerzitám informace o nominovaných studentech. Partnerské univerzity pak studenty sami kontaktují s dalšími pokyny, případně lze tyto pokyny dohledat na internetových stránkách univerzit.

Přihláška v online aplikaci

Je třeba doplnit všechny chybějící údaje v on-line aplikaci a přihlášku uzavřít kliknutím na ikonu se zelenou šipkou.

Studijní plán

Náplň studia v zahraničí by měla odpovídat studiu na FHS tak, aby mohl být zahraniční pobyt uznán jako nedílná součást studia. Uznání studia se provádí prostřednictvím ekvivalentů (převážně povinně-volitelných, nebo případně povinných předmětů z nabídky vašeho studijního programu na FHS). Podmínky jsou podrobně stanoveny v Opatření děkana č. 19/2020.


V on-line aplikaci je třeba vyplnit požadované informace o předmětech, které hodláte v zahraničí studovat, a případně doplnit ekvivalenty z nabídky Vašeho oboru na FHS, jež si chcete nechat uznat.


  • Magisterští studenti: výběr předmětů (především ekvivalentů, jež si chcete nechat uznat) je nutno konzultovat s garantkou*em SP. Souhlas se studijním plánem garant*ky vyjadřuje podpisem (v kolonce Academic Tutor Signature).

  • Bakalářští studenti: dokument podepisuje garant*ka SP. Podpis zajišťuje zahraniční oddělení FHS.


Návod na to, jak vyplnit studijní plán je k dispozici zde.

Learning agreement (LA)

Po vyplnění všech požadovaných informací v hlavičce přihlášky ve webové aplikaci kliknete na zelenou šipku, tím přihlášku označíte jako připravenou k tisku. V této fázi se z přihlášky stane Learning Agreement.


Na dokumentu jsou potřeba celkem 3 podpisy - Váš, koordinátora z FHS a ze zahraniční univerzity. Jakmile je LA připraven k tisku, můžete se zastavit na zahraničním odd. k podpisu. Až bude schválen i Váš studijní plán, vše naskenujeme a Vy pak celý dokument (tedy LA + studijní plán) přepošlete na zahraniční univerzitu k podpisu. Nám poté stačí scan stránky, kde jsou všechny 3 podpisy.


Eurový účet

Evropská kancelář odesílá stipendium pouze na eurový účet u banky se sídlem v ČR.

Bližší informace ke zřízení účtu naleznete zde.


Akceptační dopis

Doklad o přijetí, který partnerská univerzita zasílá studentovi / na zahr. odd. FHS, pokud dostala všechny požadované materiály. Na základě tohoto dopisu je studentovi přiznáno stipendium na dobu pobytu v zahraničí.


Rozhodnutí děkana o přiznání stipendia

Rozhodnutí děkana FHS je studentovi vystaveno po předložení akceptačního dopisu, schváleného LA, založeného eurového účtu a závazného potvrzení dat pobytu.


Pokud vyjíždíte v zimním semestru, může se stát, že budeme muset počkat na pokyn EK k tisku rozhodnutí pro další akademický rok - rozhodnutí tak bývají zpravidla připravena až na konci července.


Účastnická smlouva

Ve chvíli, kdy je studentovi vystaveno rozhodnutí o přiznání stipendia a v on-line aplikaci je vyplněno číslo účtu (případně další nutné údaje), připraví Evropská kancelář (Pavel Knap) účastnickou smlouvu a vyzve studenta e-mailem, aby se dostavil k podpisu. K této návštěve student potřebuje:


  • Přihlášku UK a studijní plán potvrzené ze strany FHS i zahraniční univerzitou (tedy kompletní LA)

  • Akceptační dopis

  • Rozhodnutí o přiznání stipendia

Po podpisu účastnické smlouvy bude studentovi odesláno stipendium na účet.

Stipendium

Výše stipendia se určuje podle délky pobytu v zahraničí, tedy podle délky semestru na dané zahraniční univerzitě. Výpočet se provádí podle dat uvedených v on-line aplikaci.Poslední změna: 4. červen 2024 16:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK